Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

 

№ . . . . .          

 31.01.2017г., гр. Велики Преслав

 

 

          Мирослав Марков – Председател на РС-Велики Преслав, като разгледах материалите по гражданско дело №50 по описа на съда за 2017г., констатирах следното:

Производството е образувано по искова молба на М.Т.Г. и М.И.Г. за делба срещу множество ответници. Видно от исковата молба и от материалите по делото, един от ответниците по настоящото производство е Николай Миланов Николов – адвокат от АК-Варна.        

Поради отвеждането на всички съдии, които към момента са на щат в съда, е налице невъзможност делото да се разгледа в Районен съд - Велики Преслав.

С оглед гореизложеното, производството по делото следва да се прекрати пред Районен съд – Велики Преслав и на основание чл.23, ал.3 от ГПК да се изпрати на горестоящият съд, а именно Окръжен съд – гр.Шумен.

Ето защо,

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

          Прекратявам производството пред Районен съд – Велики Преслав по гражданско дело №50 по описа за 2017г.

Гражданско дело №50 по описа на Районен съд – Велики Преслав за 2017г. ДА СЕ ИЗПРАТИ НА Председателя на Окръжен съд - град Шумен за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: