Р Е Ш Е Н И Е

 

19.01.2018 год.

 

Номер . . . . . . . . . . .                               Година 2018                     Град Велики Преслав

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Великопреславският районен съд                                     четвърти състав

На 11 (единадесети) декември                                           Година 2017

В публично съдебно заседание, в следния състав:

 Председател Дияна Петрова

 

Секретар Женя Проданова,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Д.Петрова

гражданско дело номер 61 по описа за 2017 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по предявен от А. А.А. ЕГН ********** с адрес *** срещу Д.С.Д. ЕГН ********** с адрес ***, иск с правно основание чл. 19, ал.3 ЗЗД за обявяване за окончателен на сключения помежду им Предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот от  08.09.2016 г., с който ответникът се е задължил да прехвърли на ищеца правото на собственост върху недвижим имот- поземлен имот с планоснимачен номер 034026, ЕКАТТЕ 47785, находящ се в землището на **, общ.Върбица, обл.Шумен,местността „Синджирли пунар“ с площ от 87.400 дка с начин на трайно ползване нива, от които 86.270 дка пета категория и 1.130 четвърта категория,при граници: нива пл.№034027, нива пл.№034030, нива пл.№034031, нива пл.№0340032, нива пл.№034028, нива пл.№034029, нива пл.№034017; нива пл.№034020, полски път №000143.  

 В исковата си молба до съда ищецът твърди, че е сключил с ответника предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 08.09.2016 г. Изпълнил е задълженията си по договора, като е заплатил на ответника изцяло договорената цена, който още при сключване на договора му е предал владението върху недвижимия имот. Въпреки това до настоящият момент ответника не е изпълнил задължението си да сключи окончателен договор под формата на нотариален акт.

Ответникът в отговора на исковата молба и в съдебно заседание изразява становище за основателност на иска. Заявява, че е собственик на имота, предмет на сключения с ищеца предварителен договор, който е придобил с договор за покупко-продажба на земеделски имот от 25.10.2004 г. и от тогава го владее и полза, като собственик, като го е отдавал под наем на различни земеделски производители.

В съдебно заседание ищецът, чрез пълномощника поддържа изложеното в исковата молба, като заявява, че са налице законовите предпоставки съдът да обяви за окончателен сключеният между страните предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 08.09.2016 г.: ищецът е изпълнил задължението си за заплащане на уговорената цена, като ответника му е предал владението на имота, ответника е собственик на процесния имот на основание предварителен договор за покупко-продажба на земеделски имот от 25.10.2004 г. и на основание давностно владение, което е упражнявал необезпокоявано в срок повече от десет години. Предвид изложеното моли за положително произнасяне по предявения иск.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа и правна страна:

Предявеният конститутивен иск е с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД. С такъв иск ищецът цели постигане на транслативния ефект на сключен между него и ответника валиден предварителен договор. Макар да няма вещно-правно действие, този договор създава облигационна връзка между страните, по силата на която е постигнато съгласие за сключването на окончателен договор.

 

 

 

 

За успешното провеждане на конститутивния иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД в тежест на ищеца е да докаже кумулативното осъществяване на следните предпоставки: 1. Че между страните е сключен валиден предварителен договор по смисъла на чл. 19, ал. 1 и 2 ЗЗД; 2. Че предмет на същия е прехвърляне правото на собственост върху конкретно определен обект; 3. Че ищецът е изправна страна по договора, т.е. изпълнил е поетите с него задължения, както и 4. Че към датата на приключване на устните състезания са налице условията за валидното прехвърляне на имота, в това число, че ответникът се явява собственик на имота.

В настоящото производство от представените доказателства договор за покупко-продажба на недвижим имот от 08.09.2016 г.; договор за покупко-продажба на земеделски имот от 25.10.2004 г., удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№7703000030/01.02.2017 г., изд. от Община Върбица, удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№7703000030/01.02.2017 г., изд. от Община Върбица, заверен препис от решение №537 от 20.08.1999 г. за възстановяване като обезщетение, на основание влезли в сила съдебни решения в землището на **, общ.Върбица, обл.Шумен; заверен препис на скица №К00785/03.09.2014 г. Удостоверение за наследници №135/26.03.2001г. издадено от Община Омуртаг; Удостоверение за наследници изх.№1375/28.08.2015г. издадено от Община Омуртаг; Удостоверение за наследници № 000856/29.11.2005г., издадено от Община Омуртаг, Удостоверение за наследници №268/03.06.2002г. издадено от Община Омуртаг,  се установи че между ищеца, в качеството му на купувач и ответника, в качеството му на продавач е сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 08.09.2016 г., с който ответникът се е задължил да прехвърли на ищеца правото на собственост върху недвижим имот- поземлен имот с планоснимачен номер 034026, ЕКАТТЕ 47785, находящ се в землището на **, общ.Върбица, обл.Шумен,местността „Синджирли пунар“ с площ от 87.400 дка с начин на трайно ползване нива, от които 86.270 дка пета категория и 1.130 четвърта категория,при граници: нива пл.№034027, нива пл.№034030, нива пл.№034031, нива пл.№0340032, нива пл.№034028, нива пл.№034029, нива пл.№034017; нива пл.№034020, полски път №000143. До настоящият момент между страните не е сключен окончателен договор за посочения имот, което не се оспорва от страните. Не се оспорва и че ищецът е изпълнил задълженията си по договора, платил е уговорената цена и ответника му е предал владението върху имота от датата на сключване на договора.

В предварителния договор не е уговорен срок за сключване на окончателен такъв и не са представени по делото доказателства за покана от страна на ищеца до ответника за сключване на окончателен договор. Но предвид че ответника не оспорва, че не е изпълнил задължението си, съдът счита същото за установено по безспорен начин.

За да бъде обявен за окончателен процесният предварителен договор, следва да е налице и последната предпоставка - към датата на приключване на устните състезания да са налице условията за валидното прехвърляне на имота, в това число, че ответникът се явява собственик на имота.

От представеният договор за покупко-продажба на земеделски имот от 25.10.2004 г., който също е предварителен, т.к не е сключен в изискуемата от закона форма за прехвърляне на собственост върху недвижим имот – нотариален акт се установява, че между посочените като продавачи в договора са се задължили да прехвърлят собствеността върху процесния недвижим имот на ответника Д.Д., който е заплатил посочената за имота цена в договора.

Собствеността върху процесния недвижим имот с решение №537 от 20.08.1999 г. за възстановяване като обезщетение, на основание влезли в сила съдебни решения в землището на **, общ.Върбица, обл.Шумен е възстановена, като обезщетение на наследниците на И.Т.К., П.Т.К.и К.Т.К..

Видно от удостоверение за наследници изх.№1375/28.08.2015г. издадено от Община Омуртаг, наследници на И.Т.К.поч. на 21.11.1976 г., са Р.Д.К./съпруга/ поч. на 02.12.2002 г. и три дъщери Б.И.С. поч. на 14.01.1988 г., А.И.Г., поч. на 23.03.2000 г. и М.И.К., поч. на 08.09.2005 г. Ответникът Д.С.Д. е наследник на майка си Б.И.С..

Видно от удостоверение за наследници №135/26.03.2001г. издадено от Община Омуртаг, наследници на Т.К.Т., поч. на 02.10.1922 г., са: 1/син И.Т.К.поч. на 21.02.1975 г. - наследници: М.И.К., Б.И.Т. поч. на 14.01.1988 г. – наследник Д.С.Д.; А.И.Г. поч на 23.03.2000 г. без наследници, 2/син П.Т.К.поч. на 16.06.1960 г. – наследници М. П. С., поч. 1979 г.-наследници- Л.П.К., Т.П.Т. поч. през 1993 г.-наследници-Н. Т. Ц., П.Т.П., 3/син К.Т.К. поч.през 1942 г. – наследници Т.К.Т., С. К. Т. поч. на 13.11.2000 г.

 Удостоверение за наследници № 000856/29.11.2005г., издадено от Община Омуртаг, наследници на П. К. Т. поч. на 16.06.1960 г. са: съпруга Н.А.К.поч. на 24.12.1971 г.; дъщеря М. П. С. поч. на 29.04.1979 г., дъщеря Л.П.К. поч. на 31.05.2005 г. и син Т.П.Т. поч. на 04.07.1993 г. – наследници Р.А.Т., Н. Т. Ц. и П.Т.П..

Удостоверение за наследници №268/03.06.2002г. издадено от Община Омуртаг, наследници на К.Т.К. поч. на 09.11.1941 г. са  Т. К. К. син и С. К. Т. син поч. на 13.11.2000 г.

Като страни в договор за покупко-продажба на земеделски имот от 25.10.2004 г., процесния наследствен имот са участвали в качеството им на наследници на Т.К.Т., поч. на 02.10.1922 г. - М.И.К., Д.С.Д., наследниците на П.Т.К.поч. на 16.06.1960 г. - Л.П.К., Н.Т. Ц., П.Т.П. и наследниците на К.Т.К. поч.през 1942 г. – Т.К.Т.. Видно от удостоверенията за наследници, в никое от тях не е посочено дали наследникът К.Т.К. поч. на 09.11.1941 г., неговият син Стойко Калчев Тинчев поч. на 13.11.2000 г. има наследници и не е представено удостоверение за наследници за него. Поради което не се доказа по несъмнен начин, че всички съсобственици на недвижимия имот /наследниците на И.Т.К., П.Т.К.и К.Т.К. - съсобствениците на които е възстановен имота/ са участвали при сключване на договора за продажба от 25.10.2004 г., т.е че сочените като праводатели на ответника Д. са собственици на посочените в договора идеални части.   

Претендира се че ответникът Д.С.Д. е придобил имота предмет на процесния предварителен договор за покупко – продажба от 08.09.2016 г. по давност, т.к е владял необезпокоявано и непрекъснато същия за период повече от 10 години. В настоящото производство, включително и чрез разпит на свидетелите **и **, не се установи, че именно ответника Д.С.Д. е владял имота непрекъснато и необезпокоявано в срок от десет години, като свой, т.е не се установи че ответника, страна по предварителния договор – продавач е собственик на имота, предмет на договора.

Поради изложеното съдът намира, така предявеният иск за неоснователен и недоказан, поради което следва да се отхвърли изцяло. 

По делото не се претендират разноски от страните, поради което съдът не дължи произнасяне по тях.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от А. А.А. ЕГН ********** с адрес *** срещу Д.С.Д. ЕГН ********** с адрес ***, иск с правно основание чл. 19, ал.3 ЗЗД за обявяване за окончателен на сключения помежду им Предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот от  08.09.2016 г., с който ответникът се е задължил да прехвърли на ищеца правото на собственост върху недвижим имот- поземлен имот с планоснимачен номер 034026, ЕКАТТЕ 47785, находящ се в землището на **, общ.Върбица, обл.Шумен,местността „Синджирли пунар“ с площ от 87.400 дка с начин на трайно ползване нива, от които 86.270 дка пета категория и 1.130 четвърта категория,при граници: нива пл.№034027, нива пл.№034030, нива пл.№034031, нива пл.№0340032, нива пл.№034028, нива пл.№034029, нива пл.№034017; нива пл.№034020, полски път №000143, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                       Районен съдия: