П Р И С Ъ Д А

 

Номер . . . . . . . . . . .                        Година 2019                  Град Велики Преслав

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Великопреславският районен съд,                                    четвърти състав

На 27/двадесет и седми/ май                                  две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание  в следния състав:

            Председател:  Дияна Петрова

Секретар: Мюжгян Ахмедова

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от частен характер № 17 по описа за 2019 г.

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подс. Б.Х.А. с ЕГН **********,***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан,

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 16.01.2019 г. в с.Янково, общ.Смядово, обл.Шуменска, причинил на Т.А.Б. с ЕГН ********** *** лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето неопасно за живота – престъпление по чл.130, ал.1 от НК.

На основание чл. 305, ал. 5, пр. 3 от НПК вр. чл.78а ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА подсъдимия Б.Х.А. ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и  му  налага  административно  наказание  “ГЛОБА”  в  размер  на    1 000.00 /хиляда/ лева.

ОСЪЖДА подс. Б.Х.А. с ЕГН ********** да заплати на Т.А.Б. с ЕГН ********** сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, като уважена част от предявения граждански иск, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди от престъплението по чл.130, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху сумата до окончателното й изплащане считано от 16.01.2019г.

Отхвърля гражданският иск предявен от Т.А.Б. с ЕГН ********** за неимуществени вреди срещу Б.Х.А. с ЕГН ********** в останалата му част до пълния предявен размер, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА подс. Б.Х.А. с ЕГН ********** да заплати на Т.А.Б. с ЕГН ********** сумата от 40.00 /четиридесет/ лева, като уважена част от предявения граждански иск, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди от престъплението по чл.130, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху сумата до окончателното й изплащане считано от 16.01.2019г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА  Б.Х.А. с ЕГН ********** да заплати сумата от 762.00 /седемстотин шестдесет и два/ лева на Т.А.Б. с ЕГН **********, представляваща направените от него деловодни разноски и разноски за адвокатско възнаграждение.

На основание чл.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК  вр. чл. 190, ал. 2 от НПК, ОСЪЖДА Б.Х.А. с ЕГН ********** да заплати  държавна такса върху уважения размер на всеки от гражданските искове в размер на 100.00 лева.

 Присъдата подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд  в 15-дневен срок  от днес.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: