Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 28.09.2016 год., град Велики Преслав

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд – Велики Преслав                                      

На осми септември през две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател: Мирослав Марков

Секретар: М.А.

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от Председателя,

гражданско дело № 452 по описа за 2016 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производство по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето.

Депозирана е молба от АСП – Д”СП” гр. В. Преслав, чрез Деница Калчева Колева, в качеството си на Директор на Д”СП”, с която молба, на осн.  чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 27, ал. 1, 26, ал. 1, чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за закрила на детето,  обективира искане детето А.Н. Е., ЕГН ********** да бъде настанено в семейството на близки и роднини, а именно: Р.М.Д. с ЕГН ********** и Ю.Е.Д. с ЕГН ********** /баба и дядо по майчина линия/ с адрес: ***, без да е посочен срок.

Молителят счита, че настаняването на детето А.Н. Е. в горепосоченото семейство е изцяло в интерес на детето, излагайки и подробни аргументи.

Майката Н.Ю.Е., редовно призована, не се явява.

Р.М.Д. и Ю.Е.Д., двамата с адрес: ***, се явяват в съдебно заседание, където заявяват, че са съгласни и желаят детето да бъде настанено при тях. Посочват, че към момента, го отглеждат в тяхното семейство.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: видно от приложените по делото Удостоверение за раждане е, че Н.Ю.Е. е майка на детето А.Н. Е. с ЕГН **********. Видно от представения социален доклад е, че майката живее и работи в чужбина и същата е изявила желание да го изостави в дом. Бабата и дядото по майчина линия изразили съгласие детето да бъде настанено в тяхното семейство.  

От представената Заповед на Директора на ДСП – Велики Преслав, се установява, че детето е настанено временно по административен ред в семейството на роднини – Р.М.Д. с ЕГН ********** и Ю.Е.Д. с ЕГН ********** ***

В приложеният социален доклад, изготвен от социален работник при дирекцията се посочва, че настаняването на детето в посоченото семейство на роднини ще гарантира неговите социални интереси.

Предвид така визираната фактическа обстановка, съдът намира, че молбата се явява основателна. Съгласно разпоредбата на чл. 71, ал. 1 от СК ненавършилите пълнолетие деца са длъжни да живеят при родителите си, освен ако важни причини не налагат да живеят другаде. Именно такова изключение от предвидения в кодекса принцип се съдържа в текста на чл. 25 от Закона за закрила на детето. При наличие на някоя от предпоставките, описани в чл. 25 от закона, дете може да бъде настанено извън семейството.

Установи се по делото, че детето живее именно в семейството, където се предлага да бъде настанено. Родителите на детето не са в състояние да полагат необходимите грижи за неговото развитие. Ето защо, съдът счита, че родителите на детето трайно не полагат грижи за него по смисъла на чл. 25, ал.1, т. 2 от ЗЗД.

На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето, следва да бъде допуснато незабавно изпълнение на решението.

На основание чл. 28, ал. 5 от Закона за закрила на детето, срокът на настаняване следва да бъде определен до навършване на пълнолетие,  считано от влизане на решението в сила.

Водим от горното, на основание чл. 28, ал. 4 вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за закрила на детето съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

НАСТАНЯВА детето А.Н. Е. с ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Шумен от майка Н.Ю.Е. с ЕГН **********, в семейството на роднини – Р.М.Д. с ЕГН ********** и Ю.Е.Д. с ЕГН ********** /баба и дядо по майчина линия/ и двамата с адрес: ***, за срок до навършване на пълнолетие, считано от влизане на решението в сила, или до настъпване на обстоятелства, обуславящи промяна или прекратяване на мярката за закрила, считано от влизане на решението в сила.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.

Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд - Шумен.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: