О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.Велики Преслав, 14.09.2016 г.

 

Дияна Петрова - съдия-докладчик по АНД №309/2016г. по описа на ВПРС, след като се запознах с материалите по делото, намирам, че са налице законови пречки за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, поради следното:

Делото е образувано на основание постъпила въззивна жалба от Ж.И.Ж. *** срещу Наказателно постановление №16-0323-000307/12.07.2016г., издадено от Началника на РУ-В.Преслав към ОД на МВР Шумен.

След запознаване с материалите по делото съдът констатира, че въззивната жалба, въз основа на която е образувано настоящото производство  е подадена след срока посочен в чл.59, ал.2 от ЗАНН, т.е. жалбата е недопустима, тъй като е просрочена.

 Видно от разписката за получаване на преписа от наказателното постановление, същото е връчено на жалбоподателя на 25.07.2016 г., а жалбата срещу него е подадена на 02.08.2016 г. чрез административнонаказващия орган до ВПРС.

Съобразно чл.59, ал.2 от ЗАНН нарушителите могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му.

В настоящият случай, в противоречие с посочения текст от ЗАНН, подадената жалба от Ж. е след този срок, поради което съдът намира, че това се явява процесуална пречка за даване ход на делото и е основание за връщане на жалбата и прекратяване на административното производство.

Съгласно чл. 83 ЗАНН: "Доколкото в този закон няма особени правила за … изчисляване на срокове ..., се прилагат разпоредбите на НПК". Тази препращаща норма определя, че начинът, по който следва да се изчисли срокът за подаване на жалбата, е визиран в чл. 183, ал.2 от НПК, която гласи, че: срокът, който се изчислява в дни, започва да тече на следващия ден и изтича в края на последния ден и ал.4: когато последният ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. В настоящият случай, след като НП е връчено на дата - 25.07.2016 г., срокът за обжалване започва да тече от 26.07.2016г. и изтича в края на 01.08.2016г., който е бил работен ден. Жалбата се явява подадена извън 7-дневния срок за обжалване по чл. 59, ал. 2 ЗАНН, а именно 02.08.2016г. /видно от вх.№ на административнонаказаващия орган/, който срок е преклузивен и неспазването му преклудира правото на нарушителя да обжалва НП.

По изложените съображения, съдът намира, че производството по жалбата срещу Наказателно постановление №16-0323-000307/12.07.2016г., издадено от Началника на РУ-В.Преслав към ОД на МВР Шумен, следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното и на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, във вр. с  чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.323, ал.1, т.2 от НПК съдът:

                                   

О П Р Е Д Е Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №309/2016 г. по описа на ВПРС по въззивна жалба от Ж.И.Ж. с ЕГН ********** и адрес *** срещу Наказателно постановление №16-0323-000307/12.07.2016г., издадено от Началника на РУ-В.Преслав към ОД на МВР Шумен.

За  настоящото определение да се съобщи на жалбоподателя и на въззиваемата страна ОД на МВР Шумен.

Настоящото определение подлежи на обжалване на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН с частна жалба пред  Шуменския административен съд  в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                        РАЙОНЕН  СЪДИЯ :