Издадено писмено

разрешение на . . . . . . . . . . .

Деловодител: . . . . . . . . . . . .

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

05.01.2017 г.

 

Номер . . . . . . . . . . .                                     Година 2017                           Град Велики Преслав

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд – Велики Преслав                                                             трети състав

На 05 (пети) януари                                                                                              Година 2017

В закрито съдебно заседание, в следния състав:

                                                                                               Председател Стоян Момов

Секретар . . . . . . . . . . . . . . . .,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия С. Момов

гражданско дело номер 766 по описа за 2016 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

            Производство по чл. 530 и сл. от ГПК вр. чл. 165, ал. 4, вр. чл. 130, ал. 3 от СК, образувано по молба на Ю.М.А., действаща в качеството на настойник от името на поставената под пълно запрещение Е.А.М.. Настойникът моли да Ј бъде разрешено да се разпореди вместо поставената под пълно запрещение и от нейно име със сума в размер на 14,73 лв., принадлежаща на последната, представляваща част от банков влог. Сочи конкретна банкова сметка ***. Представя доказателства за поставяне под пълно запрещение, за назначаване на настойник и настойнически съвет, за настаняване на лицето до 11.11.2020 г. и за обстоятелството, че към датата на депозиране на молбата, поставеното под настойничество лице не е преместено или изписано от ДВХПР с. Черни връх, както и за негово парично задължение към ДВХПР с. Черни връх – такси за социални услуги за месец ноември 2016 г., в размер на 14,73 лева. Твърди като цел при разходването на изтеглената сума – плащане на дължимите такси в размер на 14,73 лева. Прилага писмено мнение на настойническия съвет, според което с оглед нуждите, за задоволяване на които се иска разрешението, разпореждането е в интерес на поставената под пълно запрещение.

            Като взе предвид молбата на настойника, представените доказателства и посочените в нея потребности на лицето, за чието задоволяване се иска разрешение за разпореждане с влога, съдът намира, че плащането на посочения общ размер на таксите за социални услуги е необходимо с оглед посочените нужди на поставената под пълно запрещение, и че не противоречи на интересите Ј. Ето защо, разпореждането с влога до размер на 14,73 лв. следва да бъде разрешено чрез уважаване на молбата като основателна.

            Водим от горното и на основание чл. 165, ал. 4 вр. чл. 130, ал. 3 от СК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            РАЗРЕШАВА на Ю.М.А. с ЕГН **********, с адрес по месторабота: с. Черни връх 9827, общ. Смядово, област Шумен, ул. „Дом душевно болни” № 1 – Дом за възрастни хора с психични разстройства (ДВХПР), действаща в качеството на настойник вместо поставената под пълно запрещение Е.А.М. с ЕГН **********, настанена в Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Черни връх, общ. Смядово, обл. Шумен и от нейно име, ДА СЕ РАЗПОРЕДИ с част от влога, принадлежащ на Е.М. по банкова сметка № IBAN  ***, BIC – ***Банка ДСК” ЕАД гр. София – Финансов център „Смядово”, чрез теглене на сума в размер на 14,73 лв. (четиринадесет лева и 73 стотинки), с която да бъдат изпълнени следните парични задължения на Е.М.: плащане на дължими на ДВХПР с. Черни връх такси за социални услуги за месец ноември 2016 г., в размер на 14,73 лева.

 

            ДА СЕ ИЗДАДЕ на недееспособния молител, представляван от настойника Ј, писмено разрешение за разпореждането с влога, съобразно настоящото решение.

            Препис от решението ДА СЕ ВРЪЧИ на молителя чрез настойника, на основание чл. 39, ал. 4 от ГПК.

            На основание чл. 64, ал. 3 от ЗСВ, настоящото съдебно решение, засягащо гражданския и здравния статус на поставената под пълно запрещение, подлежи на публикуване на интернет страницата на ВПРС без мотивите.

 

            Решението, на основание чл. 537, ал. 1 от ГПК, не подлежи на обжалване.

 

 

Районен съдия: