Р Е Ш Е Н И Е

 

10.06.2019 год.

 

Номер . . .  . . . .                                       Година 2019                    Град Велики Преслав

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд – Велики Преслав                                                 трети състав

На 23 (двадесет и трети) май                                                       Година 2019

В публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател Стоян Момов

Секретар Марияна Василева,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия С. Момов

гражданско дело номер 300 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

            Производство по чл. 330 от ГПК – развод по взаимно съгласие, образувано по молба с правно основание чл. 50 от СК.

           

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 02.06.2002 г. с акт № 10/02.06.2002 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в О.В., обл. Ш., между Х.Е.А. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, със съдебен адресат – адв. В.П. *** и А.Е.А. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, със съдебен адресат – адв. Л.И. и адв. И.И. ***, офис 1,  ПО ВЗАИМНО  СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между Х.Е.А. и А.Е.А. споразумение по чл. 51, ал. 1 от Семейния кодекс, както следва:

            1. След прекратяването на брака А.Е.А. ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното си фамилно име – А.

            2. С прекратяването на брака, Х.Е.А. с ЕГН ********** получава в дял и става изключителен собственик на следния недвижим имот, находящ се в с. К., О.В., област Ш., подробно описан в нотариален акт за продажба на недвижим имот № 112, том IV, рег. № 1342, дело № 199/07.03.2013 г., издаден от нотариус рег. № 592 на Нотариалната камара с район на действие Районен съд – Велики Преслав, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Велики Преслав, представляващ: ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ VI-12 (шести за дванадесети) в кв. 9 (девети) по плана на с. К., обл. Ш., с административен адрес: ул. „Вела Пискова“ № 6, с включващо се собствено място от 1530 кв.м (хиляда петстотин и тридесет квадратни метра), при граници: от двете страни – улици; от изток – УПИ V-13, от север – места за лично ползване, заедно с построените в него жилищна сграда – КЪЩА и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, ведно с всички подобрения и насаждения.

            Данъчната оценка на недвижимия имот възлиза на: 5719,40 лева (пет хиляди седемстотин и деветнадесет лева и четиридесет стотинки), като ЗА УРАВНЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ относно недвижимия имот, Х.Е.А. заплаща на А.Е. А. с ЕГН ********** сума в размер на 9000,00 лв. (девет хиляди лева), платима по банков път към датата на първото по делото съдебно заседание – 23.05.2019 година.

            3. С прекратяването на брака, Х.Е.А. с ЕГН ********** получава в дял и става изключителен собственик на следната движима вещ – моторно превозно средство, придобита по време на брака между страните: ЛЕК АВТОМОБИЛ марка „Мазда“ модел „Премаци” с рег. № Н7256ВН, с рама № JMZCP19P201120633, двигател: без номер, цвят: черен; със застрахователна стойност 200,00 лв., като ЗА УРАВНЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ относно тази движима вещ, Х.Е.А. заплаща на А.Е. А. с ЕГН ********** сума в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева), платима по банков път към датата на първото по делото съдебно заседание – 23.05.2019 година.

            4. Молителите не си дължат взаимно издръжка след прекратяването на брака.

            5. Семейното жилище, находящо се в с. К., общ. Върбица, обл. Ш., ул. „Вела Пискова“ № 6, СЕ ПРЕДОСТАВЯ за ползване след прекратяването на брака, на Х.Е.А..

            6. Молителите считат в отношенията помежду си, че дяловете им са равностойни и нямат да имат имуществени претенции за уравняване на дяловете помежду си.

            7. Разноските, направени от всеки от молителите в настоящото съдебно производство, остават за всеки така, както са направени.

 

            ОПРЕДЕЛЯ държавна такса при допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева), като ОСЪЖДА Х.Е.А. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Велики Преслав, сума в размер на 20,00 лв. и ОСЪЖДА А.Е. А. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Велики Преслав, сума в размер на 20,00 лева.

            ОСЪЖДА Х.Е.А. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Велики Преслав, държавна такса върху стойността на дела му, включващ стойността на предоставените му в собственост недвижим имот и движима вещ, в общ размер 118,39 лв. (сто и осемнадесет лева и 39 стотинки).

            ОСЪЖДА А.Е. А. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Велики Преслав, държавна такса върху стойността на дела й, включващ общата стойност на получаваните суми, представляващи уравнение на дела й, в размер на 200,00 лв. (двеста лева).

 

            На основание чл. 115, ал. 2 от ЗС, ДАВА шестмесечен срок на молителя Х.Е.А., считано от влизане в сила на настоящото постановено по вписана молба решение (дв. вх. № 805/02.05.2019 г., вх. рег. № 805/02.05.2019 г., акт № 159, том 1), да извърши отбелязването му в Служба по вписванията – Велики Преслав.

            Препис на решението ДА СЕ ВРЪЧИ на всеки от молителите.

            Решението, на основание чл. 330, ал. 5 от ГПК, не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                          Районен съдия: