П Р О Т О К О Л №6

 

Година 2018                                                                       Град Велики Преслав

Великопреславският районен съд                                 ІV състав

На 31 (тридесет и първи) януари                                     Година 2018

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

Председател: Дияна Петрова

Секретар: Женя Проданова

Прокурор: Каролина Калева - Параскевова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Дияна Петрова

НОХД № 51 по описа за 2018 година.

 

Съдът, като взе предвид така постигнатото споразумение между страните, счита, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал.7 от НПК.

О п р е д е л и:

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото в досъдебното производство по ДП № 151/2017 г. по описа на РУ гр. В.Преслав, според което:

Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемия В.Н.В. на 25.05.2017 година в ****, обл. Шумен без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високо рисково наркотично вещество- марихуана (индийски коноп, канабис) с общо нетно тегло 240.00 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол в него 2.93%, с което осъществил от обективна страна състава на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1 от НК.

Деянието е извършено виновно при форма на вина – пряк умисъл.

За горепосоченото деяние, на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК на обвиняемия В.Н.В., се налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА и „Глоба“ в размер на 1000.00 (хиляда) лева.

На основание чл.66 от НК, изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода“ се отлага за срок от ТРИ години.

С престъплението, предмет на споразумението не са причинени съставомерни имуществени вреди.

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК се ОТНЕМАТ в полза на държавата, приложените като веществени доказателства по делото - 1 бр. хартиен плик, с наркотично вещество – марихуана – ДП№151/2017г. по описа на РУ В.Преслав запечатани и с поставени печати на БНТЛ-Варна и 1бр. хартиен плик с опаковки от наркотични вещества /марихуана/ по ДП №151/2017г. по описа на РУ В.Преслав, запечатан и с поставени печати на БНТЛ-Варна- на съхранение в ЦМУ гр. София с писмо УРИ 323-000-3806/27.10.2017г. на разследващ полицай ****при РУ-В.Преслав.

Направените по делото разноски в размер на 260.46 лева се възлагат в тежест на обвиняемия В.Н.В., които да се внесат по сметка на ВПРС.

 

На основание чл. 24, ал. 3 вр. чл. 382, ал. 7 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП № 151/2017 г. по описа на РУ гр. В. Преслав и съдебното производство по НОХД № 51/2018 г. по описа на ВПРС.          

Определението, на основание чл. 382, ал. 9 от НПК, е окончателно и съгласно чл. 383, ал. 1 от НПК, има последиците на влязла в сила присъда.

 

Районен съдия:

 

Заседанието приключи в 15.20 часа, протоколът изготвен в с.з.

 

                                                                                Районен съдия:

 

           Секретар: