О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер . . . . . . . . . . .    Година 2018             Град Велики Преслав

 

 

Великопреславският районен съд                                      четвърти  състав

На 11 (единадесети) април                                                     Година 2018

В закрито съдебно заседание, в следния състав:

                                                                           Председател Дияна Петрова

Секретар . . . . . . . . . . . . . . . .,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Дияна Петрова

гражданско дело номер 109 по описа за 2018 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

В производството по настоящото дело съдът е сезиран с е сезиран с иск за обезщетение неизпълнение на договорно задължение, предявен от  Териториално поделение на ДГС Омуртаг при „Североизточно държавно предприятие“ДП Шумен, представлявано по закон от Директора Красимир Огнянов Николов, представлявано по пълномощие от адв.Г.Г. от ШАК срещу „Х.“ЕООД, гр.В.Преслав, ЕИК 127632477, представлявано по закон от управителя Димитричка Жекова Йорданова.

На 05.04.2018 г. е постъпила молба вх.№1530 от ищеца, с която се прави оттегляне на предявената претенция. Към молбата е приложен и съгласие за оттегляне на иска от ответника.

Съдът, като взе предвид депозираната от ищцовата страна молба, както и че към настоящият момент не е необходимо съгласието на ответника, намира, че производството по предявеният иск следва да бъде прекратено, поради десезиране на настоящия съд.

 

            О П Р Е Д Е Л И:

 

 

На основание чл. 232 ГПК, ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №109 по описа за 2018 г. на ВПРС, образувано по искова молба  от  Териториално поделение на ДГС Омуртаг при „Североизточно държавно предприятие“ДП Шумен, представлявано по закон от Директора Красимир Огнянов Николов, представлявано по пълномощие от адв.Г.Г. от ШАК срещу „Х.“ЕООД, гр.В.Преслав, ЕИК 127632477, представлявано по закон от управителя Димитричка Жекова Йорданова,  ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за постановяването му.   

 

 

                                                                                              Районен съдия: