За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/оплаквания
Год. доклади, Бюджет
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

   

 

Новини и съобщения предназначени за гражданите и за съдебните репортери. Обяви за работа. Конкурси.

 

15.04.2019

На 15.04.2019 година в Районен съд - Велики Преслав със съдействие на Окръжен съд Шумен се проведе Ден на отворените врати.

На събитието присъстваха 19 ученици от СУ Св.Паисий Хилендарски, гр.Върбица, обл.Шумен.

Изпълняващият функциите административен ръководител-председател изнесе лекционен курс по тема 140 години от приемане на Търновската конституция исторически факти и значение на Търновската конституция в обществено-политическия живот на РБългария, след освобождението и до днес. В изложението бяха проследени и обсъдени приетите в последствие основни закони, включително и действащата Конституция на РБългария.

По темата Участие на непълнолетни в наказателния процес извършители и пострадали от престъпление в частност престъпление по чл. 191, ал.1 и ал.3 от НК престъпно съпружеско съжителство на пълнолетно лице с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, запозна присъстващите с наказателната отговорност за престъпление по чл. 191, ал.1 и ал.3 от НК, негативните последици за подрастващите, защитата на пострадалите от престъплението и разясни мерките за предотвратяването му.

 

  

 

 

30.01.2019

Бюджет на РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ за 2019 г.

 

 

03.12.2018. Заповед за инвентаризация.

 

20.12.2017  Кратко изложение за дейността на Адм. ръководител председател на РС-В.Преслав 2007г.-2017г.

 

12.12.2017. Заповед за инвентаризация.

 

 

 

 

16.02.2017

 

Годишното отчетно събрание на ВПРС - ще се проведе на 27.02.2017 г. от 10,30 часа в Зала 1.

 

14.12.2016

 

Заповед за инвентаризация

 

04.04.2016

 

                                     18 април 2016г.

 

 Ден на отворените врати в Районен съд Велики Преслав

 

 

В Деня на отворените врати, за времето от 09:00 до 16:00 часа, всички желаещи, ще могат да посетят и разгледат Съдебната палата и  да се запознаят отблизо с дейността на съда, да посетят административните служби, съдебните зали и да присъстват в съдебни заседания.

Провеждането на Ден на отворените врати в Районен съд Велики Преслав е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда. 

 

 

26.02.2016

 

         

 

14.04.2015г.

 

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 

    Във връзка с решение на Висш съдебен съвет гр.София, за провеждане на Дни на отворени врати в органите на съдебната власт, Районен съд гр.Велики Преслав уведомява всички  граждани  за провеждането на инициативата - Ден на отворени врати  в Районен съд гр.Велики Преслав, на 17.04.2015 година /петък/, за времето от 09:00 часа до 16:00 часа, в Съдебна палата - гр.Велики Преслав, ул.Борис Спиров №80.

 

 

03.12.2013 г.

 

Деловодството на "СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА" се премести в стая No 13, етаж 1 - до главният вход!

 

15.04.2013 г.

 

ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕСТВО ЗА СЪДИМОСТ

 

  Съгласно Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.

 

 За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост и да Ви бъде издадено такова,  Ви е необходим квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.

 

 За повече информация: Бюро за съдимост при РС Велики Преслав, тел.:0538/48324 и на Интернет страницата на Министерство на правосъдието.

 

 

 

01.12.2010

Агенция по вписванията

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

 

Относно публикуването :

Достъпът до актовете се осъществява със стандартен браузър - IE, FFox, Opera.

>Правила за публикуване на съдебните актове< Не е необходим допълнителен софтуер или регистрация/парола от страна на потребителя. Само избирате периода.

Постановените съдебни актове се публикуват и в централизирана база данни с възможностти за разширено търсене /по номер на дело, година,.../ на следния адрес : http://legalacts.justice.bg/

 

 

 

 

 

 

 
 
   

Copyright 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80