За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  

English

Home
За съда
Съдебен район
Новини и съобщения
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Често задавани въпроси
Годишни доклади
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 

 

  

                                                                  

 

   Нашата цел е да Ви предоставим лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда. Надяваме се, че тази интернет страница ще бъде полезен източник на информация за Вас.

        Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно. Всеки има право на справедлив и публичен процес в разумен срок и от независим и безпристрастен съд.

        Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни, административни и районни съдилища.

        Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго.

        Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт, както и при заемане на длъжности в органите на съдебната власт, не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

 

 

 

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“

В РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

16.04.2014г.

 

 

       Районен съд Велики Преслав обявява датата 16.04.2014 година за „ Ден на отворените врати“-инициатива, провеждаща се ежегодно, по повод  реализиране на част от целите, приети в годишната програма за дейността на Висш съдебен съвет за 2014 година, и включващ мероприятия, повишаващи правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната власт.

     На 16.04.2014г., от 09.00 часа до 17.00 часа всички желаещи могат да посетят Съдебна палата Велики Преслав, на адрес : гр. Велики Преслав, ул.“Борис Спиров“ № 80 и да се запознаят с дейността на съдиите и съдебните служители от администрацията на Районен съд Велики Преслав.

    В дена на отворените врати ще бъде осигурен достъп до деловодствата на съда-гражданско и наказателно и до съдебната зала.

 

 

Телефони :

Административен секретар:   (0538) 48 300; (0538) 48 308

 

 

 

Деловодство СИС:

Бюро за съдимост:

  (0538) 48 317

(0538) 48 324

Гражданско деловодство:   (0538) 48 322
Наказателно деловодство:

Касиер:

ФАКС:

Е поща

  (0538) 48 323

(0538) 48 308

(0538) 4 45 61

vprs@abv.bg

Служба по вписванията   (0538)  42 500

 

Информация за банковите сметки на съда

Банкова информация Банкови сметки
За държавни такси, глоби, свидетелства за съдимост : BG30UBBS80023106033905
За вещи лица, гаранции, вноски по изпълнителни дела : BG37UBBS80023300125832
BIC код на ОББ UBBSBGSF

 

 

Карта на гр. Велики Преслав в Google

 

 
Вижте по-голяма карта

 

Указания за потребителите за начина за достъп до публикуваните съдебни актове :

Достъпът до актовете се осъществява със стандартен браузър - IE, FFox, Opera. Избирате  "Свършени дела" /фиг.1/ и после избирате периода с левия бутон на мишката/фиг. 2/. Правила за публикуване на съдебните актове. Не е необходим допълнителен софтуер или регистрация/парола от страна на потребителя.

Постановените съдебни актове се публикуват и в централизирана база данни с възможностти за разширено търсене /по номер на  дело, година,.../  на следния адрес : http://legalacts.justice.bg/ /фиг.3/

 

 

                         Фиг. 1. Избор на страницата със свършени дела

 

 

                         Фиг. 2. Избор на период за свършени дела

 

Фиг. 3. Избор на разширено търсене в централизираната база данни

 
 
   

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80