МОТИВИ на решение № 6 от 13.01.2016 г. по административно-наказателно дело № 418/2015 г. по описа на Районен съд гр. Велики Преслав

 

 

            Производство по чл. 375 и сл. от НПК.

            В Районен съд гр. Велики Преслав е внесено постановление вх. № 820/2012 от 20.11.2015 г. на прокурор в Р.п.г.В.П. с което се прави предложение за освобождаване на С.А.С. – обвиняем по ДП № 393/2012 г. по описа на РУ гр. Велики Преслав при ОД на МВР гр. Шумен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК по обвинението за извършено през месец август 2012 г. престъпление по чл. 345 от НК. Като основание за това се излага, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК, а именно: наказателното производство било образувано за умишлено престъпление по чл. 345 от НК, наказуемо с лишаване от свобода до една година или с глоба, обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, от престъплението не са причинени имуществени вреди.

            Прокурорът, в съдебно заседание поддържа изводите си, направени в постановлението по чл. 375 от НПК и пледира на обвиняемия да бъде наложено административно наказание „Глоба” в минималния, предвиден в закона размер – 1000 лева.

            Обвиняемият, нередовно призован на посочения от него адрес, не се явява в съдебно заседание. Не подава отговор в указания 7-дневен срок, считано от връчване на постановлението на прокурора. Не представя становище и не прави искания в съдебното производство.

            Защитникът на обвиняемия, редовно призован, не се явява в съдебно заседание и не взема становище по направеното предложение.

            От приложените по делото писмени и веществени доказателства (по ДП № 393/2012 г. по описа на РУ гр. В. Преслав при ОДМВР - Шумен) и от приложената справка за съдимост на обвиняемия рег. № 1010 от 03.12.2015 г., изд. от БС в Районен съд гр. Търговище, преценени поотделно и в съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

            Обвиняемият С.А.С., роден на *** г., е с регистриран постоянен адрес ***, но живеел трайно във Федерална Република България. През 2012 г. същият осъществявал дейност по продажба на автомобили от посочената държава на български граждани. През мес. август 2012 г. С. осъществил внос на лек автомобил марка „Рено“ модел „Канго“ в страната, като паркирал автомобила пред дома си в гр. Върбица. Тъй като моторното превозно средство било без регистрационни табели, обвиняемият монтирал на същия регистрационни табели с № DU339E, които били издадени за друго МПС – товарен автомобил „****“. Няколко дни по-късно, свидетелят **** видял лекия автомобил и проявил интерес за купуването на същия. Между С. и последния била постигната уговорка в тази насока и след извършено плащане и предаване на владението, свидетелят започнал да управлява превозното средство. Три дни по късно, на 30.08.2012 г., **** предизвикал пътнотранспортно произшествие с процесния автомобил, като в хода на разследването, полицейските служители установили, че табелите DU339E не са тези, предназначени за проверяваното МПС. При разследването, чрез справки в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” при МВР, се установило, че регистрационните табели DU339E са експортни и са били издадени за друг автомобил – за товарен автомобил „****" с рама № WDB9013611P602464.

            Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че пълнолетният обвиняем, през месец август 2012 г., в гр. Върбица, обл. Шумен, при управляване на моторно превозно средство – лек автомобил, марка „****” с рама № VF1FC0DAF17563196, като си служил с контролни знаци – транзитни регистрационни табели с регистрационен № DU339E, издадени за друго моторно превозно средство – за автомобил, марка „****” с рама № WDB9013611P602464, с което осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 345 от НК.

            От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл.

            Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване на С.С. от наказателна отговорност и налагане на същия на административно наказание: 1. За престъплението по чл. 345 от НК, което е умишлено, се предвижда наказание „Лишаване от свобода” до една година или „Глоба” от 100 до 300 лева; 2. Видно от приложената по делото справка за съдимост рег. № 1010/03.12.2015 г., изд. от БС при Районен съд гр. Търговище, деецът е неосъждан и не се е ползвал от разпоредбата на чл. 78а от НК; 3. От престъплението не са причинени имуществени вреди.

            При определяне на наказанието съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства подбудите за извършване на престъплението, ниската степен на обществена опасност на осъщественото престъпление и на дееца. Съдът не констатира наличието на отегчаващи отговорността на С. обстоятелства. С оглед гореизложеното, съдът счита, че на обвиняемия следва да бъде наложено наказание по чл. 78а, ал. 1 от НК при наличието на горепосочените смекчаващи обстоятелства в размер на минимума, предвиден в закона, а именно „Глоба” в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева).

            На основание чл. 112, ал. 4 от НПК вр. чл. 11, ал. 2, вр. чл. 30, ал. 18 от Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, съдът постанови двете регистрационни табели с регистрационен № DU339E да се предадат на отдел/сектор Пътна полиция при СДВР, съотв. на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР гр. Шумен.

            В този смисъл съдът постанови решението си.

 

Дата на изготвяне на мотивите:

28.01.2016 г.

 

                                                                      Районен съдия: