За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Често задавани въпроси
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 
 

 

 

 

 

Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго.

 

Разпределение на делата на случаен принцип

Районен съд- гр. Велики Преслав използва софтуер за случайно разпределение на делата и документиране на направения избор, разработен от Висш съдебен съвет. Случайното разпределение на делата се осъществява от началото на март 2006 година за гражданските дела и от средата на юни 2006г. за наказателни дела.

Софтуера осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява всяко дело да се провери как е разпределено (по случаен избор, по дежурство, на определен съдия или кои съдии не участват в избора) и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор. Делата се разпределят от председателя на съда. В отсъствието на председателя на съда, делата се разпределят от изпълняващия функцийте на адм. ръководител, съдия.

Софтуера следи за равномерната натовареност на съдиите, чрез възможността делото да се разпредели в зависимост от шифъра му, което осигурява разпределението на делата с еднаква тежест по съдии.

Работно време
На администрацията с граждани :

9.00 - 17.00 без прекъсване

 

На деловодството на СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА :

9.00 - 12.00 ; 12.30 - 17.00

 

На БЮРО ЗА СЪДИМОСТ :

9.00 - 12.00 ; 12.30 - 17.00

 

Друга информация
Необходимо е да носите документ за самоличност, за да влезете в съда.

 

Гражданите и адвокатите подлежат на проверка на личния багаж от служителите на "Съдебна охрана"

 

Сградата на съда е под денонощно видео-наблюдение и охрана.

 

В съда е забранено влизането със силно замърсени дрехи, джапанки, потници, къси панталони и много къси поли.

 

Забранено е влизането на лица във видимо нетрезво състояние.

 

 

 
 
   

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80