Р Е Ш Е Н И Е

 

27.05.2019 год.

Номер . . . . . . . . . . .                                   Година 2019                 Град Велики Преслав

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Великопреславският районен съд                                                                       четвърти състав

На 05 (пети) февруари                                                                               Година 2019

В публично съдебно заседание, в следния състав:

          Председател Дияна Петрова

Секретар Женя Проданова,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Петрова

АН дело номер 392 по описа за 2018 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН, образувано въз основа на жалба, подадена от „ХЕПС АГРО“ЕООД, ЕИК 202111827, със седалище ***, представлявано по закон от ****, в качеството му на управител срещу Наказателно постановление №ЗЖ-27/09.10.2018 г., издадено от Директора н.О.д.п.б.н.х. ***.

            В обстоятелствената част на жалбата се съдържат доводи за незаконосъобразност и неправилност на наказателното постановление като издадено при съществени процесуални нарушения и при неправилно и необосновано прилагане на материалния закон.

            Предвид изложеното се иска от съда наказателното постановление да бъде отменено изцяло като неправилно, необосновано и незаконосъобразно.

            В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от представителя по закон и поддържа жалбата. Навежда допълнителни доводи за несъразмерност на наложената санкция и маловажност на нарушението.

            Въззиваемата страна – ОДБХ гр.Шумен не изпраща представител в съдебно заседание, в писмено заявление по същество от пълномощника, счита че атакуваното наказателно постановление е законосъобразно и правилно, и моли съда същото да бъде потвърдено.

            Не се спори по делото и от доказателствата безспорно се установи, компетентността на наказващия орган. Спорни са обстоятелствата дали е осъществен състава на вмененото нарушение.

            Съдът, като обсъди материалите по приложената административнонаказателна преписка и събраните по нея, и в хода на съдебното производство гласни и писмени доказателства, прецени ги поотделно и в тяхната съвкупност, установи от фактическа страна следното:

на 25.09.2018 г. в животновъден обект №2ВG27005, находящ се в гр.Смядово, обл.Шумен, стопанисван от жалбоподателя, при извършване на проверка, служителите на ОДБХ, гр.Шумен – св.Е.М. и Х.Х. установили, че не са спазени Заповед №РД11-789/09.05.2018 г. и Заповед №РД11-1304/16.07.2018 г. на Изпълнителния директор на БАБХ по отношение на мерките за самоконтрол на болестта „инфлуенца по птиците“ контролирана от БАБХ. Задължителните мерки за самоконтрол в посочените заповеди били вземане на проби и изследване на кокошките – носачки, отглеждани в обекта за заболяването „Инфлуенца по птиците“ на всеки 21 дни в рамките на три месеца. От представените документи при проверката било установено, че жалбоподателят е взел такива проби еднократно през месец юни, които са изследвани. Резултатът от серологичното изследване за болестта на взетите проби от кокошките – носачки бил отрицателен.  Нарушението е установено в хода на извършена проверка, като АУАН е съставен на 25.09.2018 г. Актосъставителят е приел, че е нарушена разпоредбата на чл.415, ал.3 вр. с чл.126, ал.1 от ЗВМД, връчен на управителя на дружеството, който не е направил възражения. Въз основа на АУАН е издадено обжалваното НП №ЗЖ-27/09.10.2018 г., издадено от Директора н.О.д.п.б.н.х. ***, в което е възприета фактическата обстановка от акта и на нарушителя е наложено административно наказание "имуществена санкция", в размер на 5000.00 лв. на осн. чл.415, ал.3 вр. с чл.126, ал.1 от ЗВМД.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели, като не констатира наличие на противоречия, както между тях, така и с писмените доказателства, поради което такива не следва да бъдат обсъждани.

            По допустимостта на жалбата:

            Жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, и в установения от закона седмодневен срок от връчването на НП.

            Относно основателността на жалбата:

            Разгледана по същество, жалбата е ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА. В тази насока, съдът взе предвид следното:

            Въз основа на извършена служебна проверка, съдът намира, че при съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното наказателно постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон.

Задължителното съдържание на акта за установяване на административно нарушение и НП включва мястото на извършване и описание на извършено нарушението (вж.  чл. 42, ал. 1, т. 3 и т. 4, и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН). Мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението са необходими, за да бъде изяснено нарушението. Поради това обстоятелствата, които спомагат за изясняване на нарушението следва да бъдат посочени в акта и в НП.

            В конкретният случай, в АУАН и в НП са посочени датата и мястото на извършване на нарушението, както и обстоятелствата, при които е извършено. В АН и НП са посочени дата и място на извършване на проверката. Местоизвършване на нарушението е животновъдния обект стопансван от жалбоподателя, индивидуализиран, както АУАН, така и в НП.  

В конкретният случай се касае за неизпълнение на задължение, посочено в Заповеди на БАБХ, насочени към защита на живота и здравето на всички. Нарушението е на формално извършване. Така, както е описано нарушението в АУАН и в НП предполага трайно осъществяване на фактическия му състав във времето до неговото прекратяване или до установяването му от компетентните органи. Проверката е извършена на 25.09.2018 г., към тази дата нарушението се е осъществявало, от което следва, че това е и датата на извършване на деянието.

Формата на изпълнителното деяние на това нарушение е бездействие – невземане на проби от кокошките – носачки и изпращането им за изследва за болестта „Инфлуенца по птиците“ три пъти на всеки 21 дни в рамките на три месеца. Именно с оглед на това процесното деяние следва да се отнесе към така наречените "продължени нарушения", при които е налице едно непрекъснато, трайно осъществяване на административно-наказателния състав през продължителен период от време, по правило осъществявано чрез бездействие, което е в разрез с нормативно изискуемо действие (в тази връзка вж. Решение № 312/16.05.2003 г. по н. д. № 88/2003 г., II н. о. на ВКС, в което се обсъжда въпроса за "продълженото деяние"). С оглед на това посочването на дата на  извършване на нарушението 25.09.2018 г., осъществено чрез бездействие до момента на проверката, изпълнява изцяло изискването на закона за посочване на дата на нарушението и по никакъв начин не нарушава правата на жалбоподателя.

Предвид изложеното съдът намира направените от жалбоподателя възражения за допуснати съществени процесуални нарушения в АУАН и НП за неоснователни.

По приложението на материалния закон: НП е законосъобразно и от материалноправна гледна точка. В хода на съдебното следствие се установи по несъмнен начин, че до датата на проверката жалбоподателя е взел и изследвал само една проба за болестта „Инфлуенца по птиците“. Заповед №РД11-789/09.05.2018 г. и Заповед №РД11-1304/16.07.2018 г. на Изпълнителния директор на БАБХ са публикувани на официалната интернет страница на БАБХ, а Заповед №РД11-789/09.05.2018 г. е връчена и лично на управителя на дружеството-жалбоподател. Няма съмнение, че жалбоподателя е бил надлежно уведомен за задълженията си.

Въведеното императивно правило за поведение в посочената материалноправна норма на чл.126, ал.1 от ЗВМД - при поява на заразна болест изпълнителният директор на БАБХ издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, обективирано и конкретизирано в Заповед №РД11-789/09.05.2018 г. и Заповед №РД11-1304/16.07.2018 г. на Изпълнителния директор на БАБХ – вземане на проби и изследването им за болестта „Инфлуенца по птиците“ три пъти на всеки 21 дни в рамките на три месеца, е скрепено със санкция с нормата на чл.415 от ЗВМД, която освен санкционна е и материалноправна. Ето защо в АУАН и НП правилно и посочена правна квалификация на нарушението. Правилно е приложена и съответната санкционна норма на чл.415, ал.3 вр. с ал.1  от ЗВМД.

Съдът намира извършеното нарушение за немаловажен случай по смисъла на чл. 28 ЗАНН. За да е едно нарушение маловажно, следва да се отличава по степен на обществена опасност от останалите нарушения от този род, като следва да бъдат взети предвид всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства.Обективните характеристики на деянието не сочат липса или явно незначителна степен на обществена опасност, поради което не са налице каквито и да било предпоставки случаят да се квалифицира като маловажен по см.чл. 28 ЗАНН. Точно обратно, в случая следва да се вземат предвид обстоятелства, отегчаващи вината на въззивника, а именно неспазването на наложените мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заразни болести по птиците, наложени от БАБХ,  което създава реален риск за здравето и живота на хората.

При индивидуализацията на административното наказание "имуществена санкция" наложено на въззивника за извършеното нарушение, административнонаказващият орган не се е съобразил със степента на обществена опасност на извършеното нарушение и вредни последици от същото. Настоящият състав счита, че наказанието, следва да бъде определено към минималния предвиден размер, като се отчете, че това е първо по ред нарушение и че е взета и изследвана една проба, която е отрицателна. Справедливо и съответстващо на извършеното нарушение и ще изпълни целите на чл.12 от ЗАНН е административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/лв.

            По изложените съображения съдът намира, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде изменено.

            Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

                                                           Р     Е     Ш     И :

 

            ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №ЗЖ-27/09.10.2018 г., издадено от Директора н.О.д.п.б.н.х. ***, с което на „ХЕПС АГРО“ЕООД, ЕИК 202111827, със седалище ***, представлявано по закон от ****, в качеството му на управител за нарушение по чл.415, ал.3 вр. с ал.1  вр. с чл.126, ал.1 от ЗВМД и на основание същата разпоредба е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5000.00 лв./пет хиляди лева/, като за нарушение по чл.415, ал.3 вр. с ал.1  вр. с чл.126, ал.1 от ЗВМД и на основание същата разпоредба НАЛАГА на „ХЕПС АГРО“ЕООД, ЕИК 202111827, със седалище ***, представлявано по закон от ****, в качеството му на управител административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/. 

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с жалба пред Административен съд гр. Шумен по реда на глава XII от Административнопроцесуалния кодекс, на касационните основания, предвидени в НПК.

           

                                                                                                     Районен съдия: