Р Е Ш Е Н И Е

 

  

 

09.06.2016 год., гр.Велики Преслав

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Велики Преслав, I-ви състав

На десети май през два хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател: Мирослав Марков

                                                              Секретар: М.А.,

 

като разгледа докладваното от Председателя

гражданско дело №275 по описа за 2015 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по повод предявени от П.К.Р. с ЕГН ********** срещу К.В.К. искове с правно основание чл. 127, ал. 2 от СК и чл. 127, ал. 3 от СК. Иска се да бъде разрешен съществуващият между страните в качеството на родители на детето А.. Р. спор по въпросите относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му.

Ищецът основава исковата си претенция на фактическите твърдения, че страните са родители на детето и понастоящем не живеят заедно. Твърди се, че страните не могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него, издръжката му, поради което за ищеца е налице правен интерес от разрешаването на възникналият спор по съдебен ред. От съда се иска да бъде постановено решение, с което да бъде определено местоживеенето на детето при бащата, като бъде определен режим на лични контакти с майката. Също така се иска майката да плаща издръжка на детето по справедливост.

В  съдебно заседание, ищецът, чрез представителя си, поддържа исковата молба. Сочи, че в хода на делото са установени необходимите обстоятелства. В представена писмена защита уточнява, че иска предоставянето на родителските права, като местоживеенето на малолетното дете А.. Р. да бъде определено на постоянният адрес на ищеца. Уточнява режима на лични контакти и претендираната издръжка.

По реда на чл. 131 от ГПК е подаден отговор на исковата молба от К.В.К., в която се оспорват посочените в същата фактически положения. След отговора на исковата молба е подаден и насрещен иск, като се иска  упражняването на родителските права да бъдат присъдени на майката, да бъде определен режим на лични контакти на бащата и едновременно с това да бъде осъден бащата да плаща издръжка в размер на 120 лева.

В  съдебно заседание и в представена писмена защита, К.В.К., чрез представителя си, иска от съда, упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете *** да се предостави на майката. Режимът на лични контакти да се определи служебно, а издръжката, която следва да се заплаща от бащата да е в размер на 120.00 лева. Претендира разноски.

 

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства –отделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа страна:

Между страните няма спор относно следните обстоятелства, които са от значение на делото:

П.К.Р. и К.В.К. са родители на малолетното дете *** с ЕГН **********. Родителите нямат сключен граждански брак, живели са на съпружески начала, като от съвместното им съжителство е родено детето, което към настоящия момент е навършило 7 години и през учебната 2015/2016г. е ученик в I-ви клас в *** – гр.***.

Съвместното съжителство на страните продължава до средата на м.септември 2014г. Към датата на образуване и на делото, К. живее и работи в гр.***, а Р. ***.

С определение на съда от 06.10.2015г. по настоящото дело са определени привременни мерки, по отношение на местоживеенето на детето до приключване на делото при майката, с адрес: ..................... като К. е наемател на посоченото жилище. П.К.Р. е с постоянен адрес ***.

След фактическата раздяла между страните бащата, със съгласието на майката е вземал детето при себе си, като в тази връзка проблеми за това не са констатирани.

По делото има спор по въпросите относно упражняването на родителските права, а от там местоживеенето на детето и личните отношения с него, вкл. издръжката му.

По делото са приложени и приобщени социални доклади, изготвени от АСП Д. „С.п.“ г. Велики Преслав, АСП Д. „С.п.“ г. ***, АСП Д. „С.п.“ г.В.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства, които съдът приема и включва в съвкупността от обстоятелства, необходими за решаването на спора между родителите.

        Настоящият съдебен състав е на мнение, че от определящо значение за настоящото производство е последният социален доклад, изготвен от служители на АСП Д. „С.п.“ г.В. изх. №ЗД 11/0310 от 26.04.2016г. В него се посочва, че към момента майката предоставя сигурна среда, предпазваща детето от вредни фактори.  Потребностите на детето от внимание, уважение и обич се задоволяват от майката. Контактите с бащата са ограничени, като същият не предоставя редовно финансови средства. Детето споделя грубо отношение на бащата, като преди срещите с него, променя емоционалното си състояние.

От друга страна, се установяват по положителен начин твърденията на майката относно съществуващата възможност и добри условия за отглеждане на дете в ниска възраст – детето разполага с място за учене и отдих. Не на последно място детето има личен лекар и посещава училище от I-ви клас в гр.*** в близост до жилището на майката. Съгласно изразеното в доклада, в  интерес на малолетното дете *** е, същото да се отглежда в семейната среда на майката.

Въз основа на горната фактическа установеност, съдът формира следните правни изводи:

Предявеният в настоящото производство иск намира правното си основание в разпоредбата на чл. 127, ал.2 СК. Съгласно същата ако родителите не постигнат споразумение по ал. 1, спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на детето, който се произнася относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му съгласно чл. 59, 142, 143 и 144 от СК.

Решаващо значение при предоставяне родителските права на единия родител имат интересите на детето. Установено по делото е, че към настоящия момент детето живее с майка си, която полага преките и непосредствени грижи за него. Не са налице данни и не се установиха факти, които да сочат на невъзможност на същия да ги полага и за напред, или които да опровергаят родителските й качества. Съобразявайки горното, както и привързаността на детето поотделно,  към всеки един от родителите, неговия пол и възраст, възможност за помощ от трети лица при обгрижването и възпитанието на детето, така и от съвкупността от обстоятелства, релевантни за решаването на въпроса, които са посочени по-горе, съдът намира, че родителските права следва да бъдат предоставени за упражняване на майката, като определя местоживеене ***.

На бащата, при гарантираната от закона възможност и с оглед пола и възрастта на детето, следва да се определи режим на личен контакт. Преценката е служебна, извършва се от съда като същият не е ангажиран с конкретно предявената такава от ищеца или тази на ответника, ако има такава. Детето *** има навършени седем години. Не са налице конкретни данни за влошено здравословно състояние. Родителите на детето живеят в различни населени места. Поради горното, съдът намира, че режимът на лични отношения следва да бъде съобразен и деференциран, към настоящият момент с възрастта на детето, а именно: лични контакти на бащата с детето, като същият да има възможност да го вижда всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 10:00ч. в събота до 16:00ч. в неделя, с приспиване,  както и 30 дни през лятото, когато майката не ползва редовен платен годишен отпуск.

Предявени са искове за издръжка по чл. 127, ал.2, във вр. с чл. 143 от СК, считано от завеждане на исковата молба в съда –  19.08.2015г.

Размерът на издръжката, съгласно разпоредбата на чл. 142, ал.1 от СК се определя от нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи. Нуждите на детето съобразно твърденията в исковата молба са в рамките на нормалните за възрастта на децата разходи.  Детето А.. Р. е на 7 години, в ученическа възраст. Относно размерът на издръжката съдът намира, че задължение и на двамата родители е да гледат и издържат децата си, като в случаите когато гледането се осъществява само от единия родител, както е в случая, то другият родител следва да компенсира с увеличен размер на издръжката. От събраните по делото писмени доказателства за доходите на страните, съдът намира, че издръжка в размер на 120.00 лв. месечно за детето, се явява основателен и следва да бъде уважен.

             Предвид изхода на спора, искането на насрещния ищец и представените доказателства за извършени разноски съдът намира, че следва да присъди на същия платените разноски в размер на 350.00 лв.

          На основание чл. 78, ал. 6 ГПК, П.К.Р. следва да бъде осъден да заплати държавна такса за присъдените издръжки, в общ размер от 172,80 лв.

          На основание 242, ал. 1 ГПК, съдът следва да постанови предварително изпълнение на решението, в частта относно присъдената издръжка.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето А.. Р. с EГН **********, на майката К.В.К. с ЕГН ********** с адрес: ***, на основание чл. 127, ал.2 от СК.  

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето А.. Р. с EГН **********, при майката К.В.К. с ЕГН ********** с адрес: ***, на основание чл.127, ал.2 от СК.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата П.К.Р. с ЕГН **********,***, с детето А.. Р. с EГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 10:00ч. в събота до 16:00ч. в неделя, с приспиване,  както и 30 дни през лятото, когато майката не ползва редовен платен годишен отпуск, на основание чл. 127, ал.2 от СК.  

ОСЪЖДА бащата П.К.Р. с ЕГН **********, да заплаща в полза на детето А.. Р. с EГН **********, чрез майката К.В.К. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева, считано от 19.08.2015г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпването на законово основание за изменение или прекратяване, на основание чл. 127, ал.2, във вр. с чл. 143 от СК.

ОСЪЖДА  П.К.Р. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на майката К.В.К. с ЕГН ********** с адрес: *** в качеството на майка и законен представител на детето А.. Р. с EГН **********, направените по делото разноски съразмерно с уважената част от исковете в размер на 350.00 лв./триста и петдесет лева/ на основание чл. 78, ал.1 ГПК.

ОСЪЖДА П.К.Р. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на Районен съд – Велики Преслав държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 172,80 лв., на основание чл. 78, ал. 6 ГПК.

ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението, в частта относно присъдената издръжка, на основание чл. 242, ал. 1 ГПК.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОКРЪЖЕН СЪД - *** в двуседмичен срок от връчването му страните.

                                                          

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: