МОТИВИ на решение по АНД №225/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велики Преслав

 

Производство по чл. 375 и сл. от НПК.

Във ВПРС е внесено постановление №475/01.08.2019 г. на ВПРП, с което се прави предложение за освобождаване на А.М.Р. с ЕГН **********,***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, начално образование – обвиняем по БП №222/2019 г. по описа на РУ гр. В. Преслав, от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК по обвинението за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Като основание за това се излага, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК, а именно: наказателното производство било образувано за престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до една година или „глоба“ от петстотин до хиляда лева, обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер/реабилитиран на осн.чл.88а от НК/  и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, от престъплението не са причинени имуществени вреди.

В съдебно заседание обвиняемият се явява лично и със защитник. Не оспорва фактическите констатации в постановлението и признава вината си. Защитникът пледира, след като съдът признае обвиняемия за виновен, да го освободи от наказателна отговорност и да му  наложи най-лекото административно наказание.

За ВПРП, редовно призована, се явява прокурор К.В..

            Прокурорът в съдебно заседание поддържа изводите, направени в постановлението по чл. 375 от НПК и пледира на обвиняемия да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение и да му бъде наложено наказание на осн. чл. 78а, ал. 1 от НК – „Глоба” в минималния предвиден в закона размер.

От приложените по делото писмени доказателства (БП №222/2019 г. по описа на РУ гр.В.Преслав), преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа  страна следното: Независимо от това, че бил неправоспособен водач на МПС и автомобила, който управлявал бил с табели с чужда регистрация с изтекъл срок и без действащ договор за застраховка „Гражданска отговорност“, обв. А.Р. на 22.07.2019 г. го привел в движение и го управлявал в гр.Велики Преслав, обл.Шумен по ул.“Кирил и Методий“. На същата дата - 22.07.2019г., свидетелите М.А.В., И.Ц.К.и Й.З.Д.(полицейски служители при РУ гр. Велики Преслав) изпълнявали служебни задължения в рамките на СПО по линияБезопасност на движението". Около 22.00 часа на на кръстовище, между ул."Кирил и Методий" и ул."Цанко Церковски" в гр. Велики Преслав, свидетелите спрели за проверка водач на лек автомобил марка и моделФолксваген Бора" с монтирани върху автомобила регистрационни табели с рег.№****. След проверка на самоличността на водача на МПС-во, установили, че това е лицето А.М.Р. ***.  Освен това полицейските служители установили, че срокът на поставените върху автомобила регистрационни табели е изтекъл на 19.07.2019г. - видно от залепен стикер със зелен цвят върху задната табела на автомобила. След извършена справка в Сектор „КАТ" при ОД на МВР -Шумен било допълнително установено, че действително процесния
автомобил не е регитриран в РБ  по надлежния ред регистрация. От писмо на ДирекцияМеждународно оперативно сътрудничество"- София е установено, че на процесната дата монтираните върху
автомобила на обвиняемия регистрационни табели не са валидни включително за страната, която ги е издала.

Конкретното МПС не попада в никоя от хипотезите на чл. 1, ал. 4 от Наредба № I-45/24.03.2000 г. и следователно подлежи на регистрация от звената на Пътна полиция при СДВР или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика – за физическите лица или по адреса на регистрация – за стопанските обекти. 

Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че като управлявал моторно превозно средство – л.а. марка и модел „Фолксваген Бора", с рег.№****и № на рама WVWZZZ1JZYW685528, което не е регистрирано по надлежния ред, установен с Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, приета на основание чл. 140, ал 2  от ЗДвП, обвиняемият осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 345, ал.2 вр. с ал.1 от НК.

            От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл.

            Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване на А.М.Р. с ЕГН **********,***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, начално образование от наказателна отговорност и налагане на същия на административно наказание: 1. За престъплението по чл. 345, ал.2 вр. с ал.1 от НК, което е умишлено, се предвижда наказание “лишаване от свобода“ до една година или „глоба“ от петстотин до хиляда лева; 2. Видно от приложената по делото справка за съдимост и приобщените писмени доказателства за изтърпяване на наказанията по предходни осъждания, деецът е неосъждан: реабилитиран на осн.чл.88а, ал.4 вр. с ал.1 вр. с чл.82, ал.1, т.4 от НК, считано от 10.01.2016 г. Деецът не се е ползвал от разпоредбата на чл. 78а от НК;  3. От деянието не са причинени имуществени вреди.

При определяне на наказанието съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства съдействие на органите на наказателното производство и като отегчаващи отговорността обстоятелства осъществени на същата дата други административни нарушения по ЗДвП – управление на МПС без съответното свидетелство за управление и без действащ договор за застраховка „Гражданска отговорност“. С оглед гореизложеното, съдът счита, че на обвиняемият следва да бъде наложено наказание по чл. 78а, ал. 1 от НК при превес на отегчаващите отговорността обстоятелства, а именно “Глоба” в размер на 1500.00  лева.

Настоящият състав наложи на обвиняемия минималния размер на предвидената в разпоредбата на чл.78а, ал.1 от НК, “глоба”, т.к за извършеното престъпление по  чл.345 от НК са предвидени две алтернативни наказания, “глоба” и по – тежко от него  “лишаване от свобода”, поради което не е приложима  разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК.

            В този смисъл съдът постанови решението си.

 

 

                                                                                              Районен съдия: