П Р О Т О К О Л   № 4

           

 

Година 2018                                                                                                 Град Велики Преслав

Великопреславският районен съд                                                        трети  състав

На 29 (двадесет и девети) януари                                                          Година 2018

В публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                                              Председател Стоян Момов

Секретар Марияна Василева

Прокурор Калоян Вълков,

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Момов

наказателно дело от общ характер номер 38 по описа за 2018 година.

 

 

           

Съдът, като взе предвид така постигнатото споразумение между страните, счита, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

            О п р е д е л и:

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото в досъдебното производство по ДП № 392/2015 г. по описа на Районно управление *** при ОДМВР - Шумен, според което страните:

            1) А.А. – адвокат от ШАК, в качеството на защитник на обвиняемия А.Х.А. с ЕГН ********** и 2) Каролина Калева-Параскевова – прокурор в Районна прокуратура – Велики Преслав, поддържано в съдебно заседание от районен прокурор Калоян Вълков,

            приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият А.Х.А., роден на *** ***, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес:***, с основно образование, женен, с ЕГН **********, неосъждан, на 23.12.2015 г., около 17,30 часа, по път III-7304 км 22+903, в посока от с. *** към гр. Върбица, при управляване на моторно превозно средство – лек автомобил ***, с рег. № ***, собственост на С.А. Х. ***, нарушил правилата за движение по пътищата: чл. 16, ал. 1 от ЗДвП „На пътно платно с двупосочно движение, на водача на пътно превозно средство е забранено: 1. когато платното за движение има две пътни ленти – да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне . . .“; чл. 20, ал. 1 от ЗДвП „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“; чл. 20, ал. 2 от ЗДвП „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват . . . с релефа на местността, със състоянието на пътя . . ., с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“; чл. 44, ал. 1 от ЗДвП – „При разминаване водачите на насрещно движещите се пътни превозни средства са длъжни да осигуряват достатъчно странично разстояние между пътните превозни средства“, и по непредпазливост причинил средни телесни повреди на повече от едно лице: средна телесна повреда на А.М.Т.от с. ***, обл. Шумен, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота, обусловено от контузията на левия бял дроб и установените плевропулмонални усложнения, наложили провеждането на оперативна интервенция и средна телесна повреда на Х.М.Ю.от с. ***, обл. Шумен, изразяваща се в трайно затрудняване на движението на снагата за срок по-голям от един месец – средно за 2-3 месеца при благоприятно протичане на оздравителния процес, с което осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 343, ал. 3, пр. 2, б.„а”, пр. 1 вр. ал. 1, б.„б”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

            Деянието е извършено виновно при форма на вината – непредпазливост – небрежност.

            За горепосоченото престъпление, на основание чл. 343, ал. 3, пр. 2, б.„а”, пр. 1 вр. ал. 1, б.„б”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, на обвиняемия А.Х.А. с ЕГН **********, се налага наказание „Лишаване от свобода” в размер на ЕДНА ГОДИНА.

            На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ години, считано от 29.01.2018 година.

            На основание чл. 343г вр. чл. 343, ал. 3, пр. 2, б.„а”, пр. 1, вр. ал. 1, б.„б”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на обвиняемия А.Х.А. с ЕГН ********** се налага наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

            От престъплението, предмет на обвинението по настоящото наказателно производство не са причинени съставомерни имуществени вреди.

По делото не са приложени предмети и книжа като веществени доказателства.

Направените по делото разноски по обвинението срещу А.А. в размер на 1761,62 лв. – платени от бюджета на ОД на МВР гр. Шумен възнаграждения на вещи лица и разноски за транспортиране на МПС, се възлагат в тежест на обвиняемия А.Х.А. с ЕГН **********, който следва да ги заплати в полза на държавата, по сметка на Областна дирекция на МВР гр. Шумен: IBAN: ***, BIC: ***, банка: „Обединена българска банка” АД.

 

            На основание чл. 24, ал. 3 вр. чл. 382, ал. 7 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП № 392/2015 г. по описа на Районно управление *** при ОДМВР - Шумен.

            На основание чл. 24, ал. 3 вр. чл. 382, ал. 7 от НПК, ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по настоящото НОХД № 38/2018 г. по описа на ВПРС.

            Определението е окончателно и съгласно чл. 382, ал. 1 от НПК, има последиците на влязла в сила присъда.

 

                                                                                                          Районен съдия:

 

            Заседанието приключи в 14,25 часа, протоколът изготвен в с.з.

 

 

                                                                                                          Районен съдия:

 

                                                                                                                    Секретар: