За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/оплаквания
Год. доклади, Бюджет
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

   

 

Новини и съобщения предназначени за гражданите и за съдебните репортери. Обяви за работа. Конкурси.

 

 

13,11,2019

 

 

 

 

ОБЯВА

     

 Районен съд - Велики Преслав ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжността Съдебен деловодител.

          1.Минимални изисквания за заемане на длъжността Съдебен деловодител: пълнолетен български гражданин;  със средно образование; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; не е поставено под запрещение; не е лишено от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик; не е народен представител; не заема ръководна  или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

2.Специфични изисквания за заемане на длъжността:  практически умения за работа с персонален компютър, с текстообработващи програми и стандартна офис техника; познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; мотивация за работа; готовност за поемане на допълнителни трудови задължения; способност за работа в екип.

3.Необходими документи за участие в конкурса: писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса, подадено лично или чрез пълномощник;  подробна професионална автобиография, подписана от кандидата;  декларация, удостоверяваща минималните изисквания за заемане на длъжността /на интернет страницата на РС-В.Преслав/;  декларация, за липсата на обстоятелствата по чл.107а от КТ /на интернет страницата на РС-В.Преслав/; свидетелство за съдимост; документ за медицински прегледи за постъпване на работа /карта за предварителен медицински преглед/; удостоверение за наличие или липса на образувани наказателни производства и повдигнати обвинения от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Шумен; копия на документи, удостоверяващи придобита образователна степен; други документи, които кандидатите   могат  да  подават, доказващи тяхната квалификация и  умения, свързани  с  изискванията за заемане  на  обявената длъжност, вкл. удостоверяващи  трудов стаж и професионален опит; пълномощно за подаване на документи /когато не се подават лично от кандидата/. Копията на посочените документи, следва да бъдат саморъчно заверени.

4.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе от комисия, чиито членове се назначават от административния ръководител на съда. На комисията да се предоставят всички приети документи за участие. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички нейни  членове.

Първи етап - допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия по допустимост, назначена от административния ръководител на съда. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление, с приложенията към него и преценяват дали те са подадени в срок и дали са представени необходимите документи. Решението на комисията се оформя в протокол, като съобразно него се изготвят списък на допуснатите кандидати. В протокола се посочват датата на провеждане на конкурса, началният час и мястото на провеждане, /включително датите, часовете и местата на отделните етапи/, списък на недопуснатите кандидати, в който да се посочат основанията за недопускането им. Недопуснатите  до конкурс кандидати  могат да подадат жалба до административния ръководител на Районен съд Велики Преслав в 7-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася окончателно  в 3-дневен срок.

Втори етап - проверка на практическите умения на допуснатите кандидати, заложени в специфичните изискванията за заемане на обявената длъжност и събеседване.

 

Протоколът с крайното класиране ще се обяви на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав в 3-дневен срок от приключване на конкурса.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 683,00 лева и 25,00 лева за ранг.               

Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0538/48300 или 48307.

Информация и съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло в Съдебната палата и в интернет страницата на съда.

Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник.

Място за подаване на документите за кандидатстване: гр.Велики Преслав, Съдебна палата, ул.Борис Спиров № 80, 2-ри етаж, ст. №22-Регистратура,  от 09.00ч. до 17.00 часа.

 При подаването на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за обявената длъжност.

 

декларация по чл.136 ПАС   Декларация по чл.137, ал. 1 и ал. 2 от ПАС

 

 

 

 

Достъп до Електронни съдебни дела

 

В портала имате възможност да прегледате електронните копия на Вашите съдебни дела, включително и да копирате различни документи, съдържащи се във Вашето дело. Достъпът в системата се осъществява с помощта на потребителски профил, защитен с потребителско име, представляващо Вашия адрес на електронна поща и парола.За да бъде създаден Ваш собствен профил за достъп в системата, е необходима регистрация в портала (редът за извършване на регистрация може да видите в Правилата за достъп до електронни дела). Регистрацията се извършва на място в някое от съдилищата, свързани с портала, чрез еднократно попълване на писмено заявление.

.

04.06.2019

 

Днес на 04.06.2019 г.  съдия Дияна Димова Петрова

встъпи в длъжност  като  Председател на Районен съд

гр.Велики Преслав

 

 

 

 

15.04.2019

На 15.04.2019 година в Районен съд - Велики Преслав със съдействие на Окръжен съд Шумен се проведе Ден на отворените врати.

На събитието присъстваха 19 ученици от СУ Св.Паисий Хилендарски, гр.Върбица, обл.Шумен.

Изпълняващият функциите административен ръководител-председател изнесе лекционен курс по тема 140 години от приемане на Търновската конституция исторически факти и значение на Търновската конституция в обществено-политическия живот на РБългария, след освобождението и до днес. В изложението бяха проследени и обсъдени приетите в последствие основни закони, включително и действащата Конституция на РБългария.

По темата Участие на непълнолетни в наказателния процес извършители и пострадали от престъпление в частност престъпление по чл. 191, ал.1 и ал.3 от НК престъпно съпружеско съжителство на пълнолетно лице с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, запозна присъстващите с наказателната отговорност за престъпление по чл. 191, ал.1 и ал.3 от НК, негативните последици за подрастващите, защитата на пострадалите от престъплението и разясни мерките за предотвратяването му.

 

  

 

 

30.01.2019

Бюджет на РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ за 2019 г.

 

 

03.12.2018. Заповед за инвентаризация.

 

20.12.2017  Кратко изложение за дейността на Адм. ръководител председател на РС-В.Преслав 2007г.-2017г.

 

12.12.2017. Заповед за инвентаризация.

 

 

 

 

16.02.2017

 

Годишното отчетно събрание на ВПРС - ще се проведе на 27.02.2017 г. от 10,30 часа в Зала 1.

 

14.12.2016

 

Заповед за инвентаризация

 

04.04.2016

 

                                     18 април 2016г.

 

 Ден на отворените врати в Районен съд Велики Преслав

 

 

В Деня на отворените врати, за времето от 09:00 до 16:00 часа, всички желаещи, ще могат да посетят и разгледат Съдебната палата и  да се запознаят отблизо с дейността на съда, да посетят административните служби, съдебните зали и да присъстват в съдебни заседания.

Провеждането на Ден на отворените врати в Районен съд Велики Преслав е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда. 

 

 

26.02.2016

 

         

 

14.04.2015г.

 

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 

    Във връзка с решение на Висш съдебен съвет гр.София, за провеждане на Дни на отворени врати в органите на съдебната власт, Районен съд гр.Велики Преслав уведомява всички  граждани  за провеждането на инициативата - Ден на отворени врати  в Районен съд гр.Велики Преслав, на 17.04.2015 година /петък/, за времето от 09:00 часа до 16:00 часа, в Съдебна палата - гр.Велики Преслав, ул.Борис Спиров №80.

 

 

03.12.2013 г.

 

Деловодството на "СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА" се премести в стая No 13, етаж 1 - до главният вход!

 

15.04.2013 г.

 

ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕСТВО ЗА СЪДИМОСТ

 

  Съгласно Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.

 

 За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост и да Ви бъде издадено такова,  Ви е необходим квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.

 

 За повече информация: Бюро за съдимост при РС Велики Преслав, тел.:0538/48324 и на Интернет страницата на Министерство на правосъдието.

 

 

 

01.12.2010

Агенция по вписванията

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

 

Относно публикуването :

Достъпът до актовете се осъществява със стандартен браузър - IE, FFox, Opera.

>Правила за публикуване на съдебните актове< Не е необходим допълнителен софтуер или регистрация/парола от страна на потребителя. Само избирате периода.

Постановените съдебни актове се публикуват и в централизирана база данни с възможностти за разширено търсене /по номер на дело, година,.../ на следния адрес : http://legalacts.justice.bg/

 

 

 

 

 

 

 
 
   

Copyright 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80