Р Е Ш Е Н И Е

/второ по чл.247, ал.1 от ГПК/

 

№ . . . . .                                            

             12.01.2017 год., гр. Велики Преслав

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съдВелики Преслав, I-ви състав

На дванадесети януари през две хиляди и седемнадесета година

В закрито съдебно заседание, в следния състав:

Председател:Мирослав Марков

                                                 Секретар: ……..

 

като разгледа докладваното от Председателя,

гражданско дело №118 по описа за 2016 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производство с правно основание чл.247, ал.1 ГПК.

Образувано е служебно от съда  след констатация, че  е допусната грешка при изписване  в решение № 122 от 21.07.2016г., постановено по гр.дело № 118 по описа на РСВП за 2016г.

          Съдът, като взе предвид посоченото решение, констатира, че в диспозитивната му част, при произнасянето на основание чл.149 от СК е налице очевидна фактическа грешка в имената на малолетното дете.        

При това положение и на осн. чл.247 ГПК съдът намира, че е налице несъответствие между  формираната воля на съда и обективирането й в съдебното решение, което налага  поправка на допусната явна фактическа грешка в горния смисъл.

          Мотивиран от изложеното и на основание чл.247, ал.1 ГПК , съдът

 

                                                  Р Е Ш И :

 

          ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение №  122 от 21.07.2016г., постановено по гр.дело № 118 по описа на РСВП за 2016г., като в решението, записаното в диспозитива:

            „ОСЪЖДА на основание чл.149 от СК Е.Ю.Ю. с ЕГН ********** да  ЗАПЛАТИ на А.И.А. с ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете Д.Ш.С. с ЕГН ********** сумата от 1560.00 лв., представляваща дължима издръжка за периода от 10.03.2015г. до 09.03.2016г., ведно със законната лихва върху тази сума, до окончателното й изплащане.“

- да се чете както следва:

            ОСЪЖДА на основание чл.149 от СК Е.Ю.Ю. с ЕГН ********** да  ЗАПЛАТИ на А.И.А. с ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете Е. Е. Ю. с ЕГН ********** сумата от 1560.00 лв., представляваща дължима издръжка за периода от 10.03.2015г. до 09.03.2016г., ведно със законната лихва върху тази сума, до окончателното й изплащане.“

Настоящото решение да се счита за неразделна част от Решение № 122 от 21.07.2016г., постановено по гр.дело № 118 по описа РС-Велики Преслав за 2016г.

Решението да се връчи на страните, чрез процесуалните им представители, като същото може да бъде обжалвано пред ОС - Шумен по реда на чл.247, ал.4 от ГПК.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: