Р Е Ш Е Н И Е

 

31.08.2016 год.

 

Номер . . . . . . . . . . .                              Година 2016                         Град Велики Преслав

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Великопреславският районен съд                                                трети състав

На 31 (тридесет и първи) август                                                   Година 2016

В публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                                     Председател Стоян Момов

Секретар М.В.,

Прокурор Каролина Калева-Параскевова,

като разгледа докладваното от съдия  Момов

гражданско дело номер 384 по описа за 2016 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

            Производство по глава четиридесет и девета на ГПК (чл. 530 – чл. 541 от ГПК) вр. чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).

            В молбата си до съда А.Р.А. излага, че при раждането си била записана с фамилно име Х.. На 19.08.1987 г. сключила граждански брак с А.Е.А., като при сключване на брака приела неговото фамилно име – А.. Само 11 дни след сключването му, този брак бил прекратен със смъртта на съпруга й – настъпила на 29.08.1987 година. Така, молителят продължила да носи фамилното име на бившия си съпруг. Отпреди около 15 години се установила трайно извън пределите на Република България и поради полагания там от нея наемен труд, се завръщала за кратко. В Кралство Нидерландия, поради различието в уредбата на имената в правната система спрямо тази в Република България, за нея възниквали системно неудобства при легитимирането й пред националните власти и въобще, в обществото, поради различието на фамилните й имена, вписани в акта за раждане и в документите й за самоличност. Твърди, че поради 10-11-дневния период на прекратения брак, останала известна в обществото и сред близките си с предбрачното си фамилно име Х.. Моли съда да постанови решение, по силата на което да допусне промяна на фамилното й име от А. на Х..

            Заинтересованото лице О.С. не взема становище по направеното искане.

            Участващият в производството прокурор счита, че молбата е основателна, поради което исканата промяна на име следва да бъде допусната.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното:

            Видно от приложеното по делото удостоверение за раждане от *** г., издадено въз основа на акт за раждане № 0003/03.03.1966 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Кметство Веселиново, общ. Смядово е, че родената на *** *** молителка е записана с имената А.Р. Х.. Съдът констатира от препис-извлечение от акт за смърт от 20.07.2016 г., издаден от О.С. въз основа на акт за смърт № 0012/31.08.1987 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Кметство Веселиново, общ. Смядово и от удостоверение за сключен граждански брак от 22.07.2016 г., издадено въз основа на акт за сключен граждански брак № 0003/19.08.1987 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Кметство Веселиново, общ. Смядово, че сключеният от молителката на 19.08.1987 г. граждански брак с лицето А.Е.А. бил прекратен със смъртта на последния.

            В показанията си разпитаните като свидетели М.Н.Я. (родител на молителя) и Б.Е.П. (лице от приятелския кръг на молителя) излагат, че бракът на молителката продължил около десет дни, години след което молителката заживяла в Кралство Нидерландия, като се завръщала в страната веднъж годишно. Същата изпитвала неудобство от обстоятелството, че продължава да носи фамилното име на бившия си съпруг, тъй като били налице несъответствия между уредбите на фамилното име на бивш съпруг в Република България и Кралство Нидерландия. Молителят, поради кратката продължителност на брака й с А.А., останала известна в обществото с прозвището на рода на баща й или с фамилията Х..

            Предвид така установената фактическа обстановка, съдът намира, че молбата се явява основателна.

            Съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 19, ал. 1 от ЗГР, налагащи промяна на фамилното име на молителката и по-конкретно – съществува важно обстоятелство за това. Установи се по делото, че при сключване на брака, същата приела фамилното име на другия съпруг – А., както и че бракът между тях бил прекратен само 10 дни след сключването му. Поради установеното в настоящото производство обстоятелство, че молителят не станала известна в обществото с брачното си фамилно име, както и поради факта, че същата останала известна в обществото с предбрачната си фамилия Х., съдът намира, че са налице важни обстоятелства по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗГР и исканата промяна следва да бъде допусната.

            Ето защо, молбата следва да бъде уважена, като в акта за раждане на молителката, съобразно установеното от фактическа и правна страна по настоящото дело, като нейно фамилно име следва да бъде вписано името Х..

            За преодоляване на неяснота при тълкуване на настоящото съдебно решение за нуждите на изпълнението му по административен ред, следва да бъде изрично указана възможността по чл. 32, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация – допуснатата с решението промяна на фамилното име в акта за раждане да се отрази и в акта за сключен граждански брак (прекратен на 29.08.1987 г. със смъртта на другия съпруг) – по писмено искане на лицето – титуляр по акта.

            На основание чл. 107, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата, следва да бъде постановено преписи на решението да се изпратят ведно със съобщения до съответната служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” в О.С. и на бюрото за съдимост при Районен съд гр. Велики Преслав.

            Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

            На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, ДОПУСКА промяна на фамилното име на А.Р.А. с ЕГН **********, родена на *** *** (акт за раждане № 0003 от 03.03.1966 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Кметство Веселиново, общ. Смядово), с постоянен адрес:***, като след промяната, същата следва да носи фамилното име Х..

            Допуснатата с настоящото решение промяна на фамилното име в акта за раждане следва да се отрази по административен ред и в акта за сключен граждански брак № 0003/19.08.1987 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Кметство Веселиново, общ. Смядово (прекратен на 29.08.1987 г. със смъртта на А.Е.А.) – по писмено искане на А.Р. Х..

 

            Настоящото решение, с което молбата за допускане промяна на име се уважава, на основание чл. 537, ал. 1 от ГПК, не подлежи на обжалване.

            ДА СЕ ИЗПРАТЯТ заверени преписи на настоящото решение ведно със съобщения до съответната служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” в О.С. – за отбелязване на промяната на фамилното име в акта за раждане и в регистъра на населението, както и на бюрото за съдимост при Районен съд гр. Велики Преслав – за сведение.

            На основание чл. 64, ал. 3 от ЗСВ, настоящото съдебно решение, засягащо гражданския статус на молителя, подлежи на публикуване на интернет страницата на ВПРС без мотивите.

 

 

                                                                                              Районен съдия: