П Р О Т О К О Л  №46

           

Година 2018                                                                                   Град Велики Преслав

Великопреславският районен съд                                         ІV  състав

На 19 (деветнадесети) ноември                                                 Година 2018

В публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                                   Председател: Дияна Петрова

Секретар: Женя Проданова

Прокурор: Каролина Калева- Параскевова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д. Петрова

НОХД № 400 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10,40 часа се явиха:

За ВПРП, редовно призована, се явява прокурор Каролина Калева- Параскевова.

Обвиняемият Х.М.Р., ред. приз., се явява лично и със защитник адв. К.С. от ШАК,редовно назначен от ДП.

Обвиняемият Р.С.Г., ред. приз., се явява лично и със защитник адв. К.Д. от ШАК,редовно назн. от ДП.

Адв. Д. - Във връзка с закъснението Ви представям призовка по гр.д.№2690/2018 г. на ШРС.

 

 

Съдът, като взе предвид така постигнатото споразумение между страните,

счита, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.384 във вр. с чл. 382, ал. 7 от НПК

 

О п р е д е л и:

ОДОБРЯВА споразумението за частично решаване на делото в досъдебното производство по ДП № 386/2017 г. по описа на РУ гр. В. Преслав, според което:

Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Х.М.Р. на 13.11.2017г. в ***, обл. ***, в съучастие като съизвършител с Р.С.Г. *** и друго неустановено лице, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал у ***от гр. ***заблуждение, че помага за залавяне на телефонни измамници и с това причинил на ***от гр. ***имотна вреда в размер на 4830.80 лева, като измамата е извършена от две лица, сговорили се предварително за нейното извършване, с което осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 209, ал.1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Деянието е извършено виновно при форма на вината - пряк умисъл.

За горепосоченото деяние, на основание чл. 210, ал. 1, т. 2 вр. чл. 209, ал. 1 от НК и чл. 54, ал.1 от НК, на обвиняемия Х.М.Р., се налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

На основание чл.66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ години, считано от влизане в сила на настоящото определение.

Причинените с престъплението, предмет на споразумението имуществени вреди са възстановени изцяло.

По делото няма приложени веществени доказателства.

Направените по делото разноски по обвинението по което е признат за виновен  в размер на 36,00 лв. се възлагат в тежест на обвиняемия Х.М.Р., които да се внесат по сметка на ВПРС.

На основание чл. 24, ал. 3 вр. чл. 382, ал. 7 от НПК, ПРЕКРАТЯВА частично наказателното производство по ДП № 386/2017 г. по описа на РУ гр. В. Преслав по отношение на обвиняемия Х.М.Р. с ЕГН **********.        

Определението, на основание чл. 382, ал. 9 от НПК, е окончателно и съгласно чл. 383, ал. 1 от НПК, има последиците на влязла в сила присъда.

 

 

 

Районен съдия:

 

 

 

 

                    

 

 

Съдът, като взе предвид така постигнатото споразумение между страните, счита, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.384 във вр. с чл. 382, ал. 7 от НПК

О п р е д е л и:

ОДОБРЯВА споразумението за частично решаване на делото в досъдебното производство по ДП № 386/2017 г. по описа на РУ гр. В. Преслав, според което:

Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Р.С.Г. на 13.11.2017г. в ***, обл. ***, в съучастие като съизвършител с Х.М.Р. *** и друго неустановено лице, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал у ***от гр. ***заблуждение, че помага за залавяне на телефонни измамници и с това причинил на ***от гр. ***имотна вреда в размер на 4830.80 лева, като измамата е извършена от две лица, сговорили се предварително за нейното извършване, с което осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 209, ал.1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Деянието е извършено виновно при форма на вината - пряк умисъл.

За горепосоченото деяние, на основание чл. 210, ал. 1, т. 2 вр. чл. 209, ал. 1 от НК и чл. 54, ал.1 от НК, на обвиняемия Р.С.Г., се налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА И 2 /ДВА/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ години, считано от влизане в сила на настоящото определение.

Причинените с престъплението, предмет на споразумението имуществени вреди са възстановени изцяло.

По делото няма приложени веществени доказателства.

Направените по делото разноски по обвинението по което е признат за виновен в размер на 36,00 лв. се възлагат в тежест на обвиняемия Р.С.Г., които да се внесат по сметка на ВПРС.

 

На основание чл. 24, ал. 3 вр. чл. 382, ал. 7 от НПК, ПРЕКРАТЯВА ЧАСТИЧНО наказателното производство по ДП № 386/2017 г. по описа на РУ гр. В. Преслав по отношение на Р.С.Г..

На основание чл. 24, ал. 3 вр. чл. 382, ал. 7 от НПК, ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 400/2018 г. по описа на ВПРС.          

 

Определението, на основание чл. 382, ал. 9 от НПК, е окончателно и съгласно чл. 383, ал. 1 от НПК, има последиците на влязла в сила присъда.

 

На основание чл.382, ал.10 от НПК да се съобщи на пострадалата ***за определенията за решаване на делото, като й бъде разяснено, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

 

Материалите по ДП№386/2017 г. по описа на РУ-***да се върнат на ВПРП по компетентност за издирване на неустановеното лице съизвършител.

 

 

Районен съдия: