За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  
 

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/оплаквания
Год. доклади, Бюджет
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

   

 

Новини и съобщения предназначени за гражданите и за съдебните репортери. Обяви за работа. Конкурси.

 

30.01.2019

Бюджет на РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ за 2019 г.

 

 

03,12,2018. Заповед за инвентаризация.

 

12,12,2017. Заповед за инвентаризация.

 

 

 

 

 

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 181

         гр. Велики Преслав, 14.08.2017 г.

 

          Мирослав Марков Председател на Районен съд Велики Преслав,      във връзка с разпореждане № 141/26.06.2017 г. и разпореждане № 165/31.07.2017 г. на Председателя на РС-В.Преслав, както и във връзка с чл. 343, ал. 1 от ЗСВ, чл. 153, ал. 1 от ПАРОАВАС, констатирам, че на 02.08.2017 г., назначената комисия за разглеждане и допускане на кандидатите за длъжността Съдебен деловодител в Районен съд - Велики Преслав е представила списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, които са обявени на Информационното табло в Съдебната палата и са публикувани на Интернет страницата на Районен съд Велики Преслав. Недопуснатите кандидати са уведомени за решението на комисията и основанията за недопускането им. В предоставения срок, под различна форма са постъпили писмени изявления и допълнителни документи от Павлина Богомилова Димитрова, Наталия Димитрова Йорданова, Силвия Щелиянова Стоева и Анелия Дочева Танева. С представените изявления и документи приемам, че са изправени нередовностите констатирани от комисията по допустимост.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 и чл. 80, ал. 2 от ЗСВ

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

I.ДОПУСКАМ до участие във II етап /проверка на практическите умения на допуснатите кандидати, заложени в специфичните изискванията за заемане на обявената длъжност и събеседване/ на конкурса за заемане на длъжността Съдебен деловодител в Районен съд - Велики Преслав, следните кандидати:

1.     Светлана Ангелова Иванова

2.     Калина Кирилова Харизанова

3.     Миглена Димитрова Цветанова

4.     Йовка Върбанова Шопова

5.     Златина Георгиева Янкова

6.     Юлиана Димитрова Вичева

7.     Ана Костадинова Петрова-Добранова

8.     Мая Валериева Йорданова

9.     Красимира Йорданова Желева

10.  Наталия Димитрова Йорданова

11.   Фаня Петкова Илиева

12.   Силвия Щелиянова Стоева

13.    Наталия Георгиева Велинова

14.    Павлина Богомилова Димитрова

15.    Анелия Дочева Танева

16.      Славена Милкова Митева

17.    Росица Иванова Василева

 

 

II.Определям дата за II етап - проверка на практическите умения и събеседване - 23.08.2017 г.

Начало на проверка на практическите умения и събеседване в 09:00 часа, за всички кандидати:

 

1.     Светлана Ангелова Иванова

2.     Калина Кирилова Харизанова

3.     Миглена Димитрова Цветанова

4.     Йовка Върбанова Шопова

5.     Златина Георгиева Янкова

6.     Юлиана Димитрова Вичева

7.     Ана Костадинова Петрова-Добранова

8.     Мая Валериева Йорданова

9.     Красимира Йорданова Желева

10.     Наталия Димитрова Йорданова

11.     Фаня Петкова Илиева

12.    Силвия Щелиянова Стоева

13.    Наталия Георгиева Велинова

14.   Павлина Богомилова Димитрова

15.   Анелия Дочева Танева

16.  Славена Милкова Митева

      17.Росица Иванова Василева

 

 Комисията провежда проверката на практическите умения и събеседването с всеки кандидат, по посочения по-горе ред.

Кандидатите, с които ще бъде проведено събеседване да бъдат уведомени своевременно за посочените дата и час, от административния секретар.

Настоящото разпореждане да се  обяви на информационното табло в Съдебната палата и на интернет страницата на съда.

Изпълнението на настоящото разпореждане възлагам на  административния секретар и на системния администратор.

 

 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ:..    

 

/МИРОСЛАВ МАРКОВ /

 

 

03.08.2017

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

 

Приложение №1

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА СЛЕДВАЩИЯ ЕТАП ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

 ЗА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

 

 

1. Светлана Ангелова  Иванова

2. Калина Кирилова Харизанова

3. Миглена Димитрова Цветанова

4. Йовка Върбанова Шопова

5. Златина Георгиева Янкова

6. Юлиана Димитрова Вичева

7. Ана Костадинова Петрова-Добранова

8. Мая Валериева Йорданова

9. Красимира Йорданова Желева

10. Фаня Петкова Илиева

11. Наталия Георгиева Велинова

12. Славена Милкова Митева

13. Росица Иванова Василева

 

 

Датата за провеждане на следващият етап с допуснатите кандидати ще бъде определена след произнасяне на административния ръководител-председател на РС-Велики Преслав и изтичане срока на обжалване.

 

 

                                                              КОМИСИЯ:

                                                                     

                                                                        Председател: /п/

 

                                                                                Членове:  1. /п/

 

                                                                                                  2. /п/

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

Приложение №2

 

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ДО СЛЕДВАЩИЯ ЕТАП ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

 ЗА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

 

 

 

1. Наталия Димитрова Йорданова няма представени документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.

2. Силвия Щелиянова Стоева няма представени документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.

3.            Павлина Богомилова Димитрова неподписана автобиография.

4.            Анелия Дочева Танева - неподписана автобиография; незаверени копия от документи, удостоверяващи завършена образователна степен; незаверени копия от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит; няма представено удостоверение за наличие или липса на образувани наказателни производства и повдигнати обвинения от Окръжна прокуратура гр. Шумен.

 

 

Недопуснатите до конкурс кандидати  могат да подадат жалба до административния ръководител на Районен съд Велики Преслав в 7-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася окончателно в 3-дневен срок.  Жалбата не спира конкурсната процедура.

 

                                                                        КОМИСИЯ:

                                                                     

                                                                        Председател: /п/

 

                                                                                Членове:  1. /п/

 

                                                                                                  2. /п/

 

 

 

ОБЯВА

     

 Районен съд - Велики Преслав ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжността Съдебен деловодител.

          1.Минимални изисквания за заемане на длъжността Съдебен деловодител: пълнолетен български гражданин;  със средно образование; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; не е поставено под запрещение; не е лишено от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик; не е народен представител; не заема ръководна  или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

2.Специфични изисквания за заемане на длъжността:  практически умения за работа с персонален компютър, с текстообработващи програми и стандартна офис техника; познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; мотивация за работа; готовност за поемане на допълнителни трудови задължения; способност за работа в екип.

3.Необходими документи за участие в конкурса: писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса, подадено лично или чрез пълномощник;  подробна професионална автобиография, подписана от кандидата;  декларация, удостоверяваща минималните изисквания за заемане на длъжността /на интернет страницата на РС-В.Преслав/;  декларация, за липсата на обстоятелствата по чл.107а от КТ /на интернет страницата на РС-В.Преслав/; свидетелство за съдимост; документ за медицински прегледи за постъпване на работа /карта за предварителен медицински преглед/; удостоверение за наличие или липса на образувани наказателни производства и повдигнати обвинения от Окръжна прокуратура-Шумен; копия на документи, удостоверяващи придобита образователна степен; други документи, които кандидатите   могат  да  подават, доказващи тяхната квалификация и  умения, свързани  с  изискванията за заемане  на  обявената длъжност, вкл. удостоверяващи  трудов стаж и професионален опит; пълномощно за подаване на документи /когато не се подават лично от кандидата/. Копията на посочените документи, следва да бъдат саморъчно заверени.

4.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе от комисия, чиито членове се назначават от административния ръководител на съда. На комисията да се предоставят всички приети документи за участие. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички нейни  членове.

Първи етап - допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия по допустимост, назначена от административния ръководител на съда. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление, с приложенията към него и преценяват дали те са подадени в срок и дали са представени необходимите документи. Решението на комисията се оформя в протокол, като съобразно него се изготвят списък на допуснатите кандидати. В протокола се посочват датата на провеждане на конкурса, началният час и мястото на провеждане, /включително датите, часовете и местата на отделните етапи/, списък на недопуснатите кандидати, в който да се посочат основанията за недопускането им. Недопуснатите  до конкурс кандидати  могат да подадат жалба до административния ръководител на Районен съд Велики Преслав в 7-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася окончателно  в 3-дневен срок.

Втори етап - проверка на практическите умения на допуснатите кандидати, заложени в специфичните изискванията за заемане на обявената длъжност и събеседване.

 

Протоколът с крайното класиране ще се обяви на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав в 3-дневен срок от приключване на конкурса.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 566,00 лева и 25,00 лева за ранг.               

Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0538/48300 или 48307.

Информация и съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло в Съдебната палата и в интернет страницата на съда.

Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник.

Място за подаване на документите за кандидатстване: гр.Велики Преслав, Съдебна палата, ул.Борис Спиров № 80, 2-ри етаж, ст. №22-Регистратура,  от 09.00ч. до 17.00 часа.

 При подаването на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за обявената длъжност.

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 104

         гр. Велики Преслав, 29.05.2017 г.

 

          Мирослав Марков Председател на Районен съд Велики Преслав,      във връзка с разпореждане № 68/07.04.2017 г. и разпореждане № 89/05.05.2017 г. на Председателя на РС-В.Преслав, както и във връзка с чл. 343, ал. 1 от ЗСВ, чл. 133, ал. 1 от ПАС, констатирам, че на 15.05.2017 г., назначената комисия за разглеждане и допускане на кандидатите за длъжността Съдебен секретар в Районен съд - Велики Преслав е представила списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, които са обявени на Информационното табло в Съдебната палата и са публикувани на Интернет страницата на Районен съд Велики Преслав. Недопуснатите кандидати са уведомени за решението на комисията и основанията за недопускането им. В предоставения срок, под различна форма са постъпили писмени изявления и допълнителни документи от Росица Стайкова Делева и Миглена Димитрова Цветанова. С представените изявления и документи приемам, че са изправени нередовностите констатирани от комисията по допустимост.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 и чл. 80, ал. 2 от ЗСВ

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

I.ДОПУСКАМ до участие във II етап /проверка на практическите умения на допуснатите кандидати, заложени в специфичните изискванията за заемане на обявената длъжност и събеседване/ на конкурса за заемане на длъжността Съдебен секретар в Районен съд - Велики Преслав, следните кандидати:

1.     Росица Стайкова Делева

2.     Йовка Върбанова Шопова

3.     Женя Стоянова Проданова

4.     Миглена Димитрова Цветанова

5.     Светлана Ангелова Иванова

6.     Росица Иванова Василева

7.     Наталия Георгиева Велинова

8.     Венета Йорданова Иванова

 

 

 

 

II.Определям дата за II етап - проверка на практическите умения и събеседване - 08.06.2017 г.

 

Начало на проверка на практическите умения и събеседване в 10:00 часа, за всички кандидати:

 

1.       Росица Стайкова Делева

2.       Йовка Върбанова Шопова

3.       Женя Стоянова Проданова

4.       Миглена Димитрова Цветанова

5.       Светлана Ангелова Иванова

6.       Росица Иванова Василева

7.       Наталия Георгиева Велинова

8.       Венета Йорданова Иванова

 

 

 

 Комисията провежда проверката на практическите умения и събеседването с всеки кандидат, по посочения по-горе ред.

Кандидатите, с които ще бъде проведено събеседване да бъдат уведомени своевременно за посочените дата и час, от административния секретар.

Настоящото разпореждане да се  обяви на информационното табло в Съдебната палата и на интернет страницата на съда.

Изпълнението на настоящото разпореждане възлагам на  административния секретар и на системния администратор.

 

 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ:/п/..    

 

/МИРОСЛАВ МАРКОВ /

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Приложение №1

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ЕТАП ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"

1.    Йовка Върбанова Шопова

2.     Женя Стоянова Проданова

3.     Светлана Ангелова Иванова

4.     Росица Иванова Василева

5.     Наталия Георгиева Велинова

6.     Венета Йорданова Иванова

Датата за провеждане на следващият етап с допуснатите кандидати ще бъде определена след произнасяне на административния ръководител-председател на РС-Велики Преслав и изтичане срока на обжалване.

КОМИСИЯ:

Председател: /п/

Членове: 1. /п/

2. /п/

9850 гр. Велики Преслав, ул. Борис Спиров" № 80 тел.: 0538/48300, факс: 0538/44561, vprs@abv.bg
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Приложение №2

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЛЕДВАЩИЯ ЕТАП ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"

1.                     Росица Стайкова Делева - неподписано заявление за участие в конкурс; неподписана автобиография, неподписана декларация по чл. 131 от ПАС; неподписана декларация по чл. 107а от КТ; незаверени копия от документи, удостоверяващи завършена образователна степен; няма представено удостоверение за наличие или липса на образувани наказателни производства и повдигнати обвинения от Окръжна прокуратура гр. Шумен; няма представени документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.

2.                     Миглена Димитрова Цветанова - неподписано заявление за участие в конкурс, неподписана автобиография, незаверени копия от документи, удостоверяващи завършена образователна степен; незаверени копия от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит; незаверено копие от документ доказващ квалификация /компютърна грамотност/.

Недопуснатите до конкурс кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на Районен съд Велики Преслав в 7-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася окончателно в 3- дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.

КОМИСИЯ:

Председател: /п/

Членове: 1./п/

2. /п/

9850 гр. Велики Преслав, ул. Борис Спиров" № 80 тел.: 0538/48300, факс: 0538/44561 , vprs@abv.bg

 

 

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 68 , 07.04.2017 г.

 

ОБЯВА

     

 Районен съд - Велики Преслав ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжността Съдебен секретар.

          1.Минимални изисквания за заемане на длъжността Съдебен секретар: пълнолетен български гражданин;  със средно образование; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; не е поставено под запрещение; не е лишено от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител / прокурист/, ликвидатор или синдик; не е народен представител; не заема ръководна  или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

2.Специфични изисквания за заемане на длъжността:  практически умения за работа с персонален компютър, с текстообработващи програми и стандартна офис техника; познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; мотивация за работа; готовност за поемане на допълнителни трудови задължения; способност за работа в екип.

3.Необходими документи за участие в конкурса: писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса, подадено лично или чрез пълномощник;  подробна професионална автобиография, подписана от кандидата;  декларация, удостоверяваща минималните изисквания за заемане на длъжността /на интернет страницата на РС-В.Преслав/;  декларация, за липсата на обстоятелствата по чл.107а от КТ /на интернет страницата на РС-В.Преслав/; свидетелство за съдимост; документ за медицински прегледи за постъпване на работа /карта за предварителен медицински преглед/; удостоверение за наличие или липса на образувани наказателни производства и повдигнати обвинения от Окръжна прокуратура-Шумен; копия на документи, удостоверяващи придобита образователна степен; други документи, които кандидатите   могат  да  подават, доказващи тяхната квалификация и  умения, свързани  с  изискванията за заемане  на  обявената длъжност, вкл. удостоверяващи  трудов стаж и професионален опит; пълномощно за подаване на документи /когато не се подават лично от кандидата/. Копията на посочените документи, следва да бъдат саморъчно заверени.

4.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът да се проведе от комисия, чиито членове се назначават от административния ръководител на съда. На комисията да се предоставят всички приети документи за участие. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички нейни  членове.

Първи етап - след изтичане на крайния срок за приемане на документите за участие в конкурса,  комисията провежда заседание за допускане на кандидатите. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление, с приложенията към него и преценяват дали те са подадени в срок и дали са представени необходимите документи. Решението на комисията се оформя в протокол, като съобразно него се изготвят списък на допуснатите кандидати. В протокола се посочват датата на провеждане на конкурса, началният час и мястото на провеждане, /включително датите, часовете и местата на отделните етапи/, списък на недопуснатите кандидати, в който да се посочат основанията за недопускането им. Недопуснатите  до конкурс кандидати  могат да подадат жалба до административния ръководител на Районен съд Велики Преслав в 7-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася окончателно  в 3-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Втори етап - проверка на практическите умения на допуснатите кандидати, заложени в специфичните изискванията за заемане на обявената длъжност и събеседване.

 

Протоколът с крайното класиране да се обяви на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав в 3-дневен срок от приключване на конкурса.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 566.00 лв.               

Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0538/48300 или 48307.

Информация и съобщения във връзка с конкурса, да се обявяват на информационното табло в Съдебната палата и в интернет страницата на съда.

Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник.

Място за подаване на документите за кандидатстване: Съдебна палата гр.Велики Преслав, ул.Борис Спиров,№ 80, 2-ри етаж , ст. №22-Регистратура,  от 09.00ч. до 17.00 часа.

 При подаването на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за обявената длъжност.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ- по чл. 107a, ал. 1 от КТ                              Декларация по чл.131 от ПАС

 

Декларациите във формат PDF : ДЕКЛАРАЦИЯ- по чл. 107a, ал. 1 от КТ                              Декларация по чл.131 от ПАС

 

 

 

16.02.2017

 

Годишното отчетно събрание на ВПРС - ще се проведе на 27.02.2017 г. от 10,30 часа в Зала 1.

 

14.12.2016

 

Заповед за инвентаризация

 

04.04.2016

 

                                     18 април 2016г.

 

 Ден на отворените врати в Районен съд Велики Преслав

 

 

В Деня на отворените врати, за времето от 09:00 до 16:00 часа, всички желаещи, ще могат да посетят и разгледат Съдебната палата и  да се запознаят отблизо с дейността на съда, да посетят административните служби, съдебните зали и да присъстват в съдебни заседания.

Провеждането на Ден на отворените врати в Районен съд Велики Преслав е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда. 

 

 

26.02.2016

 

         

20.11.2015

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Административният ръководител-председател на Районен съд Велики Преслав, уведомява всички заинтересовани лица, че поради служебна необходимост на 23.11.2015г. и 24.11.2015г., понеделник и вторник, няма да работят служба Съдебно деловодство и звено Финансова дейност и снабдяване.

През посочените два работни дни, няма да се предоставят справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата, както и да  се осъществява финансово-счетоводно обслужване.

Служба Регистратура ще работи с работно време от 09.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 17.00 часа.

На 25.11.2015г., Районен съд Велики Преслав ще възвърне нормалния си ритъм на работа.

Извиняваме се, за причиненото неудобс

 

 

 

07.08.2015

 

06.08.2015

 

 

30.07.2015

 

 

28.07.2015

 

 

27.07.2015

 

22.07.2015

 

 

 

20.07.2015

 

 

17.06.2015

 

 

13.07.2015

РАЙОНЕН СЪД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
   
С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ЕТАП ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"
   
1.  Венета Йорданова Иванова
2.  Десислава Красимирова Йорданова
3.  Нели Дочова Серафимова
4.   Юлия Начева Терзиева
5.  Снежана Георгиева Върбанова
6.  Мюжгян Мехмедова Ахмедова
7.  Силвия Димитрова Стойкова
8.  Мария Михайлова Атанасова
9.  Женя Стоянова Проданова
10.  Теодора Минкова Симеонова
11.  Красимира Александрова Дончева
12.  Валентина Димова Стефанова
   
      Датата за провеждане на следващият етап с допуснатите кандидати ще бъде определена след произнасяне на адм. ръководител и изтичане срока на обжалване.
   
  КОМИСИЯ:
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/
  ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/
                      2. /п/

 

РАЙОНЕН СЪД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
   
С П И С Ъ К
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЛЕДВАЩИЯ ЕТАП ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"
   
1. Димитрина Иванова Захариева незаверено копие от диплома за завършено образование, незаверено копие от удостоверение за компютърна грамотност, незаверено копие от трудова книжна.
2. Йована Христова Гичева няма представена декларация по чл.131 от ПАС.
3. Лиляна Колева Георгиева - незаверено копие от диплома за завършено образование, незаверено копие от удостоверение за компютърна грамотност, незаверено копие от трудова книжна.
4. Валентина Христова Георгиева - незаверено копие от диплома за завършено образование, незаверено копие от удостоверение за компютърна грамотност, незаверено копие от трудова книжна.
5. Росица Иванова Василева няма представен документ за компютърна грамотност.
   
                                         КОМИСИЯ:
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /п/
                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.   /п/
                                                              2.    /п/

 

10.07.2015

 

РАЙОНЕН СЪД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ЕТАП ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА "АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР"

 

Красимира Илиева Ангелова

Боряна Стоянова Стоянова

Димитрина Иванова Захариева

Диана Атанасова Атанасова

Даниела Николчева Йорданова

Буряна Иванова Попова

 

      Датата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати ще бъде определена с окончателния протокол за допустимост след произнасяне на адм. ръководител и изтичане срока на обжалване.

 

                Комисия:

                Председател:  /п/

                Членове: 1.    /п/

                                2.    /п/

 

 

РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
     
С П И С Ъ К
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА "АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР"
   
1.  Юлия Начева Терзиева - няма подпис на мотив. писмо
2.  Дарина Ангелова Жечкова-Господинова - няма подпис на мотив. писмо
3. Ана Христова Атанасова - няма подпис на мот. писмо, незаверена диплома за завършено висше образование, незаверено копие от лична карта, незаверено копие от трудова книжка
4. Мая Атанасова Илиева - няма подпис на мотив. писмо
5. Зорница Красимирова Костадинова - не отговаря на изскването по чл.9, ал.2 от ПАС - 5 г. общ трудов стаж
6. Росица Иванова Василева - няма представен документ за комп. грамотност
     
     
                                       Комисия:  
                                       Председател:  /п/  
                                       Членове: 1.     /п/  
                                                       2.     /п/  

 

 

 

 

 

 

06.07.2015 г.

РАЙОНЕН    С Ъ Д  -  В Е Л И К И     П Р Е С Л А В

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 02.07.2015 г. от 15.30 ч. комисия в състав:

 

Председател: Росица Кирилова ДСИ в РС Велики Преслав

Членове:1.Румяна Христова Съдия по вписванията в РС гр. Велики Преслав

               2. Ваня Пенева ДСИ Велики Преслав,

в изпълнение на Заповед № 179/01.07.2015 г. на Адм. ръководител на РС гр.Велики Преслав проведе заседание за:

 

1.                       Разглеждане на документите и допускане на кандидатите за длъжността Съдебен деловодител в съдебно-изпълнителна служба в РС Велики Преслав до участие в следващия етап на конкурса.

                   

По първа точка от дневния ред комисията разгледа всички представени документи от кандидатите по ред на подаването им и изготви:

 

- Списък приложение № 1 на допуснатите кандидати до участие в обявения конкурс за длъжността Съдебен деловодител в съдебно-изпълнителна служба в РС гр. В. Преслав:

 

1. Анелия Дочева Танева;

2. Цветелина Стоянова Кърова;

3. Десислава Красимирова Йорданова;

4. Димитрина Иванова Захариева;

5. Мюжгян Мехмедова Ахмедова;

6. Наталия Георгиева Велинова;

7. Мария Михайлова Атанасова;

8. Лиляна Колева Георгиева;

9. Златина Денчева Бодурова;

10. Галина Иванова Калева;

 

 

 - Списък приложение № 2 на недопуснатите кандидати до участие в обявения конкурс за длъжността Съдебен деловодител в съдебно-изпълнителна служба в РС гр. В. Преслав:

 

 

1.     Силвия Димитрова Стойкова липсва подпис на заявлението и на мотивационното писмо;

2.     Мартина Тодорова Маринова липсва подпис на мотивационното писмо, на декларацията по чл.107а от КТ и на декларацията удостоверяваща изискванията за заемане на длъжността;

3.     Венета Йорданова Иванова липсва подпис на мотивационното писмо;

4.     Нели Дочова Серафимова - липсва служебна бележка удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от НСС;

5.     Юлия Начева Терзиева - липсва подпис на мотивационното писмо;

6.     Ангелина Стоянова Иванова - липсва подпис на декларацията по чл.107а от КТ;

7.     Снежана Георгиева Върбанова - липсва декларация по чл.107а от КТ и Декларация удостоверяваща изискванията за заемане на длъжността;

8.     Христина Илиева Теленикова Митева - липсва служебна бележка удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от НСС,  декларация по чл.107а от КТ, декларация удостоверяваща изискванията за заемане на длъжността и документ удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит;

9.     Красимира Александрова Дончева - липсва подпис на мотивационното писмо;

10. Лилия Даринова Димитрова липсва заявление, декларация по чл.107а от КТ и декларация удостоверяваща изискванията за заемане на длъжността.

 

           

    Заседанието приключи в 17.00 ч.

 

 

                               Председател  на комисията: .................

 

                                         Членове: 1..................

 

                                                        2..................

 

 

 

Приложение № 1

   

РАЙОНЕН СЪД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

   

С  П  И  С  Ъ  К

   

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ-СИС"

1

 Анелия Дочева Танева;

2

Цветелина Стоянова Кърова;

3

Десислава Красимирова Йорданова;

4

Димитрина Иванова Захариева;

5

Мюжгян Мехмедова Ахмедова;

6

 Наталия Георгиева Велинова;

7

Мария Михайлова Атанасова;

8

Лиляна Колева Георгиева;

9

 Златина Денчева Бодурова;

10

Галина Иванова Калева;

   
 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                           / Р. Кирилова /

   
 

                 ЧЛЕНОВЕ:  1 ......../п/............

 

                                           / Р. Христова /

   
 

                                        2. ../п/...

 

                                         / В. Пенева /

   
 

Приложение № 2

РАЙОНЕН СЪД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

   

С  П  И  С  Ъ  К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ-СИС"

1

Силвия Димитрова Стойкова липсва подпис на заявлението и на мотивационното писмо

2

Мартина Тодорова Маринова липсва подпис на мотивационното писмо, на декларацията по чл.107а от КТ и на декларацията удостоверяваща изискванията за заемане на длъжността

3

Венета Йорданова Иванова липсва подпис на мотивационното писмо

4

Нели Дочова Серафимова - липсва служебна бележка удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от НСС

5

Юлия Начева Терзиева - липсва подпис на мотивационното писмо

6

Ангелина Стоянова Иванова - липсва подпис на декларацията по чл.107а от КТ

7

Снежана Георгиева Върбанова - липсва декларация по чл.107а от КТ и Декларация удостоверяваща изискванията за заемане на длъжността

8

Христина Илиева Теленикова Митева - липсва служебна бележка удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от НСС,  декларация по чл.107а от КТ, декларация удостоверяваща изискванията за заемане на длъжността и документ удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит

9

Красимира Александрова Дончева - липсва подпис на мотивационното писмо

10

Лилия Даринова Димитрова липсва заявление, декларация по чл.107а от КТ и декларация удостоверяваща изискванията за заемане на длъжността

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/..

 

                 ЧЛЕНОВЕ:  1 ......../п/...............

 

                                           / Р. Христова /

 

                                        2. /п/.

 

                                           / В. Пенева /

   

 

 

 

08.06.2015 г.

О Б Я В А

( обявата е публикувана във в. "Шуменска заря" на 08.06.2015 г. )

 

     

 Районен съд гр.Велики Преслав ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжността Съдебен секретар.

          1.Минимални изисквания за заемане на длъжносттаСъдебен секретар: пълнолетен български гражданин;  завършено средно образование; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; не е поставено под запрещение; не е лишено от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител / прокурист/, ликвидатор или синдик; не е народен представител; не заема ръководна  или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:  правоспособност за работа с персонален компютър, практически умения за работа с текстообработващи програми и стандартна офис техника; познания по стилистика,правопис, граматика и пунктуация;

3.Необходими документи за участие в конкурса: писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса, подадено лично или чрез пълномощник; автобиография; декларация, удостоверяваща минималните изисквания за заемане на длъжността; декларация, за липсата на обстоятелствата по чл.107а от КТ;
свидетелство за съдимост; карта за предварителен медицински преглед; служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от НСС; копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен; копия на документи, удостоверяващи  трудов стаж и професионален опит; копие на документ за правоспособност за работа с персонален компютър;
други документи, които кандидатите   могат  да  подават, доказващи тяхната квалификация и  умения, свързани  с  изискванията за заемане  на  обявената длъжност; пълномощно за подаване на документи /когато не се подават лично от кандидата/. Копията на посочените документи, следва да бъдат саморъчно заверени.

3.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът да се проведе от комисия, чиито членове се назначават от административния ръководител на съда. На комисията да се предоставят всички приети документи за участие. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички нейни  членове.

Първи етап - след изтичане на крайния срок за приемане на документите за участие в конкурса,  комисията провежда заседание за допускане на кандидатите. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление, с приложенията към него и преценяват дали те са подадени в срок, дали са представени необходимите документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания от настоящата заповед. Решението на комисията се оформя в протокол, като съобразно него се изготвят списък на допуснатите кандидати. В протокола се посочват датата на провеждане на конкурса, началният час и мястото на провеждане, /включително датите, часовете и местата на отделните етапи/, списък на недопуснатите кандидати, в който да се посочат основанията за недопускането им. Недопуснатите  до конкурс кандидати  могат да подадат жалба до административния ръководител на Районен съд Велики Преслав в 7-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася окончателно  в 3-дневен срок . Жалбата не спира конкурсната процедура.

Втори етап-проверка на практическите умения на допуснатите кандидати, заложени в специфичните изискванията за заемане на обявената длъжност и събеседване.

Протоколът с крайното класиране да се обяви на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав в 3-дневен срок от приключване на конкурса, след което ще се проведе събеседване с административното ръководство на съда.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 482.00 лв.               

Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0538/48300 или 48307.

Информация и съобщения във връзка с конкурса, да се  обявяват на информационното табло в Съдебната палата и в интернет страницата на съда.

Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник.

Място за подаване на документите за кандидатстване: Съдебна палата гр.Велики Преслав, ул.Борис Спиров,№ 80, 2-ри етаж , ст. №22-Регистратура,  от 09.00ч. до 17.00 часа.

 При подаването на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за обявената длъжност.

 

Разпореждането за за обявяване на конкурс е в секция "Новини и съобщения"  !

 

03.06.2015 г.

О Б Я В А

( обявата е публикувана във в. "Шуменска заря" на 03.06.2015 г. )

 

Районен съд Велики Преслав обявява конкурс за заемане на длъжността Административен секретар в Районен съд - Велики Преслав.

Кандидатите трябва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания посочени в чл.9, ал.2 от ПАС, а именно: за административен секретар се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование, с образователна степен "бакалавър", с не по-малко от 5 години общ трудов стаж, не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава необходимите нравствени и професионални качества.

Специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител на съда на основание чл.135, ал.1, т.3 от ЗСВ са: опит в орган на съдебната власт; познания в областта на трудовото и социалното законодателство; познаване нормативната уредба на страната, нормативната уредба на съдебната власт, както и вътрешно-ведомствената уредба регулираща функционирането на съдебната система; практически умения за работа със стандартна офис техника, текстообработващи, деловодни и правно информационни компютърни програми; умения за работа в екип; организационни умения; комуникативност; оперативност; инициативност; отговорност.

Необходими документи за участие в конкурса: писмено заявление; мотивационно писмо; автобиография; декларация по чл. 136, ал.2, т.1 от ПАС; диплома  за  завършено  висше образование;  копия  от документи, удостоверяващи компютърна грамотност; копие  от  лична  карта;  свидетелство за съдимост;  медицинско свидетелство за работа; копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на  трудовия стаж; други документи, които кандидатите   могат  да  подават, доказващи тяхната квалификация  и  умения, свързани  с  изискванията за заемане  на  обявената длъжност; пълномощно за подаване на документи /когато не се подават лично от кандидата/.

Копията на посочените документи, следва да бъдат саморъчно заверени.

За участие в конкурса кандидатите могат да подават документи лично или чрез пълномощник в Съдебна палата гр.Велики Преслав, ул.Борис Спиров № 80, 3-ти етаж, ст. № 33-Административен секретар,  всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч., срещу входящ номер. При подаването на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за обявената длъжност.

Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник.

Конкурсът ще се проведе от комисия, чиито членове се назначават от административния ръководител на съда. След изтичане на крайния срок за приемане на документите за участие в конкурса,  комисията провежда заседание за допускане на кандидатите. Недопуснатите  до конкурс кандидати  могат да подадат жалба до административния ръководител на Районен съд Велики Преслав в 7-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася окончателно  в 3-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Протоколът и списъците  ще се обявят на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:  I етап - по документи; II етап - чрез събеседване.  За работата си конкурсната  комисия съставя протокол.

Протоколът с крайното класиране да се обяви на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав в 3-дневен срок от приключване на конкурса, след което ще се проведе събеседване с административното ръководство на съда.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 758.00 лв.                

Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0538/48300 или 48307.

Информация и съобщения във връзка с конкурса, да се  обявяват на информационното табло в Съдебната палата и в интернет страницата на съда.

 

Разпореждането за за обявяване на конкурс е в секция "Новини и съобщения"  !

 

 

28.05.2015 г.

ОБЯВА

( обявата е публикувана във в. "Шуменска заря" на 28.05.2015 г. )

 

 

Районен съд гр.Велики Преслав ОБЯВЯВА прием на документи за заемане на длъжността Съдебен деловодител  в съдебноизпълнителна служба - 1 /една/ свободна щатна бройка в Районен съд Велики Преслав.

Минимални изисквания за заемане на длъжността: на длъжността  се назначава лице, което е пълнолетен български гражданин;  има завършено средно образование и правоспособност за работа с персонален компютър; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик; не е народен представител; не заема ръководна  или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване; опит и умения при работа с граждани; умения за работа в екип.

Предимства, които ще се вземат предвид при подбора: подходящо образование в областта на финансите и банковото дело; познания за работа със счетоводни и банкови документи; опит при създаване на текстови таблични документи.

Необходими документи за кандидатстване, които се подават в СРОК до 17:00 часа на 29.06.2015г.: писмено заявление /свободен текст/, подадено лично или чрез пълномощник; мотивационно писмо; автобиография; свидетелство за съдимост; карта за предварителен медицински преглед; служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от НСС;  копия на документи, удостоверяващи придобита образователна или образователно-квалификационна степен; копия на документи, удостоверяващи  трудов стаж и професионален опит; копие на документ за правоспособност за работа с персонален компютър; декларация по чл.107а, ал.1 от КТ; декларация удостоверяваща изискванията за заемане на длъжността.

Кандидатите могат да подават препоръки и други свидетелства, сертификати или документи, които доказват тяхната квалификация и умения, свързани с изискванията за заемане на обявената длъжност.

Провеждането на подбора ще се извърши на три етапа:

I етап - разглеждане на постъпилите заявления от комисия и допускане до II етап на определените кандидати - не по-късно от 7  работни дни след крайния срок за приемане на документи. На допуснатите и недопуснати до втория етап кандидати ще се изготви списък, който ще се постави не по-късно от 10  работни дни след крайния срок за приемане на документи на Информационното табло в Съдебната палата и ще се публикува на Интернет страницата на Районен съд Велики Преслав.

II етап оценка по точкова система, във връзка с обявените изисквания и предимства за заемане на длъжността.

III етап -  събеседване с административното ръководство на съда, с кандидатите получили най-високи оценки.

За резултатите от класирането кандидатите ще бъдат уведомени лично и същото ще бъде обявено на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав.

Място за подаване на документите за кандидатстване: Съдебна палата гр.Велики Преслав, ул.Борис Спиров № 80, 2-ри етаж, ст. №22, Регистратура.

При подаването на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за обявената длъжност.

С кандидатът избран за заемане на длъжността ще бъде сключен трудов договор по чл.70, ал.1 от КТ. Минимален размер на основната заплата за длъжността - 482.00 лв. Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0538/48300.

Информация и съобщения във връзка с подбора, ще се  обявяват на информационното табло в Съдебната палата и в интернет страницата на съда.

           

 Разпореждането за за обявяване на прием на документи е публикувано в секция "Новини и съобщения"  !

 

 

 

08.06.2015 г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

   

     гр. Велики Преслав, 04.06.2015г.

 

         

Мирослав Марков Председател на Районен съд Велики Преслав,      във връзка с чл.343, ал.1 от ЗСВ, чл. 133, ал.1 от ПАС, чл.359 от ЗСВ, във връзка чл.70 от КТ, както и на основание чл.80, ал.1, т.1 и чл.80, ал.2 от ЗСВ

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

Да се обяви прием на документи за заемане на длъжността Съдебен секретар - 1 /една/ свободна щатна бройка в Районен съд Велики Преслав.

         1.Минимални изисквания за заемане на длъжносттаСъдебен секретар: пълнолетен български гражданин;  завършено средно образование; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; не е поставено под запрещение; не е лишено от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител / прокурист/, ликвидатор или синдик; не е народен представител; не заема ръководна  или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:  правоспособност за работа с персонален компютър, практически умения за работа с текстообработващи програми и стандартна офис техника; познания по стилистика,правопис, граматика и пунктуация;

3.Необходими документи за участие в конкурса: писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса, подадено лично или чрез пълномощник; автобиография; декларация, удостоверяваща минималните изисквания за заемане на длъжността; декларация, за липсата на обстоятелствата по чл.107а от КТ;
свидетелство за съдимост; карта за предварителен медицински преглед; служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от НСС; копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен; копия на документи, удостоверяващи  трудов стаж и професионален опит; копие на документ за правоспособност за работа с персонален компютър; други документи, които к
андидатите   могат  да  подават, доказващи тяхната квалификация и  умения, свързани  с  изискванията за заемане  на  обявената длъжност; пълномощно за подаване на документи /когато не се подават лично от кандидата/. Копията на посочените документи, следва да бъдат саморъчно заверени.

4.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът да се проведе от комисия, чиито членове се назначават от административния ръководител на съда. На комисията да се предоставят всички приети документи за участие. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички нейни  членове.

Първи етап - след изтичане на крайния срок за приемане на документите за участие в конкурса,  комисията провежда заседание за допускане на кандидатите. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление, с приложенията към него и преценяват дали те са подадени в срок, дали са представени необходимите документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания от настоящата заповед. Решението на комисията се оформя в протокол, като съобразно него се изготвят списък на допуснатите кандидати. В протокола се посочват датата на провеждане на конкурса, началният час и мястото на провеждане, /включително датите, часовете и местата на отделните етапи/, списък на недопуснатите кандидати, в който да се посочат основанията за недопускането им. Недопуснатите  до конкурс кандидати  могат да подадат жалба до административния ръководител на Районен съд Велики Преслав в 7-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася окончателно  в 3-дневен срок . Жалбата не спира конкурсната процедура.

Втори етап-проверка на практическите умения на допуснатите кандидати, заложени в специфичните изискванията за заемане на обявената длъжност и събеседване.

Протоколът с крайното класиране да се обяви на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав в 3-дневен срок от приключване на конкурса, след което ще се проведе събеседване с административното ръководство на съда.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 482.00 лв.               

Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0538/48300 или 48307.

Информация и съобщения във връзка с конкурса, да се  обявяват на информационното табло в Съдебната палата и в интернет страницата на съда.

Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник.

       Място за подаване на документите за кандидатстване: Съдебна палата гр.Велики Преслав, ул.Борис Спиров,№ 80, 2-ри етаж , ст. №22-Регистратура,  от 09.00ч. до 17.00 часа.

 При подаването на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за обявената длъжност.

 

Изпълнението на настоящото разпореждане възлагам на административния секретар.

За настоящото разпореждане да се уведомят съответните съдебните деловодители в Районен съд Велики Преслав, както и служителите на ОЗОхрана.

 

 

Административен ръководител

председател на Районен съд гр.Велики Преслав: .

 

/М. МАРКОВ/

 

03.06.2015 г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

 

       гр. Велики Преслав, 02.06.2015г.

 

         

                   Относно:  провеждане на конкурс за назначаване на административен секретар  в Районен съд Велики Преслав

 

              Мирослав Марков Председател на Районен съд Велики Преслав на основание чл. 9, ал.3, във вр. с чл. 130-139 от Правилника  за администрацията в съдилищата и на осн.чл.80, ал.1, т.1 и чл.80, ал.2 от ЗСВ

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

1.Обявявам  конкурс за заемане на длъжността Административен секретар в Районен съд - Велики Преслав, пореден № 9 от Класификатора на длъжностите в администрацията, раздел А Ръководни  длъжности, код по НКПД 33433001.

2.Кандидатите трябва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания посочени в чл.9, ал.2 от ПАС, а именно: за административен секретар се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование, с образователна степен "бакалавър", с не по-малко от 5 години общ трудов стаж, не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава необходимите нравствени и професионални качества.

Специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител на съда на основание чл.135, ал.1, т.3 от ПАС : опит в орган на съдебната власт; познания в областта на трудовото и социалното законодателство; познаване нормативната уредба на страната, нормативната уредба на съдебната власт, както и вътрешно-ведомствената уредба регулираща функционирането на съдебната система; практически умения за работа със стандартна офис техника, текстообработващи, деловодни и правно информационни компютърни програми; умения за работа в екип; организационни умения; комуникативност; оперативност; инициативност; отговорност.

3. Необходими документи за участие в конкурса: писмено заявление;  мотивационно писмо; автобиография; декларация по чл. 136, ал.2, т.1 от ПАС, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан   за умишлено престъпление  от  общ  характер  на  лишаване  от  свобода, не е лишен  от правото да заема определена длъжност; диплома  за  завършено  висше образование;  копия  от документи, удостоверяващи компютърна грамотност;  копие  от  лична  карта;  свидетелство за съдимост;  медицинско свидетелство за работа; копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на  трудовия стаж; други документи, които кандидатите   могат  да  подават, доказващи тяхната квалификация и  умения, свързани  с  изискванията за заемане  на  обявената длъжност; пълномощно за подаване на документи /когато не се подават лично от кандидата/.

            Копията на посочените документи, следва да бъдат саморъчно заверени.

4. За участие в конкурса кандидатите могат да подават документи лично или чрез пълномощник в Съдебна палата гр.Велики Преслав, ул.Борис Спиров № 80, 3-ри етаж, ст. №33-Административен секретар,  всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч., срещу входящ номер. При подаването на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за обявената длъжност.

            Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник.

5. Конкурсът да се проведе от комисия, чиито членове се назначават от административния ръководител на съда. На комисията да се предоставят всички приети документи за участие. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички нейни  членове.

6. След изтичане на крайния срок за приемане на документите за участие в конкурса,  комисията по т.5 провежда заседание за допускане на кандидатите. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление, с приложенията към него и преценяват дали те са подадени в срок, дали са представени всички необходими документи по т.3 и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания по т.2 от настоящата заповед. Решението на комисията се оформя в протокол, като съобразно него се изготвят списък на допуснатите кандидати. В протокола се посочват датата на провеждане на конкурса, началният час и мястото на провеждане, /включително датите, часовете и местата на отделните етапи/, списък на недопуснатите кандидати, в който да се посочат основанията за недопускането им. Недопуснатите  до конкурс кандидати  могат да подадат жалба до административния ръководител на Районен съд Велики Преслав в 7-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася окончателно  в 3-дневен срок . Жалбата не спира конкурсната процедура.

7. Протоколът и списъците  да  се обявят на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

8. Конкурсът да се проведе на два етапа:  I етап - по документи: Конкурсната комисия разглежда документите на допуснатите кандидати и оценява съответствието им за длъжността и отразеното в тях относно професионалната подготовка, опита и другите качества на кандидатите, с оценки по точки /мин.1-макс.10/, поставени за всеки кандидат от всеки член на комисията. Крайната оценка на всеки кандидат от първи етап на конкурса е средноаритметично число от оценките на членовете на комисията; II етап- чрез събеседване: Комисията провежда събеседването лично с всеки кандидат. Членовете на комисията оценяват професионалната подготовка и другите качества, необходими за заемането на длъжността, с оценки по точки /мин.1-макс.10/.  Оценката от втори етап е средноаритметнично число от оценките на всеки от членовете на комисията за всеки отделен кандидат.

            Крайната оценка на кандидатите от конкурса е средноаритметично число от получените точки от първи и втори етап.

За работата си конкурсната  комисия съставя протокол, в който отразява резултатите от всеки етап /крайни оценки - брой точки/, крайната оценка от конкурса и класирането, съобразно нея.

9. Протоколът с крайното класиране да се обяви на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав в 3-дневен срок от приключване на конкурса.

10. Конкурсната комисия представя протокола и всички документи на класираните кандидати на административния ръководител  на Районен съд гр. Велики Преслав в 3-дневен срок от приключване на конкурса.

11. Провеждане на събеседване с административното ръководство на съда, с класираните на първите три места кандидати.

12. След провеждане на събеседването, със заповед да се обяви лицето, на което да се предложи сключване на трудово правоотношение. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 758.00 лв. При възникване на трудовото правоотношение служителят подписва декларация за обстоятелствата по чл. 107а, ал.1 КТ.

13. Конкурсът да се обяви чрез местния печат съобщение във вестник Шуменска заря, което да съдържа всички реквизити по чл.91, ал.2 КТ. Копие  от заповедта да се постави на информационното табло. Заповедта, съобщението за конкурса и характеристиката на  длъжността да се публикуват  на интернет страницата на съда.

14.  Изпълнението на заповедта възлагам на конкурсната  комисия и на административния секретар.

Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0538/48300 или 48307.

Информация и съобщения във връзка с конкурса, да се  обявяват на информационното табло в Съдебната палата и в интернет страницата на съда.

Изпълнението на настоящото разпореждане възлагам на административния секретар.

За настоящото разпореждане да се уведомят съответните съдебните деловодители в Районен съд Велики Преслав, както и служителите на ОЗОхрана.

 

 

Административен ръководител

председател на Районен съд Велики Преслав.

 

/М. МАРКОВ/

 

28.05.2015 г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

   

     гр. Велики Преслав, 26.05.2015г.

 

         

Мирослав Марков Председател на Районен съд Велики Преслав,      във връзка с решение по т.37 от протокол №17/02.04.2015г. на Висшия съдебен съвет и във връзка с чл.343, ал.2 от ЗСВ, чл. 133, ал.2 от ПАС, чл.359 от ЗСВ, във връзка чл.70 от КТ, както и на основание чл.80, ал.1, т.1 и чл.80, ал.2 от ЗСВ

Р А З П О РЕ Ж Д А М:

 

Да се обяви прием на документи за заемане на длъжността Съдебен деловодител в съдебноизпълнителна служба - 1 /една/ свободна щатна бройка в Районен съд Велики Преслав.

Минимални изисквания за заемане на длъжността: на длъжността  се назначава лице, което е пълнолетен български гражданин;  има завършено средно образование и правоспособност за работа с персонален компютър; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик; не е народен представител; не заема ръководна  или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване; опит и умения при работа с граждани; умения за работа в екип.

Предимства, които ще се вземат предвид при подбора: подходящо образование в областта на финансите и банковото дело; опит и  умения за работа в областта на електронното банкиране и познания за работа със счетоводни и банкови документи; опит при създаване на текстови електронни документи.

Необходими документи за кандидатстване, които се подават в 30-дневен срок от публикуването на обявата: писмено заявление /свободен текст/, подадено лично или чрез пълномощник; мотивационно писмо; автобиография; свидетелство за съдимост; карта за предварителен медицински преглед; служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от НСС;  копия на документи, удостоверяващи придобита образователна или образователно-квалификационна степен; копия на документи, удостоверяващи  трудов стаж и професионален опит; копие на документ за правоспособност за работа с персонален компютър.

Кандидатите могат да подават препоръки и други свидетелства, сертификати или документи, които доказват тяхната квалификация и умения, свързани с изискванията за заемане на обявената длъжност.

Провеждането на подбора да се извърши на три етапа:

I етап - разглеждане на постъпилите заявления от комисия и допускане до II етап на определените кандидати - не по-късно от 7  работни дни след крайния срок за приемане на документи. На допуснатите и недопуснати до втория етап кандидати да се изготви списък, който да се постави не по-късно от 10  работни дни след крайния срок за приемане на документи на Информационното табло в Съдебната палата и да се публикува на Интернет страницата на Районен съд Велики Преслав.

II етап оценка по точкова система, във връзка с обявените изисквания и предимства за заемане на длъжността.

III етап -  събеседване с административното ръководство на съда, с кандидатите получили най-високи оценки.

За резултатите от класирането кандидатите ще бъдат уведомени лично и същото да бъде обявено на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав.

Място за подаване на документите за кандидатстване: Съдебна палата гр.Велики Преслав, ул.Борис Спиров,№ 80, 2-ри етаж, ст. №22-Регистратура.

При подаването на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за обявената длъжност.

С кандидатът избран за заемане на длъжността ще бъде сключен трудов договор по чл.70, ал.1 от КТ. Минимален размер на основната заплата за длъжността - 482.00 лв. Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0538/48300.

Информация и съобщения във връзка с подбора, да се  обявяват на информационното табло в Съдебната палата и в интернет страницата на съда.

Изпълнението на настоящото разпореждане възлагам на административния секретар.

За настоящото разпореждане да се уведомят съответните съдебните деловодители в Районен съд Велики Преслав, както и служителите на ОЗОхрана.

 

 

Административен ръководител

председател на Районен съд гр.Велики Преслав.

 

/М. МАРКОВ/

 

 

 

 

14.04.2015г.

 

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 

    Във връзка с решение на Висш съдебен съвет гр.София, за провеждане на Дни на отворени врати в органите на съдебната власт, Районен съд гр.Велики Преслав уведомява всички  граждани  за провеждането на инициативата - Ден на отворени врати  в Районен съд гр.Велики Преслав, на 17.04.2015 година /петък/, за времето от 09:00 часа до 16:00 часа, в Съдебна палата - гр.Велики Преслав, ул.Борис Спиров №80.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

    Във връзка с обявения прием на документи за една свободна щатна бройка за длъжността Държавен съдебен изпълнител в Районен съд гр.Велики Преслав, при условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ /за времето, до заемане на длъжността въз основа на конкурс/ и след извършен подбор на кандидатите от страна на Министерство на правосъдието гр.София, за заемане на длъжността Държавен съдебен изпълнител в Районен съд гр.Велики Преслав е избран  кандидатът Ваня Илиева Пенева от гр.Велики Преслав.

 

 

 

 

 

19.01.2015 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

      Районен съд гр.Велики Преслав ОБЯВЯВА прием на документи за една свободна щатна бройка за длъжността Държавен съдебен изпълнител, при условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ /за времето, до заемане на длъжността въз основа на конкурс/.

      Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от ЗСВ.    

 Необходими документи за кандидатстване:

bullet

Молба;

bullet

Автобиография;

bullet

Свидетелство за съдимост;

bullet

Медицинско свидетелство;

bullet

Документ за психично здраво;

bullet

Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;

bullet

Декларация по чл.162 от ЗСВ;

bullet

Нотариално заверени копия от диплом за висше образование по специалността Право и удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

     Документи се подават в 7-дневен срок от публикуване на обявата в Съдебна палата гр.Велики Преслав, ул.Борис Спиров № 80, 2-ри етаж , ст. №22-Регистратура.

     След изтичане на обявения срок, документите на всички кандидати, ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието  за осъществяване на подбор на кандидатите.

 

 

 

 

03.12.2013 г.

 

Деловодството на "СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА" се премести в стая No 13, етаж 1 - до главният вход!

 

15.04.2013 г.

 

ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕСТВО ЗА СЪДИМОСТ

 

  Съгласно Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.

 

 За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост и да Ви бъде издадено такова,  Ви е необходим квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.

 

 За повече информация: Бюро за съдимост при РС Велики Преслав, тел.:0538/48324 и на Интернет страницата на Министерство на правосъдието.

 

 

 

01.12.2010

Агенция по вписванията

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

 

Относно публикуването :

Достъпът до актовете се осъществява със стандартен браузър - IE, FFox, Opera.

>Правила за публикуване на съдебните актове< Не е необходим допълнителен софтуер или регистрация/парола от страна на потребителя. Само избирате периода.

Постановените съдебни актове се публикуват и в централизирана база данни с възможностти за разширено търсене /по номер на дело, година,.../ на следния адрес : http://legalacts.justice.bg/

 

 

 

 

 

 

 
 
   

Copyright 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80