Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

Номер                                      25.01.2016 год.                    Град Велики Преслав

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Великопреславският районен съд                                    

В закрито съдебно заседание, в следния състав:

Председател: Дияна Петрова

Секретар . . . . . . . . . . . . . . . .,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от районен съдия Петрова

гражданско дело номер 32 по описа за 2016 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по чл. 165, ал.4, във вр. с чл.130, ал.3 и ал.4 от Семейния кодекс, образувано по молба от Ю.М.А. с ЕГН **********, в качеството й на настойник на Н.Х.И. с ЕГН **********. Същата моли да му бъде разрешено да се разпореди със сумата 53.48 лв., принадлежаща на поставената под запрещение, представляваща част от банков влог. Сочи конкретна банкова сметка. ***д пълно запрещение, назначаване и мнение на настойническия съвет

Като взе предвид молбата на настойника и мнението на настойническия съвет, представените доказателства и изложените в нея потребности на лицето/месечни разходи за издръжка на лице настанено в ДВХПР/, за чието задоволяване се иска разрешение за разпореждане с влога, съдът намира, че същото е необходимо с оглед нуждите на поставената под пълно запрещение, ще е в неин интерес, необходимо е, и в очевидна нейна полза.    

Досежно молбата от настойника, запретеното лице по настоящето производство да бъде освободено от заплащането на държавна такса, то същата се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, предвид че делото е образувано по молба с искане за предоставяне на социално подпомагане, което е част от общественото подпомагане.

Ето защо и на основание чл. 165, ал. 4 от СК, съдът

           

Р Е Ш И :

 

            РАЗРЕШАВА разпореждането с влога на поставената под пълно запрещение Н.Х.И. с ЕГН ********** от личната й банкова в Банка ДСК –гр. Смядово, BIC *** ***.48 лв./петдесет и три лева и 48 ст./.

Разпореждането да се извърши от Ю.М.А. с ЕГН **********, в качеството й на настойник на Н.Х.И. с ЕГН **********.

Освобождава запретеното лице от заплащането на държавна такса по настоящето производство на основание чл.5, б.“к“ от ЗДТ.

            Решението не подлежи на обжалване.     

           

 

                                                                                   Районен съдия: