МОТИВИ на решение по АНД №141/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велики Преслав

 

Производство по чл. 375 и сл. от НПК.

Във ВПРС е внесено постановление №327/29.05.2019 г. на ВПРП, с което се прави предложение за освобождаване на К.А.С. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, неосъждан, основно образование – обвиняем по БП №143/2019 г. по описа на РУ гр. В. Преслав, от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК по обвинението за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Като основание за това се излага, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК, а именно: наказателното производство било образувано за престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до една година или „глоба“ от петстотин до хиляда лева, обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, от престъплението не са причинени имуществени вреди.

В съдебно заседание обвиняемият се явява лично и със защитник. Не оспорва фактическите констатации в постановлението и признава вината си. Изразява искрено съжаление за извършеното. Защитникът пледира, след като съдът признае обвиняемия за виновен, да го освободи от наказателна отговорност и да му  наложи най-лекото административно наказание.

За ВПРП, редовно призована, се явява прокурор ****.

            Прокурорът в съдебно заседание поддържа изводите, направени в постановлението по чл. 375 от НПК и пледира на обвиняемия да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение и да му бъде наложено наказание на осн. чл. 78а, ал. 1 от НК – „Глоба” в минималния предвиден в закона размер.

От приложените по делото писмени доказателства (БП №143/2019 г. по описа на РУ гр.В.Преслав), преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: Независимо от това, че бил неправоспособен водач обв. К.А.С. на 18.05.2019 г. решил да управлява мотопед марка и модел „Tomos automatik " с набит номер на рама U00 1174942  в гр Върбица, обл.Шумен. На същата дата свидетелят ****(полицейски служител при РУ гр. Велики Преслав, участък Върбица) изпълнявал служебните си задължения на територията на Община - Върбица. Около 08.20 часа при обход на района на Автогара Върбица спрял за проверка обвиняемия, като водач на мотопед, който се движел по ул."****". При проверката било установено, че на мотопеда не е монтирана регистрационна табела и обвиняемия е неправоспособен водач на МПС.

За установените административни нарушения на обвиняемия бил съставен АУАН. Констатираната липса на табела с регистрационен номер, която следва да е поставена на управляваното МПС и извършената проверка в информационните масиви на МВР представляващи законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление по чл. 345, ал.2 от НК били основание за образуване на БДП.

В хода на разследването била изискана писмена информация от ОД МВР-Шумен, от която е видно, че след извършена справка регистрите на ОД МВР, сектор „Пътна полиция" гр. Шумен е установено, че мотопед марка и модел „Tomos automatik " с набит номер на рама U00 1174942,  не е регистриран по съответния ред на територията на Република България.

Видно от заключението по изготвената автотехническа експертиза, конкретното МПС с набит номер на рама U00 1174942 е определено като двуколесно моторно превозно средство, мотопед марка и модел „Tomos automatik " с бензинов двигател с вътрешно горене с литров обем 49 куб.см. Същото подлежи на регистрация при движение по пътищата за обществено ползване на България съгласно Закона за движение по пътищата.

Конкретното МПС не попада в никоя от хипотезите на чл. 1, ал. 4 от Наредба № I-45/24.03.2000 г. и следователно подлежи на регистрация от звената на Пътна полиция при СДВР или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика – за физическите лица или по адреса на регистрация – за стопанските обекти. 

Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че като управлявал моторно превозно средство – мотопед марка и модел „Tomos automatik " с набит номер на рама U00 1174942, с неустановена собственост, което не е регистрирано по надлежния ред, установен с Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, приета на основание чл. 140, ал 2  от ЗДвП, обвиняемият осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 345, ал.2 вр. с ал.1 от НК.

            От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл.

            Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване на К.А.С. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, неосъждан, основно образование от наказателна отговорност и налагане на същия на административно наказание: 1. За престъплението по чл. 345, ал.2 вр. с ал.1 от НК, което е умишлено, се предвижда наказание “лишаване от свобода“ до една година или „глоба“ от петстотин до хиляда лева; 2. Видно от приложената по делото справка за съдимост, деецът е неосъждан: амнистиран по присъда по НЧХД№321/1981 г. на ВПРС и неосъждан по присъда по НОХД№93/1993 г. на ВПРС, съгласно задължителната съдебна практика Тълкувателно решение № 19 от 27.III.1974 г. по н. д. № 12/74, ОСНК, присъдата по чл. 183, ал. 3 НК не е осъдителна и затова деецът, мака да е признат за виновен, се счита за неосъждан, какъвто е и настоящия случай. Деецът не се е ползвал от разпоредбата на чл. 78а от НК;  3. От деянието не са причинени имуществени вреди.

При определяне на наказанието съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства ниската обществена опасност на дееца, много добрите характеристични данни, съдействие на органите на наказателното производство и тежкото материално състояние-пенсионер. Като отегчаващо отговорността на обвиняемия обстоятелство съдът прие, че същият е неправоспособен водач на МПС. С оглед гореизложеното, съдът счита, че на обвиняемият следва да бъде наложено наказание по чл. 78а, ал. 1 от НК при изключителен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства в минималния предвиден в закона размер, а именно “Глоба” в размер на 1000.00  лева.

Настоящият състав наложи на обвиняемия минималния размер на предвидената в разпоредбата на чл.78а, ал.1 от НК, “глоба”, т.к за извършеното престъпление по  чл.345 от НК са предвидени две алтернативни наказания, “глоба” и по – тежко от него  “лишаване от свобода”, поради което не е приложима  разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК.

На основание чл. 189, ал. 3 и чл. 190, ал. 2 от НПК, съдът осъди обвиняемия да заплати в полза на държавата направените по делото разноски по обвинението по което е признат за виновен.

            В този смисъл съдът постанови решението си.

 

 

                                                                                              Районен съдия: