МОТИВИ на решение по АНД № 35/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велики Преслав

 

Производство по чл. 375 и сл. от НПК.

Във ВПРС е внесено постановление № 336/22.01.2018 г. на ВПРП, с което се прави предложение за освобождаване на С.А.Б. – обвиняем по ДП № 179/2017 г. по описа на РУ гр. В. Преслав, от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК по обвинението за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Като основание за това се излага, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК, а именно: наказателното производство било образувано за престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до една година или „глоба“ от петстотин до хиляда лева, обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, от престъплението не са причинени имуществени вреди.

В съдебно заседание обвиняемият не се явява, но се представлява от, редовно упълномощен защитник. Според защитника деянието на обвиняемия е несъставомерно от обективна страна, т.к управлявания от него автомобил е регистриран, макар и с изтекли транзитни номера. Извършеното, според защитника е административно нарушение по чл.140 от ЗДвП и следва да бъде квалифицирано като такова, а не като престъпление по чл.345, ал.2 от НК. Алтернативно защитникът пледира за минимално наказание. Поради което моли обвиняемият да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение.

            За ВПРП, редовно призована, се явява прокурор ****.

     Прокурорът в съдебно заседание поддържа изводите, направени в постановлението по чл. 375 от НПК и пледира на обвиняемия да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение и да му бъде наложено наказание на осн. чл. 78а, ал. 1 от НК – „Глоба” в минималния предвиден в закона размер.

От приложените по делото писмени доказателства (ДП №179/2017 г. по описа на РУ гр. В. Преслав), преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: На 17.05.2017г., около 10,30 часа, св. ****, св. ****и св. ****, полицейски служител при РУ гр.Велики Преслав (Участък гр.***), изпълнявали служебните си задължения на територията на гр. ***. Тримата видели по ул. „****“ до дом № 6, да се движи лек автомобил, марка „Опел“, модел „Корса“ с германски транзитни регистрационни табели /DO 04036/. Полицейските служители спрели за проверка водача и установили, че това бил С.Б. ***. Същият представил документ на чужд език /немски/, от който полицейските служители установили, че поставените регистрационни номера на автомобила били валидни до 27.02.2017 г. В хода на разследването било установено, че представеният документ е „Регистрационен талон на МПС с временен регистрационен номер във ФРГ“ и бил издаден за лек автомобил „Опел“ модел „Корса“, с номер на рама WOL0XCF6816135979 с временен рег. № DO 04036, валиден до 27.02.2017 г. От описания документ е видно, че притежателят на талона на МПС не се е легитимирал като собственик на МПС. Документът установява ограничение, съгласно §16а от Наредба за МПС, а именно: до успешен годишен технически преглед /проверка за сигурността/, могат да се извършват пътувания единствено до намиращата се в близост служба за извършване на годишни прегледи в рамките на района на гр. ***, както и обратно връщане. По време на проверката Б. обяснил пред полицейските служители, че е транспортирал въпросното МПС на платформа от Германия до България. На 17.05.2017 г. го управлявал до бензиностанция в гр. ***, за да го зареди с гориво, след което на връщане към дома му бил спрян от полицейските служители за проверка. Установено било в хода на разследването, че лек автомобил „Опел“ модел „Корса“, с номер на рама WOL0XCF6816135979 не е регистриран по надлежния ред, съобразно Наредба I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

            Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че като управлявал моторно превозно средство - л.а „Опел“, модел „Корса“ с рама № WOL0XCF6816135979, с неустановена собственост, което не е регистрирано по надлежния ред, установен с Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, приета на основание чл. 140, ал 2  от ЗДвП, обвиняемият осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 345, ал.2 вр. с ал.1 от НК.

Съгласно разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, сочена като нарушена, по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Забраната е безусловна– такива МПС не могат да се движат по така указаните места. Законодателят не се интересува от причината, поради която забраната е нарушена, щом лицето е знаело за това. В случая, видно от събраните по делото доказателства, обвиняемият е знаел, че срокът на транзитните табели на управлявания от него автомобил е изтекъл. Неговият собственик е задължен да предприеме така посочените действия и да го обезпечи с такъв. Регистрационните табели на управлявания от обвиняемия автомобил са били валидни от 23.02.2017 г. до 27.02.2017 г. Освен това движението на автомобила е било ограничено до извършване на успешен технически преглед в рамките на гр.*** РГермания.

Според настоящият състав изложеното от защитата основание за несъставомерност на обвинението от неговата обективна страна не е налице. Степента на обществената опасност на деянието, която е разграничителният фактор дали едно деяние да се възприеме като престъпление или като административно нарушение, което съдът следва да прецени съгласно разпоредбата на чл. 301, ал.4 НПК/обн.ДВ 63/2017 г./. В случая обществената опасност на деянието е висока – нарушени са правила за движението по пътищата по чл. 140, ал.1 ЗДвП - по пътищата, отворени за обществено ползване, не се допускат моторни превозни средства и ремаркета, които не са регистрирани, а процесния автомобил не е бил регистриран- изтекла е временната му регистрация. Видно от представения регистрационен талон на МПС с временен регистрационен номер, управлявания от обвиняемия автомобил не е бил технически изправен и безопасен и е било ограничено придвижването му единствено до службата за извършване на технически прегледи в района на гр.*** РГермания. Дори и в срокът на временната му регистрация, автомобилът не е могъл /поради забрана/ да се движи по пътищата за обществено ползване, както в страната на временната му регистрация, така и в РБългария. Местонахождението на автомобила към датата на приключване на досъдебното производство не е установено и същият не е регистриран по предвидения за това ред. Предвид изложеното съдът прецени, че обществената опасност на деянието е висока и представлява престъпление, а не административно нарушение.

            От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл.

            Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване на С.А.Б. с ЕГН **********,***, български гражданин, с настоящ адрес ***, с основно образование, женен, неосъждан, от наказателна отговорност и налагане на същия на административно наказание: 1. За престъплението по чл. 345, ал.2 вр. с ал.1 от НК, което е умишлено, се предвижда наказание “лишаване от свобода“ до една година или „глоба“ от петстотин до хиляда лева; 2. Видно от приложената по делото справка за съдимост, деецът е неосъждан и не се е ползвал от разпоредбата на чл. 78а от НК; 3. От деянието не са причинени имуществени вреди. При определяне на наказанието съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства ниската обществена опасност на дееца и влошеното му здравословно състояние. С оглед гореизложеното, съдът счита, че на обвиняемият следва да бъде наложено наказание по чл. 78а, ал. 1 от НК при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства в минималния предвиден в закона размер, а именно “Глоба” в размер на 1000.00  лева. Настоящият състав наложи на обвиняемия минималния размер на предвидената в разпоредбата на чл.78а, ал.1 от НК, “глоба”, т.к за извършеното престъпление по  чл.345 от НК са предвидени две алтернативни наказания, “глоба” и по – тежко от него  “лишаване от свобода”.  Разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК, задължава съда да не надвишава размера на предвиденото за съответното престъпление наказание “глоба” в хипотезата на предвидено наказание само “глоба” или “глоба” и друго по– леко такова.

            В този смисъл съдът постанови решението си.

                                                                                              Районен съдия: