За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/оплаквания
Год. доклади, Бюджет
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 
 

 

 

 

 

Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго.

 

Разпределение на делата на случаен принцип

Районен съд- гр. Велики Преслав използва софтуер за случайно разпределение на делата и документиране на направения избор, разработен от Висш съдебен съвет. Случайното разпределение на делата се осъществява от началото на март 2006 година за гражданските дела и от средата на юни 2006г. за наказателни дела.

Софтуера осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява всяко дело да се провери как е разпределено (по случаен избор, по дежурство, на определен съдия или кои съдии не участват в избора) и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор. Делата се разпределят от председателя на съда. В отсъствието на председателя на съда, делата се разпределят от изпълняващия функцийте на адм. ръководител, съдия.

Софтуера следи за равномерната натовареност на съдиите, чрез възможността делото да се разпредели в зависимост от шифъра му, което осигурява разпределението на делата с еднаква тежест по съдии.

Работно време
На администрацията с граждани :

9.00 - 17.00 без прекъсване

 

На деловодството на СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА :

9.00 -  17.00 без прекъсване

 

На БЮРО ЗА СЪДИМОСТ :

9.00 - 17.00 без прекъсване

 

Друга информация
Необходимо е да носите документ за самоличност, за да влезете в съда.

 

Гражданите и адвокатите подлежат на проверка на личния багаж от служителите на "Съдебна охрана"

 

Сградата на съда е под денонощно видео-наблюдение и охрана.

 

В съда е забранено влизането със силно замърсени дрехи, джапанки, потници, къси панталони и много къси поли.

 

Забранено е влизането на лица във видимо нетрезво състояние.

 

 

 
 
   

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80