Р Е Ш Е Н И Е

 

26.03.2019 год.

 

Номер . . . . . . . . . . .                                  Година 2019                     Град Велики Преслав

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Великопреславският районен съд                                               четвърти състав

На 21 (двадесет и първи) февруари                                               Година 2019

В публично съдебно заседание, в следния състав:

 

Председател Дияна Петрова

Секретар Женя Проданова,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Д.Петрова

гражданско дело номер 770 по описа за 2018 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод предявен от А.Х.И. с ЕГН **********, с адрес ***, майка на малолетното дете E.И.М.с ЕГН **********, чрез пълномощник адв.В.П. от ШАК  срещу И.А.И. с ЕГН **********, с адрес ***, иск с правно основание чл.127а, ал.2 вр. с ал.1 от СК за разрешаване детето да пътува в чужбина само с майката и издаване на необходимите документи за това.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК ответникът, чрез назначения особен представител, подава отговор на исковата молба, с който счита иска за редовно предявен, допустим и основателен. Особения представител поддържа изложеното в отговора становище и в съдебно заседание.

В съдебна заседание ищцата, чрез пълномощника поддържа исковата молба и моли съдът да се произнесе положително по нея.

Въз основа на събраните по делото доказателства и след тяхната преценка поотделно и в съвкупност, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

 Видно от удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №0759/24.06.2008 г. съставен в гр.Шумен И.А.И. с ЕГН ********** и А.Х.И. с ЕГН ********** са родители на детето E.И.М.с ЕГН **********. Понастоящем родителите живеят разделени и детето се отглежда и живее с майката в гр.Кьолн, РГермания, което се установява от приетите по делото доказателства.

Родителите  не са постигнали съгласие по въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

От доказателствата, събрани по делото по безспорен начин се установи, че молителите са родители на малолетното дете.

Не се спори по делото, че молителите не живеят заедно, като детето се отглежда от майката.

Майката живее преимуществено в РГермания, където живее и учи и детето.

Между родителите не са разрешени въпросите за упражняване на родителските права, издръжката и личните контакти с детето.

При решаване на спора по чл. 127а, ал.2 от СК, съдът следва да прецени какъв е интереса на детето. Интересът на детето да пътува в чужбина не може да бъде преценяван абстрактно. Изискването на закона за съвместното решаване на родителските права по този въпрос представлява по-висока степен на закрила на детето, поради по-високата степен на риск при пътуване в чужбина. Съотношението между правото на свободно придвижване и пътуване на детето в чужбина и защитата на неговата личност и здраве следва да се определи според данните в конкретния случай.

 Видно от материалите по делото, родителите на детето към настоящият момент, не могат да постигнат съгласие по въпросите, свързани с пътуването на детето в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, поради което са налице условията, визирани в разпоредбата на чл. 127а от СК спорът да бъде решен от съда. От събраните в хода на съдебното производство писмени доказателства се установя по безспорен начин, че майката към настоящия момент живее преимуществено в РГермания заедно с детето, което отглежда и че издаденият на детето задграничен паспорт е с изтекъл срок. Целта на закона е да защити в максимална степен правата и интересите на децата и да ограничи възможностите за злоупотреба с права на децата, с оглед ниската им възраст и превенция срещу неправомерни актове срещу тях. Съдът намира, че в настоящия случай не е налице нито заплаха, нито опасност за здравето и/или сигурността на детето при пътувания заедно с майката до страни в Европейския съюз, доколкото не са места, в които временно не е препоръчително пътуване по различни причини, с оглед съществуващ риск за живота, здравето или сигурността на гражданите. С оглед събраните по делото доказателства, липсата на съгласие от страна на бащата за задгранични пътувания на детето, местоживеенето и посещаване на училище в чужбина на детето, ограничава правото на детето на свободно придвижване, гарантирано в Конституцията на РБ. Именно изхождайки от интереса на детето, че то трябва да има възможност за по-добри условия на живот, съобразно възможностите на майка е налице необходимост детето да може да пътува в чужбина. С оглед на всичко гореизложено, съдът намира, че е в интерес на детето да му бъде разрешено същото да напуска пределите на РБ в страни членки на ЕС, без за това да е необходимо съгласие на бащата за определен срок.

Разрешението следва да бъде дадено за срок от три години, считано от влизане на решението в сила, с оглед възрастта на детето, като съдът счита, че това разрешение за тези пътувания в чужбина няма да ограничат правата на другия родител. При преценка на иска съдът съобрази и обстоятелството, че може да бъде разрешено на ненавършило пълнолетие дете неограничен брой пътувания в чужбина без съгласието на единия родител в посочения период от три години, а не следва да бъдат разрешени конкретни пътувания в точно определени периоди от време, поради което съдът с решението си не конкретизира периодите от годината, в които детето да може да напуска пределите на РБ, с оглед необходимостта от посещение на учебни занятия в РГермания, където живее и учи.

В този смисъл е и константната съдебна практика по този въпрос и по-конкретно Тълкувателно решение № 1 от 3.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 1/2016 г., ОСГК и Решение № 236 от 30.06.2010 г. на ВКС по гр. дело № 4549/2008 г., ІV г.о., ГК и др.

 С оглед нежеланието на бащата да даде съгласие за издаване на паспорт на малолетното дете Ерджан, съдът намира, че следва да се произнесе и по този въпрос, доколкото разпоредбата на чл.127а от СК предвижда съдебна намеса и в случай на липса на съгласие между родителите относно издаването на личните документи на детето, свързани с пътуването. В този смисъл съдът намира, че следва иска и в тази част да бъде уважен, като бъде разрешено издаването на документ за самоличност по смисъла на чл. 38, ал.1, т.3 от ЗБДС на малолетното дете Ерджан, придружавано от неговата майка и законен представител А.Х.И., без за това да е необходимо съгласие на бащата И.А.И.. Съдът счита, че с постановяване на решението за заместващо съгласие на бащата за пътуване на детето в чужбина и издаване на паспорт, ще бъде защитен по най-добър начин интереса на детето, който следва да се постави на първо място, включително и правото му на свободно движение извън пределите на РБългария.

Предвид, че детето живее в РГермания и срокът на издадения му паспорт е вече изтекъл, следва да бъде уважено и искането за допускане на предварително изпълнение на решението.

На основание чл.78 ал.1 от ГПК ответника дължи на ищцата деловодни разноски, съразмерно на уважената част от иска в общ размер на 725.00 лева.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ заместващо съгласието на бащата И.А.И. с ЕГН **********, с адрес *** детето E.И.М.с ЕГН **********, да напуска пределите на Р България, за да пътува до страни членки на Европейския съюз и да пребивава извън страната, придружавано от своята майка  А.Х.И. с ЕГН **********, с адрес *** за срок от ТРИ ГОДИНИ на основание чл. 127а, ал. 2 от СК.

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, заместващо съгласието на бащата И.А.И. с ЕГН **********, с адрес *** за издаване на паспорт за пътуване в чужбина на детето E.И.М.с ЕГН **********, на основание чл. 127а, ал. 2 от СК.

ОСЪЖДА И.А.И. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на А.Х.И. с ЕГН **********, с адрес ***, сумата 725.00 лв./седемстотин двадесет и пет лева/ за адвокатско възнаграждение, възнаграждение за особен представител и заплатена държавна такса, на основание чл. 78, ал.1 ГПК.

ДОПУСКА на основание чл.127а, ал.4 от ГПК, предварително изпълнение на решението, в частта за даденото разрешение за пътуване в чужбина и издаване на необходимите документи за това.

Решението в останалата му част подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Районен съдия: