О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер . . . . . . . . . . .                   Година 2019                      Град Велики Преслав

 

Великопреславският районен съд                                             четвърти  състав

На 03 (трети) април                                                            Година 2019

В закрито съдебно заседание, в следния състав:

 

                                                                           Председател Дияна Петрова

Секретар . . . . . . . . . . . . . . . .,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Дияна Петрова

гражданско дело номер 212 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

В производството по настоящото дело съдът е сезиран с  иск за развод поради разстройство на брака с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, по който ищеца моли гражданският брак между страните да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на ответницата, с иска за развод, на основание чл. 322, ал. 2 от ГПК, са съединени иск с правно основание чл. 59, ал. 2  и ал. 5 от СК за упражняване на родителските права, определяне на режим на лични контакти и издръжка; иск с правно основание чл. 56, ал. 2 от СК за предоставяне ползването на семейното жилище след развода, иск с правно основание чл. 53 от СК за фамилното име на ответницата след развода. Исковете са предявени от О.Х.И. с ЕГН ********** с адрес *** срещу А.Ш.И. с ЕГН **********, с адрес ***.

В срока за отговор на исковата молба ответницата А.Ш.И. с ЕГН **********, с адрес *** депозира насрещна искова молба срещу О.Х.И. с ЕГН ********** с адрес *** с която предявява иск за развод поради разстройство на брака с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, по който ищцата моли гражданският брак между страните да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на съпруга, с иска за развод, на основание чл. 322, ал. 2 от ГПК, са съединени иск с правно основание чл. 59, ал. 2  и ал. 5 от СК за упражняване на родителските права, определяне на режим на лични контакти и издръжка; иск с правно основание чл. 56, ал. 2 от СК за предоставяне ползването на семейното жилище след развода, иск с правно основание чл. 53 от СК за фамилното име на ищцата след развода.

На 26.03.2019 г. е постъпила молба от ищеца по първоначалната искова молба О.Х.И. с ЕГН ********** с адрес ***, в която се съдържа волеизявление за оттегляне на предявените претенции и моли производство да бъде прекратено.

На 29.03.2019 г. е постъпила молба от ищеца по насрещната искова молба А.Ш.И. с ЕГН **********, с адрес ***, в която се съдържа волеизявление за оттегляне на предявените претенции и моли производство да бъде прекратено.

Съдът, като взе предвид депозираната от всеки от ищците молба, както и че към настоящият момент не е необходимо съгласието на ответника, намира, че производството по предявените искове следва да бъде прекратено, поради десезиране на настоящия съд.

 

            О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 232 ГПК, ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №212 по описа за 2019 г. на ВПРС, образувано по предявени от О.Х.И. с ЕГН ********** с адрес *** срещу А.Ш.И. с ЕГН **********, с адрес *** обективно съединени искове с правно основание чл.49 СК, за прекратяване сключения между страните граждански брак по вина на ответницата; с правно основание чл. 53 от СК за фамилното име на ответницата след развода;  с правно основание чл. 59, ал. 2 и ал. 4 от СК: за предоставяне упражняването на родителските права след развода; за определяне на мерките относно упражняването на тези права и относно личните отношения между детето и родителите, и за издръжката на децата и с правно основание чл. 56, ал. 1 от СК за предоставяне ползването на семейното жилище след развода и по предявените обективно съединени насрещни искове от А.Ш.И. с ЕГН **********, с адрес *** срещу О.Х.И. с ЕГН ********** с адрес *** с правно основание чл.49 СК, за прекратяване сключения между страните граждански брак по вина на съпруга; с правно основание чл. 53 от СК за фамилното име на ищцата след развода;  с правно основание чл. 59, ал. 2 и ал. 4 от СК: за предоставяне упражняването на родителските права след развода; за определяне на мерките относно упражняването на тези права и относно личните отношения между детето и родителите, и за издръжката на децата и с правно основание чл. 56, ал. 1 от СК за предоставяне ползването на семейното жилище след развода, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за постановяването му.   

 

                                                                                              Районен съдия: