Р Е Ш Е Н И Е

 

24.06.2016 год.

 

Номер . . . . . . . . . . .             Година 2016               Град Велики Преслав

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Великопреславският районен съд                                                 четвърти състав

На 17 (седемнадесети) май                                                Година 2016

В публично съдебно заседание, в следния състав:

 

          Председател Дияна Петрова

Секретар Д.Д.,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Петрова

АНД дело номер 24 по описа за 2016 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН, образувано въз основа на жалба, подадена от А.И.К. ЕГН **********, с адрес *** срещу Наказателно постановление №33/18.09.2015 г., издадено от заместник кмет на О.В.

            В жалбата се излага, че с наказателното постановление на жалбоподателката на основание чл.16, т.7 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на Общински съвет - Върбица е наложено административно наказание по чл.37, ал.1 от същата наредба „Глоба” в размер 3 000.00 лв. В жалбата се съдържат доводи за незаконосъобразност и неправилност на наказателното постановление като издадено при съществени процесуални нарушения и при неправилно и необосновано прилагане на материалния закон. Отрича се извършването на нарушението. Жалбоподателят счита, че при издаване на обжалваното наказателно постановление административнонаказващия орган не е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, при наличието на маловажност, което било отделно основание за отмяна на наказателното постановление.

            Предвид изложеното се иска от съда наказателното постановление да бъде отменено изцяло като неправилно, необосновано и незаконосъобразно.

            В съдебно заседание жалбоподателката се представлява от редовно упълномощен защитник, който поддържа жалбата и сочи гласни доказателства.

            Процесуалният представител на въззиваемата страна – О.В. счита, че атакуваното наказателно постановление е законосъобразно и правилно, и моли съда същото да бъде потвърдено.

            Жалбоподателят изцяло оспорва констатациите, изложени в акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление.

            Съдът, като обсъди материалите по приложената административнонаказателна преписка и събраните по нея, и в хода на съдебното производство гласни и писмени доказателства, прецени ги поотделно и в тяхната съвкупност, установи от фактическа страна следното:

            На 30.06.2015 г. комисия назначена от кмета на О.В. извършила проверка на речното корито на р.Герила в частта му в гр.Върбица. При проверката било установено наличие на нерегламентирано отвеждане на отпадни води, чрез заустване на тръби отвеждащи отпадни води в р.Герила от недвижимите имоти находящи се край реката. За установеното при проверката бил съставен констативен протокол от същата дата. Собственик на един от тези имоти находящ се в гр.Върбица, ул.“****“№13, била жалбоподателката. На същата било дадено писмено предписание изх.№94-А-257/02.07.2015 г. на осн.чл.18 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на Общински съвет – Върбица, да премахне до 15.07.2015 г. от имота си тръбата за заустване на отпадни води в р.Герила, както и да изгради водоплътна яма най – малко 3 м от границите на имота, съгласно изискванията на чл.47, ал.2 от ЗУТ. Като адресата бил предупреден писмено, че при неизпълнение на предписанието ще й бъде съставен АУАН на осн.чл.37, ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на Общински съвет – Върбица. Жалбоподателката е получила предписанието на 03.07.2015 г.  На 15.07.2015 г. комисия назначена със заповед на кмета на О.В. в състав Е.Р., Д.Н. и С.Б. извършила проверка за изпълнение на предписание изх.№94-А-257/02.07.2015 г. При проверката било установено, че в имота на жалбоподателката е започнато изграждане на черпателна шахта, но заустената тръба в р.Герила не е премахната и от нея продължава да тече отпадна вода. Установеното при проверката било отразено в констативен протокол от 15.07.2015 г. Жалбоподателката била поканена да се яви в сградата на О.В. на 27.07.2015 г. за съставяне на АУАН. След като същата не се явила на посочената дата, за констатираното административно нарушение – неизпълнение на предписание изх.№94-А-257/02.07.2015 г. за премахване на тръба за заустване на отпадни води в р.Герила в нейно отсъствие й бил съставен АУАН за нарушение по чл.16, т.7 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на Общински съвет – Върбица. След което АУАН бил връчен на жалбоподателката по пощата на 13.08.2015 г. Въз основа на акта било издадено обжалваното НП, с което на жалбоподателката за извършено административно нарушение по чл.16, т.7 предл.първо от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на Общински съвет – Върбица и на основание чл.37, ал.1 от същата наредба било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3000.00 лв.

В качеството на свидетели по делото са разпитани актосъставителя Б., свидетел при установяване на нарушението Д.Н., свидетелите посочени от жалбоподателката **** и *** ****. Съдът кредитира показанията на посочените свидетели, като дадени добросъвестно и в съответствие с приетите по делото писмени доказателства.

            При така установените фактически положения, съдът намира от правна страна следното:

            По допустимостта на жалбата:

            Жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, и в установения от закона седмодневен срок от връчването на НП (съгласно входящия номер в деловодството на административнонаказващия орган).

            Относно основателността на жалбата:

            Разгледана по същество, жалбата е ОСНОВАТЕЛНА. В тази насока, съдът взе предвид следното:

Актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са съставени от компетентни органи по смисъла на чл.36, ал.1 и 2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на Общински съвет – Върбица, съгласно Заповед №778/12.06.2012 г. на Кмета на О.В. и Заповед №147/22.02.2012 г. на Кмета на О.В.

При съставяне на АУАН и НП не са допуснати съществени нарушение на процесуалния закон. АУАН е съставен на осн.чл.40, ал.2 от ЗАНН в отсъствие на нарушителя, след като същия е бил поканен и не се явил за съставянето му. След което е връчен на нарушителя на осн.чл.43, ал.4 от ЗАНН.

Обжалваното Наказателно постановление е издадено при неправилно приложение на материалния закон.

Жалбоподателката е наказана за извършено нарушение по чл.16, т.7 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на Общински съвет – Върбица, за това че на посочената в НП дата и място, не е изпълнила предписание  на кмета на О.В. изх.№94-А-257/02.07.2015 г. за премахване на тръба за заустване на отпадни води в р.Герила, установено с протокол от 15.07.2015 г.

Съответно за извършеното административно нарушение на жалбоподателката е наложено наказание на основание чл.37, ал.1  от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на Общински съвет – Върбица с „глоба“ в размер на 3000.00 лв.

Както АУАН, така и в  обжалваното НП, словесното описание на нарушението не отговаря на неговата правна квалификация.

Съставът на административното нарушение по чл.16, т.7, предл.първо от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на Общински съвет – Върбица, включва от обективна страна собственик на жилищна сграда или гражданин на О.В. да не допуска изливане на нечисти води по улиците, площадите, зелените площи и реките. В описанието на нарушението, както в АУАН, така и в обжалваното НП, не се съдържа нито един от обективните признаци на посоченото нарушение. 

Освен това в самото предписание е опреден срок за изпълнение до 15.07.2015 г., а проверката за изпълнението му е извършена на 15.07.2015 г., т.е преди да е изтекъл определения срок, арг. от чл.84 от ЗАНН вр. с чл.183, ал.2 от НПК. Дори и да беше квалифицирано правилно нарушението, няма как жалбоподателката да е осъществила посоченото деяние – неизпълнение на предписание преди да е изтекъл срока, в който е предписано, то да бъде изпълнено.

Неоснователно е възражението на защитата за маловажност на извършеното нарушение. Вярно е че административните наказания не са самоцел, те се налагат за да се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правов ред, съответно да се въздейства предупредително върху останалите граждани. Понятието „маловажен случай” не е дефинирано в ЗАНН. Съдържанието му следва да се изведе от легалната дефиниция на чл. 93, т. 9 от Наказателния кодекс като се вземат предвид особеностите на административно-наказателното производство. По смисъла на този нормативен акт маловажен е този случай, при който извършеното административно нарушение „с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи” на административни нарушения от съответния вид. Конкретиката на настоящият случай показва, че вредните последици от деянието не са незначителни,  обществената опасност на деянието е висока и според настоящия състав, нарушението не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от нарушения от този вид.

По изложените съображения съдът намира, че атакуваното наказателно постановление, следва да бъдат отменено изцяло, като постановено в нарушение на материалния закон.В тази насока и не е необходимо да се обсъждат доводите относно размера на наказанието.

            Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

                                                           Р     Е     Ш     И :

 

            ОТМЕНЯ КАТО НЕПРАВИЛНО  Наказателно постановление №33/18.09.2015 г., издадено от заместник кмет на О.В. с което на А.И.К. ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл.16, т.7, предл.първо от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на Общински съвет – Върбица и на основание чл.37, ал.1 от същата наредба е наложено административно наказание „Глоба” в  размер  на 3000.00 лева.

            Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с жалба пред Административен съд гр. Шумен по реда на глава XII от Административнопроцесуалния кодекс, на касационните основания, предвидени в НПК.

           

 

                                                                                                     Районен съдия: