За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Предложения/Оплаквания
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 

 

 

 

 

   

Съдебната администрация на съда се ръководи от председателя на съда и дейността й се организира от административния секретар.

 

Административният секретар:
1. Организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;
2. Приема искови молби, откази от наследство, жалби и оплаквания;
3. Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела.

Съдебната администрация е организирана в специализирана и обща администрация.
В състава на Специализираната администрация се включват следните служби:
1. Деловодство
2. Съдебни секретари
3. Архив
4. Връчване на призовки и съдебни книжа - призовкар


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Служба “Съдебно Деловодство”
Служба Деловодство включва четирима деловодители. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове.

В служба Деловодство се извършват следните услуги:
1. Извършва справки по движението на делата.
2. Предоставя справки по делата на страните и техните пълномощници;
3. Приемане на книжа във връзка с образуване на дела и по вече образувани такива.
4. Предоставяне на копия и заверени преписи по висящи дела на страните и техните пълномощници.
5. Служителите в Деловодството нямат право да дават правни консултации.
Работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Служба “Съдебни секретари”
Служба Съдебни секретари включва трима съдебни секретари.
Съдебният секретар:
1. Съставя протоколи за откритите съдебни заседания;
2. Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;
3. Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;
4. Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла.

Служба “Архив”
Служба Архив осигурява съхраняването на всички свършени дела и деловодни книги.
Работно време с физически и юридически лица - от 9.00 ч. до 17.00 ч.
В Служба Архив се приемат молби за издаване на преписи от влезли в сила съдебни актове по архивните дела, както и за издаване на изпълнителни листи след заплащане на дължимата държавна такса.

Връчване на призовки и съдебни книжа
Призовкарят отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и на Гражданския процесуален кодекс.
Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа в тридневен срок от получаването им и незабавно връщат вторите екземпляри в служба Деловодство.

Съдебно-изпълнителна служба
1. Приема молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложен изпълнителен лист, обезпечителна заповед.
2. Дава справки по висящи изпълнителни дела.
3. Приема документи за внесени суми по изпълнителни дела и изплаща суми по тях.
4. Издава преписи по делата.
5. Издава удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица.
6. Приема жалби и възражения по изпълнителните дела.
Работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Бюро за съдимост
Необходими документи за издаване на свидетелство за съдимост:
1. Молба по образец
2. Удостоверение за раждане - оригинал или дубликат
3. Лична карта
4. Документ за платена държавна такса.
Работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Служба по вписванията
1. Вписва актове за прехвърляне на собственост или учредяване, изменяне или прекратяване на вещно право върху недвижим имот.
2. Издава преписи от нотариални актове след заплащане на държавна такса.
3. Вписва искови молби, ипотеки, възбрани.
4. Издава удостоверения за вещни тежести.
Работно време с граждани от 10.00 ч. до 12.30 , 13.00 до 15.00 ч.


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
* Включва ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ И СНАБДЯВАНЕ;
* Системен администратор;

Служба Финансова дейност и снабдяване:
Главен счетоводител и старши специалист-счетоводител, ТОИ и касиер

Изплаща възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Приема молби за възстановяване на неправилно внесени държавни такси и след резолюция на председателя на съда се изплащат на физически лица в брой, а на юридически лица се превеждат по банков път.
Работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч

Системен администратор подпомага председателя на съда за въвеждането на информационните и компютърни технологии.

 

 
Централен вход

 

 

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80