МОТИВИ на решение по АНД № 60/2018 г. по описа на Районен съд гр. Велики Преслав

 

 

Производство по чл. 375 и сл. от НПК.

 

Във ВПРС е внесено постановление № 464/01.02.2018 г. на ВПРП, с което се прави предложение за освобождаване на Ж.С.И. – обвиняем по БП № 222/2017 г. по описа на РУ гр. В. Преслав, от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК по обвинението за извършено престъпление по чл.345, ал.2 от НК. Като основание за това се излага, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК, а именно: наказателното производство било образувано за престъпление по чл. 345, ал.2 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до една година или „глоба“ от петстотин до хиляда лева, обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, от престъплението не са причинени имуществени вреди.

Обвиняемият, редовно призован се явява лично и с процесуален представител, редовно назначен от ДП, не оспорва фактическите констатации в постановлението, признава вината си и изразява съжаление за извършеното.

Защитникът на обвиняемия в съдебно заседание посочва, че същият не оспорва фактическата обстановка, установено е извършеното престъпление и иска от съда да бъде наложена „Глоба“ в минимален размер.

За ВПРП, редовно призована, се явява прокурор ****.

Прокурорът в съдебно заседание поддържа изводите, направени в постановлението по чл. 375 от НПК и пледира на обвиняемия да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение и да му бъде наложено наказание на осн. чл. 78а, ал. 1 от НК – „Глоба” в минималния предвиден в закона размер.

От приложените по делото писмени доказателства (БП № 222/2017 г. по описа на РУ гр. В. Преслав), преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: На 23.07.2017г., св. ****и св. ****, полицейски служител при ОД МВР – Шумен, сектор „Пътна полиция“, изпълнявали трудовите си задължения на територията на гр. Смядово, на ул. „****“. Около 17,40 часа забелязали, че срещу тях по същата улица се движел мотопед марка „Hero magestik“. Тъй като водачът нямал поставена предпазна каска, го спрели за проверка. В хода на същата установили самоличността му, а именно това бил обв. Ж.С.И. ***. Същият нямал и свидетелство за управление на МПС, а управляваното от него МПС било без поставени регистрационни номера. Служителите на ОД МВР – Шумен извършили проверка в информационните системи на МВР и установили, че управляваното от обв. И. МПС – мотопед с марка „Hero magestik“ не било регистрирано по надлежния ред. Пред полицейските служители обв. И. заявил, че преди няколко дни го закупил и не знаел дали би могъл да го регистрира в България. Констатираната липса на регистрационна табела, която следва да е поставена на управляваното МПС и извършената проверка в информационните масиви на МВР е насочила полицейските органи към данни за престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК. Уведомен бил разследващ полицай и при условията на неотложност бил извършен оглед на местопроизшествие. По време на същия бил описан управлявания от И. мотопед марка „Hero magestik“ с № на рама MD4GXTBM3L5052307 без регистрационна табела. Изготвени били и фотоснимки. В хода на разследването била изискана писмена информация от ОД МВР – Шумен, от която е видно, че след извършена справка в регистрите на ОД МВР, сектор „Пътна полиция“ гр. Шумен е установено, че мотопед с номер на рама MD4GXTBM3L5052307 към 12.12.2017 г. не е регистриран по съответният ред на територията на Република България. В хода на разследването била изготвена автотехническа експертиза, която дава заключение, че конкретното МПС е мотопед „Hero magestik“, модел „Hero Gizimo Cityflex delux“, произведен 1990 г. Експертизата приема, че конкретното МПС не попада в никоя от хипотезите на чл. 1, ал. 4 от Наредба № I-45 и следователно подлежи на регистрация от звената на Пътна полиция при СДВР или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика – за физическите лица или по адреса на регистрация – за стопанските обекти. 

Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че като управлявал моторно превозно средство – мотопед, марка Hero magestik“, модел „Hero Gizimo Cityflex delux“, с № на рама MD4GXTBM3L5052307, с неустановена собственост, което не е регистрирано по надлежния ред, установен с Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, приета на основание чл. 140, ал 2  от ЗДвП, обвиняемият осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 345, ал.2 вр. с ал.1 от НК.

От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл.

Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване на Ж.С.И. с ЕГН **********,***, български гражданин, с настоящ адрес ***, с основно образование, неженен, неосъждан, от наказателна отговорност и налагане на същия на административно наказание: 1. За престъплението по чл. 345, ал.2 вр. с ал.1 от НК, което е умишлено, се предвижда наказание “лишаване от свобода“ до една година или „глоба“ от петстотин до хиляда лева; 2. Видно от приложената по делото справка за съдимост, деецът е неосъждан и не се е ползвал от разпоредбата на чл. 78а от НК; 3. От деянието не са причинени имуществени вреди. При определяне на наказанието съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства ниската обществена опасност на деянието и дееца, съдействието за разкриване на обективната истина и младата възраст на обвиняемия. Съдът не намери отегчаващи отговорността обстоятелства. С оглед гореизложеното, съдът счита, че на обвиняемият следва да бъде наложено наказание по чл. 78а, ал. 1 от НК при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства в минималния предвиден в закона размер, а именно “Глоба” в размер на 1000.00  лева. Настоящият състав наложи на обвиняемия минималния размер на предвидената в разпоредбата на чл.78а, ал.1 от НК, “глоба”, т.к за извършеното престъпление по  чл.345 от НК са предвидени две алтернативни наказания, “глоба” и по – тежко от него  “лишаване от свобода”.  Разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК, задължава съда да не надвишава размера на предвиденото за съответното престъпление наказание “глоба” в хипотезата на предвидено наказание само “глоба” или “глоба” и друго по– леко такова.

Съдът възложи на обвиняемия И. направените по делото разноски в хода на досъдебното производство по обвинението по което е признат за виновен.

 

В този смисъл съдът постанови решението си.

 

 

                                                                                              Районен съдия: