Р Е Ш Е Н И Е

 

15.11.2018 год.

 

Номер . . . . . . . . . . .                                      Година 2018                          Град Велики Преслав

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд – Велики Преслав                                                              трети състав

На 15 (петнадесети) октомври                                                               Година 2018

В публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                                               Председател Стоян Момов

Секретар Мюжгян Ахмедова,

Прокурор Каролина Калева-Параскевова,

като разгледа докладваното от съдия  Момов

гражданско дело номер 664 по описа за 2018 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

            Производство по глава четиридесет и девета на ГПК (чл. 530 – чл. 541 от ГПК) вр. чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).

            В молбата си до съда Г.А.С. излага, че при раждането си била записана с имената Г.А. Н.. На 04.09.2013 г. сключила граждански брак с А. Ш.С., като приела неговото фамилно име – С.. През 2014 г., в Кралство Нидерландия се родила дъщеря й – А. А. Н.. Тъй като семейството било установено в посочената държава, а често се завръщало в родината, различията във фамилните имена на майка и дъщеря им създавало значителни неудобства. Моли съда да постанови решение, по силата на което да допусне промяна на фамилното й име от С. на Н..

            Заинтересованото лице – О.В.П. не взема становище по направеното искане.

            Участващият в производството прокурор счита, че молбата е основателна и следва да бъде допусната исканата промяна.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: видно от приложеното по делото копие на акт за раждане № 180/10.08.1992 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в О.В.П. е, че родената на *** *** молителка е записана с имена Г.А. Н.. Съдът констатира от удостоверение за сключен граждански брак от 20.08.2018 г., изд. въз основа на акт за сключен граждански брак № 0051/04.09.2013 г., съст. от длъжностното лице по гражданското състояние в О.В.П. че молителят сключила, на 04.09.2013 г. граждански брак с лицето А. Ш. С., като при сключването приела неговото фамилно име – С.. Именно с тази фамилия молителката фигурира в издадената й лична карта № 647488693, изд. от МВР - Шумен (представена по делото в заверен от страната препис). По делото е представено удостоверение за раждане от *** г., изд. въз основа на акт за раждане № 0045/29.07.2015 г., съст. от длъжностното лице по гражданското състояние в О.В.П. от което се установява, че молителката е майка на детето А. А. Н., род. на *** г. в гр. С, К Н, като бащата на същото е неизвестен.

            От показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели В.Й.(в родство по сватовство, по съребрена линия от четвърта степен с молителя) и С.А.(в родство по съребрена линия от шеста степен с молителя) се установява, че отпреди повече от шест години молителката се установила в Кралство Нидерландия, като и понастоящем живеела там със съпруга си А. С.. През 2014 г. им се родило дете – А., но тъй като това станало в чужбина, било записано с фамилия Н.. Тъй като семейството се завръщало в Република България поне веднъж годишно, при преминаването на границите, вкл. на аерогарите, различието във фамилните имена на майка и дъщеря създавало големи неудобства на молителката, ставайки причина за забавяне на пътуването им до установяване на произхода на детето.

            Предвид така установената фактическа обстановка, съдът намира, че молбата се явява основателна.

            Съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 19, ал. 1 от ЗГР, налагащи промяна на фамилното име на молителката и по-конкретно – съществува важно обстоятелство за това. Установи се по делото, че при сключване на брака, същата приела фамилното име на другия съпруг – С., както и че впоследствие, при раждането на детето им, то било записано с фамилия Н. – фамилията на молителката преди сключване на брака. Доказа се по делото, че това различие във фамилните имена на майка и дъщеря създава значителни неудобства.

            Ето защо, молбата следва да бъде уважена, като в акта за раждане на молителката, съобразно установеното от фактическа и правна страна по настоящото дело, като нейно фамилно име следва да бъде вписано името Н..

            На основание чл. 112 от Правилника за администрацията в съдилищата, следва да бъде постановено преписи на решението да се изпратят ведно със съобщение до съответната служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” при О.В.П. и на бюрото за съдимост при Районен съд – Велики Преслав.

            Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

            На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, ДОПУСКА промяна на фамилното име на Г.А.С. с ЕГН **********, родена на *** *** (акт за раждане № 0180 от 10.08.1992 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в О.В.П. ***, като след промяната, същата следва да носи фамилното име Н..

            Настоящото решение, с което молбата за допускане промяна на име се уважава, на основание чл. 537, ал. 1 от ГПК, не подлежи на обжалване.

            ДА СЕ ИЗПРАТЯТ заверени преписи на настоящото решение ведно със съобщения до съответната служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” при О.В.П. – за отбелязване на промяната на фамилното име в акта за раждане и в регистъра на населението, както и на бюрото за съдимост при Районен съд – Велики Преслав – за сведение.

            На основание чл. 64, ал. 4 от ЗСВ, настоящото съдебно решение, засягащо гражданския статус на молителя, подлежи на публикуване на интернет страницата на ВПРС без мотивите.

 

                                                                                              Районен съдия: