П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 

Номер . . . . . . . . . . .                       Година 2017                     Град Велики Преслав

 

В   И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

Районен съд – Велики Преслав                                                    трети  състав

На 17 (седемнадесети) януари                                                      Година 2017

В публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                                     Председател Стоян Момов

Секретар М.В.,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия С. Момов

наказателно дело от частен характер номер 36 по описа за 2016 година,

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата К.К.Д., родена на *** ***, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес:***, с начално образование, вдовица, с ЕГН **********, неосъждана, ЗА ВИНОВНА в това, че на 13.09.2015 г., в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, причинила на Д.Н.Р. *** лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето – причиняване на оток на лявата скула, охлузване на горен ляв клепач, оток с кръвонасядане на лявото подочие и охлузване с кръвонасядане до лявото окопрестъпление по чл. 130, ал. 2 от НК.

            На основание чл. 305, ал. 5, пр. 3 от НПК вр. чл. 78а, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА подсъдимата К.К.Д. с ЕГН ********** ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.

            ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Н.Р., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, срещу подсъдимата К.К.Д., с ЕГН **********, граждански иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД, с цена 35,00 лв., представляваща обезщетение за причинени на 13.09.2015 г. имуществени вреди с престъпление по чл. 130, ал. 2 от НК, като неоснователен.

            На основание чл. 45, ал. 1 вр. чл. 52 от Закона за задълженията и договорите, ОСЪЖДА подсъдимата К.К.Д. с ЕГН ********** да заплати на Д.Н.Р., с ЕГН **********, сума в размер на 500,00 лв. (петстотин лева), представляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди от престъплението по чл. 130, ал. 2 от НК, ведно със законната лихва, считано от 13.09.2015 г., до окончателното изплащане на сумата, на основание чл. 84, ал. 3 от ЗЗД.

            ОТХВЪРЛЯ гражданския иск, предявен от Д.Н.Р., за причинените й неимуществени вреди от престъплението по чл. 130, ал. 2 от НК срещу подсъдимата К.К.Д., в останалата му част над 500,00 лв., до пълния предявен размер от 2000,00 лв., като неоснователен и недоказан.

 

            На основание чл. 189, ал. 3 вр. чл. 190, ал. 2 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимата К.К.Д. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Велики Преслав, сумата 50,00 лв. (петдесет лева), представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, както и 05,00 лв. (пет лева), в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Велики Преслав – държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист за така присъдената държавна такса.

            На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимата К.К.Д., да заплати на частния тъжител Д.Н.Р. сума в размер на 597,00 лв. (петстотин деветдесет и седем лева), представляваща направените от последната, към 17.01.2017 г., разноски по делото, с изключение на определения на 17.01.2017 г. размер на адвокатското възнаграждение на назначения на осн. чл. 94, ал. 1, т. 9 от НПК защитник, както и 05,00 лв. (пет лева), в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Велики Преслав – държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист за присъдените в полза на частния тъжител разноски.

Присъдата може да се обжалва в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд град Шумен.

 

                                                                Районен съдия: