МОТИВИ на решение по АНД №142/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велики Преслав

 

Производство по чл. 375 и сл. от НПК.

Във ВПРС е внесено постановление №323/30.05.2019 г. на ВПРП, с което се прави предложение за освобождаване на М.Р.М. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, неосъждан, основно образование – обвиняем по БП №139/2019 г. по описа на РУ гр. В. Преслав, от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК по обвинението за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Като основание за това се излага, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК, а именно: наказателното производство било образувано за престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до една година или „глоба“ от петстотин до хиляда лева, обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, от престъплението не са причинени имуществени вреди.

В съдебно заседание обвиняемият се явява лично и със защитник. Не оспорва фактическите констатации в постановлението и признава вината си. Защитникът пледира, след като съдът признае обвиняемия за виновен, да го освободи от наказателна отговорност и да му  наложи най-лекото административно наказание.

За ВПРП, редовно призована, се явява прокурор ****

            Прокурорът в съдебно заседание поддържа изводите, направени в постановлението по чл. 375 от НПК и пледира на обвиняемия да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение и да му бъде наложено наказание на осн. чл. 78а, ал. 1 от НК – „Глоба” в минималния предвиден в закона размер.

От приложените по делото писмени доказателства (БП №139/2019 г. по описа на РУ гр.В.Преслав), преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: Независимо от това, че автомобилт, който управлявал нямал регистрационни табели и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, обв. М.Р.М. на 15.05.2019 г. го привел в движение и го управлявал в с.****, общ.Върбица, обл.Шумен по ул****“. На същата дата свидетелите ****, ****и ****(всички полицейски служители при РУ гр. Велики Преслав при ОДМВР-Шумен) изпълнявали служебни задължения по „Безопасност на движението" в района на полицейския участък в гр. Върбица. В 12.15 часа получили съобщение, че в село ****, обл. Шумен, по улица „****", в близост до ****, лицето М.Р.М., живущ ***, управлявало лек автомобил марка   и   модел   „Опел   Инсигния"   без   поставени табели с държавен контролен номер. Очевидци на процесното деяние били началникът на РУ В.Преслав ****и мл.полицейски инспектор . Когато свидетелите **** **** посетили мястото установили лицето М.М. и ползваното от него МПС л.а. марка и модел „OPEL insignia Sports Tourer SW", с набит номер на рама WOLGS8EM5B1155285.  МПС-во не било регистрирано по надлежния ред. Пред полицейските органи обв.М. посочил, че закупил автомобила от ФРГ и го докарал в Република България с товарен автомобил с прикачена към него колесна платформа. Възнамерявал в следващите дни да регистрира автомобила. За извършеното деяние било образувано настоящото бързо производство № 139/2019г. по описа на РУ - В.Преслав. Въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства, срещу М.Р.М. било повдигнато обвинение за извършено престъпление по смисъла на чл. 345, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК.

В хода на разследването била изискана писмена информация от МВР ДМОС чрез Интерпол Германия, от която е установено, че лек автомобил марка и модел „OPEL insignia Sports Tourer SW", с набит номер на рама WOLGS8EM5B1155285 е бил регистриран в ФРГермания за периода 26.07.2018 г. – 28.12.2018 г. с рег.номер СЕ-ТS151, със собственик Еркан Тарък от ФР Германия с адрес Ам Ортсдреш 9 29313 Хамбюрен Олдау.  Регистрацията е прекратена от 28.12.2018 г.

След тази дата автомобила не е регистриран по съответния ред на територията на Република България.

Конкретното МПС не попада в никоя от хипотезите на чл. 1, ал. 4 от Наредба № I-45/24.03.2000 г. и следователно подлежи на регистрация от звената на Пътна полиция при СДВР или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика – за физическите лица или по адреса на регистрация – за стопанските обекти. 

Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че като управлявал моторно превозно средство – л.а. марка и модел „OPEL insignia Sports Tourer SW", с набит номер на рама WOLGS8EM5B1155285, което не е регистрирано по надлежния ред, установен с Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, приета на основание чл. 140, ал 2  от ЗДвП, обвиняемият осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 345, ал.2 вр. с ал.1 от НК.

            От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл.

            Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване на М.Р.М. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, неосъждан, основно образование от наказателна отговорност и налагане на същия на административно наказание: 1. За престъплението по чл. 345, ал.2 вр. с ал.1 от НК, което е умишлено, се предвижда наказание “лишаване от свобода“ до една година или „глоба“ от петстотин до хиляда лева; 2. Видно от приложената по делото справка за съдимост, деецът е неосъждан и не се е ползвал от разпоредбата на чл. 78а от НК;  3. От деянието не са причинени имуществени вреди.

При определяне на наказанието съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства ниската обществена опасност на дееца, много добрите характеристични данни и съдействие на органите на наказателното производство. С оглед гореизложеното, съдът счита, че на обвиняемият следва да бъде наложено наказание по чл. 78а, ал. 1 от НК при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства в минималния предвиден в закона размер, а именно “Глоба” в размер на 1000.00  лева.

Настоящият състав наложи на обвиняемия минималния размер на предвидената в разпоредбата на чл.78а, ал.1 от НК, “глоба”, т.к за извършеното престъпление по  чл.345 от НК са предвидени две алтернативни наказания, “глоба” и по – тежко от него  “лишаване от свобода”, поради което не е приложима  разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК.

            В този смисъл съдът постанови решението си.

 

 

                                                                                              Районен съдия: