П Р О Т О К О Л  № 37

 

Година 2019                                                                                       Град Велики Преслав

Великопреславският районен съд                                            ІV състав

На 13 (тринадесети) септември                                                  Година 2019

в публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател: Дияна Петрова

Секретар: Мюжгян Ахмедова

Прокурор: Каролина Калева - Параскевова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Дияна Петрова

НОХД № 253 по описа за 2019 година.

 

След приключване на АНД № 225/2019 г., на именното повикване в 10.37 часа се явиха:

За ВПРП, ред. приз., се явява прокурор Каролина Калева - Параскевова.

Обвиняемия Я.Ч.Е., ред. приз. чрез защитника, се явява лично и със защитник адв. А.А. от ШАК, редовно упълномощен от ДП.

 

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Защитник - Да се даде ход на делото.

Обвиняем - Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О п р е д е л и:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът, като взе предвид така постигнатото споразумение между страните, счита, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал.7 от НПК.

О п р е д е л и:

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото в досъдебното производство по БП № 269/2019 г. по описа на РУ гр. В.Преслав, според което:

1.Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемия Я.Ч.Е. на 28.08.2019 г., около 20,00 часа в гр.***, обл.***, в посока от ул. „Г.С.Раковски“ към път II-73 (изхода за гр.***) управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил, марка „Фолксваген ЛТ 35“ с рег.№ ****, собственост на А.Е.Е.от гр.***, ул.“***“ №47, вх.1, ет.6, ап.17, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 3,46 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 150/29.08.2019г., с което осъществил от обективна страна състава на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено виновно при форма на вина – пряк умисъл.

За горепосоченото деяние, на основание чл. 343б, ал. 1 от НК и чл. 54, ал.1 от НК на обвиняемия Я.Ч.Е., се налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и „Глоба“ в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода“ се отлага за срок от ТРИ години.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на обвиняемия Я.Ч.Е. се налага наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА УПРАВЛЯВАНЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, в случай на привеждане в изпълнение на наложеното с настоящото определение наказание „Лишаване от свобода“, СЕ ПРИСПАДА времето от 20.36 часа на 28.08.2019 г. до 15.00 ч. на 29.08.2019г., през което обвиняемия Я.Ч.Е. е бил задържан на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР.

На основание чл. 59, ал.4 от НК, СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия Я.Ч.Е. за същото деяние е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство, считано от 28.08.2019г., постановено със Заповед № 19-0869-001001/29.08.2019г. на мл.автоконтрольор към ОДМВР ***, Сектор „Пътна полиция“ ***, до влизане в сила на настоящото определение.

2.Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Я.Ч.Е. на 28.08.2019г., в гр. ***, обл. ***извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е извършено при управление на моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „Фолксваген ЛТ35“, с рег.№ ****, собственост на А.Е.Е.от гр.***, ул.“***“№47, вх.1, ет.6, ап.17, като на публично място – по ул.“Стефан Караджа“, ул.“Славянска“ и ул.“Васил Левски“ не се съобразил с правилата за движение по пътищата, като свистял с гуми, форсирал двигателя и натискал рязко спирачките на автомобила си, безпричинно отправял заканителни изрази и псувни към К.И.К. от гр.***– „Майка ти ще еба! Сега ще видиш какво ще стане! Ще те смачкам!“, преследвал го с висока скорост по ул.“Васил Левски“, ул.“***“ и ул.“Петър Берон“ в града, без за се съобрази с оживеното присъствие на множество възрастни хора и деца по горепосочените улици, както и причинил повреди по лек автомобил, марка „Ауди А6“, с рег.№ ***, собственост на В.М.И. от гр.***, паркиран на ул.“Петър Берон“ до дом № 1 на стойност 1164,90 лв., с което осъществил от обективна страна състава на престъпление по чл. 325, ал. 3 във връзка с ал.1 от НК.

Деянието е извършено виновно при форма на вина – пряк умисъл.

За горепосоченото деяние, на основание чл. 325, ал. 3 във връзка с ал.1 от НК, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК и чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия Я.Ч.Е., се налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА И 2 /ДВА/ МЕСЕЦА И “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА УПРАВЛЯВАНЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода“ се отлага за срок от ТРИ години.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, в случай на привеждане в изпълнение на наложеното с настоящото определение наказание „Лишаване от свобода“, СЕ ПРИСПАДА времето от 20.36 часа на 28.08.2019 г. до 15.00 ч. на 29.08.2019г., през което обвиняемия Я.Ч.Е. е бил задържан на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР.

На основание чл. 59, ал.4 от НК, СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия Я.Ч.Е. за същото деяние е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство, считано от 28.08.2019г., постановено със Заповед № 19-0869-001001/29.08.2019г. на мл.автоконтрольор към ОДМВР ***, Сектор „Пътна полиция“ ***, до влизане в сила на настоящото определение.

3.На основание чл. 381, ал.8 от НПК и чл. 23, ал. 1 от НК на обвиняемият Я.Ч.Е. СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ за престъпленията по настоящото споразумение, като се налага най-тежкото от така определените наказания, а именно 1 /ЕДНА/ ГОДИНА И 2 /ДВА/ МЕСЕЦА “Лишаване от свобода”.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание „Лишаване от свобода“ се отлага за срок от ТРИ години.

На основание чл. 381, ал. 8 и чл. 23, ал. 2, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО към така определеното общо наказание и наказанието “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА УПРАВЛЯВАНЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 381, ал. 8 и чл. 23, ал. 3 от НК, ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО към така определеното общо наказание и наказанието „ГЛОБА“ в размер на 500.00 лв.

 На основание чл. 59, ал. 2 от НК, в случай на привеждане в изпълнение на наложеното с настоящото определение общо наказание „Лишаване от свобода“, СЕ ПРИСПАДА времето от 20.36 часа на 28.08.2019 г. до 15.00 ч. на 29.08.2019г., през което обвиняемия Я.Ч.Е. е бил задържан на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР.

На основание чл. 59, ал.4 от НК, СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия Я.Ч.Е. за същото деяние е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство, считано от 28.08.2019г., постановено със Заповед № 19-0869-001001/29.08.2019г. на мл.автоконтрольор към ОДМВР ***, Сектор „Пътна полиция“ ***, до влизане в сила на настоящото определение.

С престъпленията, предмет на споразумението причинените съставомерни имуществени вреди са възстановени.

По делото няма приложени веществени доказателства.

Направените по делото разноски в размер на 288,13 лв. се възлагат в тежест на обвиняемия Я.Ч.Е., които да се внесат по сметка на ВПРС.

На основание чл. 24, ал. 3 вр. чл. 382, ал. 7 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП № 269/2019 г. по описа на РУ гр. В. Преслав и съдебното производство по НОХД № 253/2019 г. по описа на ВПРС.          

Определението, на основание чл. 382, ал. 9 от НПК, е окончателно и съгласно чл. 383, ал. 1 от НПК, има последиците на влязла в сила присъда.

На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице В.М.И. за настоящото определение, като му бъде указано, че може да предяви гр. иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

 

Районен съдия:

 

Заседанието приключи в 10.55 часа, протоколът изготвен в с.з.

 

                                                                                    Районен съдия:

 

           Секретар: