За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  

English

Home
За съда
Съдебен район
Новини,съобщения,обяви
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Често задавани въпроси
Годишни доклади
Вътрешни правила
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 

 

 

 

 

Актуални новини, съобщения и обяви !

Факс-автоматичен за наказателно и гражданско деловодство : (0538) 42 224

 

Районен съд - Велики Преслав ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжността „Съдебен деловодител“.

Приемът на документи за участие в конкурса за длъжността „Съдебен деловодител“ е до 28.07.2017 г., 17 ч.

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 181

         гр. Велики Преслав, 14.08.2017 г.

 

          Мирослав Марков – Председател на Районен съд – Велики Преслав,      във връзка с разпореждане № 141/26.06.2017 г. и разпореждане № 165/31.07.2017 г. на Председателя на РС-В.Преслав, както и във връзка с чл. 343, ал. 1 от ЗСВ, чл. 153, ал. 1 от ПАРОАВАС, констатирам, че на 02.08.2017 г., назначената комисия за разглеждане и допускане на кандидатите за длъжността „Съдебен деловодител” в Районен съд - Велики Преслав е представила списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, които са обявени на Информационното табло в Съдебната палата и са публикувани на Интернет страницата на Районен съд Велики Преслав. Недопуснатите кандидати са уведомени за решението на комисията и основанията за недопускането им. В предоставения срок, под различна форма са постъпили писмени изявления и допълнителни документи от Павлина Богомилова Димитрова, Наталия Димитрова Йорданова, Силвия Щелиянова Стоева и Анелия Дочева Танева. С представените изявления и документи приемам, че са изправени нередовностите констатирани от комисията по допустимост.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 и чл. 80, ал. 2 от ЗСВ

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

I.ДОПУСКАМ до участие във II етап /проверка на практическите умения на допуснатите кандидати, заложени в специфичните изискванията за заемане на обявената длъжност и събеседване/ на конкурса за заемане на длъжността „Съдебен деловодител” в Районен съд - Велики Преслав, следните кандидати:

1.     Светлана Ангелова Иванова

2.     Калина Кирилова Харизанова

3.     Миглена Димитрова Цветанова

4.     Йовка Върбанова Шопова

5.     Златина Георгиева Янкова

6.     Юлиана Димитрова Вичева

7.     Ана Костадинова Петрова-Добранова

8.     Мая Валериева Йорданова

9.     Красимира Йорданова Желева

10.  Наталия Димитрова Йорданова

11.   Фаня Петкова Илиева

12.   Силвия Щелиянова Стоева

13.    Наталия Георгиева Велинова

14.    Павлина Богомилова Димитрова

15.    Анелия Дочева Танева

16.      Славена Милкова Митева

17.    Росица Иванова Василева

 

 

II.Определям дата за II етап - проверка на практическите умения и събеседване - 23.08.2017 г.

Начало на проверка на практическите умения и събеседване в 09:00 часа, за всички кандидати:

 

1.     Светлана Ангелова Иванова

2.     Калина Кирилова Харизанова

3.     Миглена Димитрова Цветанова

4.     Йовка Върбанова Шопова

5.     Златина Георгиева Янкова

6.     Юлиана Димитрова Вичева

7.     Ана Костадинова Петрова-Добранова

8.     Мая Валериева Йорданова

9.     Красимира Йорданова Желева

10.     Наталия Димитрова Йорданова

11.     Фаня Петкова Илиева

12.    Силвия Щелиянова Стоева

13.    Наталия Георгиева Велинова

14.   Павлина Богомилова Димитрова

15.   Анелия Дочева Танева

16.  Славена Милкова Митева

      17.Росица Иванова Василева

 

 Комисията провежда проверката на практическите умения и събеседването с всеки кандидат, по посочения по-горе ред.

Кандидатите, с които ще бъде проведено събеседване да бъдат уведомени своевременно за посочените дата и час, от административния секретар.

Настоящото разпореждане да се  обяви на информационното табло в Съдебната палата и на интернет страницата на съда.

Изпълнението на настоящото разпореждане възлагам на  административния секретар и на системния администратор.

 

 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ:…………..    

 

/МИРОСЛАВ МАРКОВ /

 

 

03.08.2017

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

 

Приложение №1

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА СЛЕДВАЩИЯ ЕТАП ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

 ЗА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“

 

 

1. Светлана Ангелова  Иванова

2. Калина Кирилова Харизанова

3. Миглена Димитрова Цветанова

4. Йовка Върбанова Шопова

5. Златина Георгиева Янкова

6. Юлиана Димитрова Вичева

7. Ана Костадинова Петрова-Добранова

8. Мая Валериева Йорданова

9. Красимира Йорданова Желева

10. Фаня Петкова Илиева

11. Наталия Георгиева Велинова

12. Славена Милкова Митева

13. Росица Иванова Василева

 

 

Датата за провеждане на следващият етап с допуснатите кандидати ще бъде определена след произнасяне на административния ръководител-председател на РС-Велики Преслав и изтичане срока на обжалване.

 

 

                                                              КОМИСИЯ:

                                                                     

                                                                        Председател: /п/

 

                                                                                Членове:  1. /п/

 

                                                                                                  2. /п/

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

Приложение №2

 

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ДО СЛЕДВАЩИЯ ЕТАП ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

 ЗА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“

 

 

 

1. Наталия Димитрова Йорданова – няма представени документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.

2. Силвия Щелиянова Стоева – няма представени документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.

3.            Павлина Богомилова Димитрова – неподписана автобиография.

4.            Анелия Дочева Танева - неподписана автобиография; незаверени копия от документи, удостоверяващи завършена образователна степен; незаверени копия от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит; няма представено удостоверение за наличие или липса на образувани наказателни производства и повдигнати обвинения от Окръжна прокуратура гр. Шумен.

 

 

Недопуснатите до конкурс кандидати  могат да подадат жалба до административния ръководител на Районен съд Велики Преслав в 7-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася окончателно в 3-дневен срок.  Жалбата не спира конкурсната процедура.

 

                                                                        КОМИСИЯ:

                                                                     

                                                                        Председател: /п/

 

                                                                                Членове:  1. /п/

 

                                                                                                  2. /п/

 

 

 

ОБЯВА

     

 Районен съд - Велики Преслав ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжността „Съдебен деловодител“.

          1.Минимални изисквания за заемане на длъжността „Съдебен деловодител“: пълнолетен български гражданин;  със средно образование; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; не е поставено под запрещение; не е лишено от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик; не е народен представител; не заема ръководна  или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

2.Специфични изисквания за заемане на длъжността:  практически умения за работа с персонален компютър, с текстообработващи програми и стандартна офис техника; познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; мотивация за работа; готовност за поемане на допълнителни трудови задължения; способност за работа в екип.

3.Необходими документи за участие в конкурса: писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса, подадено лично или чрез пълномощник;  подробна професионална автобиография, подписана от кандидата;  декларация, удостоверяваща минималните изисквания за заемане на длъжността /на интернет страницата на РС-В.Преслав/;  декларация, за липсата на обстоятелствата по чл.107а от КТ /на интернет страницата на РС-В.Преслав/; свидетелство за съдимост; документ за медицински прегледи за постъпване на работа /карта за предварителен медицински преглед/; удостоверение за наличие или липса на образувани наказателни производства и повдигнати обвинения от Окръжна прокуратура-Шумен; копия на документи, удостоверяващи придобита образователна степен; други документи, които кандидатите   могат  да  подават, доказващи тяхната квалификация и  умения, свързани  с  изискванията за заемане  на  обявената длъжност, вкл. удостоверяващи  трудов стаж и професионален опит; пълномощно за подаване на документи /когато не се подават лично от кандидата/. Копията на посочените документи, следва да бъдат саморъчно заверени.

4.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе от комисия, чиито членове се назначават от административния ръководител на съда. На комисията да се предоставят всички приети документи за участие. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички нейни  членове.

Първи етап - допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия по допустимост, назначена от административния ръководител на съда. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление, с приложенията към него и преценяват дали те са подадени в срок и дали са представени необходимите документи. Решението на комисията се оформя в протокол, като съобразно него се изготвят списък на допуснатите кандидати. В протокола се посочват датата на провеждане на конкурса, началният час и мястото на провеждане, /включително датите, часовете и местата на отделните етапи/, списък на недопуснатите кандидати, в който да се посочат основанията за недопускането им. Недопуснатите  до конкурс кандидати  могат да подадат жалба до административния ръководител на Районен съд Велики Преслав в 7-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася окончателно  в 3-дневен срок.

Втори етап - проверка на практическите умения на допуснатите кандидати, заложени в специфичните изискванията за заемане на обявената длъжност и събеседване.

 

Протоколът с крайното класиране ще се обяви на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав в 3-дневен срок от приключване на конкурса.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 566,00 лева и 25,00 лева за ранг.               

Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0538/48300 или 48307.

Информация и съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло в Съдебната палата и в интернет страницата на съда.

Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник.

Място за подаване на документите за кандидатстване: гр.Велики Преслав, Съдебна палата, ул.”Борис Спиров” № 80, 2-ри етаж, ст. №22-Регистратура,  от 09.00ч. до 17.00 часа.

 При подаването на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за обявената длъжност.

 

Изтеглете следните декларации

 

декларация по чл.156, ал. 2, т. 1 ПАРОАВАС :    tmp\dekl156-delov.pdf

 

Декларация по чл.156, ал.2, т. 2 от ПАРОАВАС  :  tmp\dekl156-2-delov.pdf

 

 

 

 

Нашата цел е да Ви предоставим лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда. Надяваме се, че тази интернет страница ще бъде полезен източник на информация за Вас.

        Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно. Всеки има право на справедлив и публичен процес в разумен срок и от независим и безпристрастен съд.

        Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни, административни и районни съдилища.

        Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго.

        Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт, както и при заемане на длъжности в органите на съдебната власт, не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

 

Телефони :

Административен секретар:   (0538) 48 300; (0538) 48 308

 

 

 

Деловодство СИС:

Бюро за съдимост:

  (0538) 48 317

(0538) 48 324

Гражданско деловодство:   (0538) 48 311
Наказателно деловодство:

 

 

Касиер:

ФАКС:

Е поща

  (0538) 48 323

 

 

(0538) 48 308

(0538) 4 45 61

vprs@abv.bg

Служба по вписванията   (0538)  42 500

 

Информация за банковите сметки на съда

Банкова информация Банкови сметки
За държавни такси, глоби, свидетелства за съдимост : BG30UBBS80023106033905
За вещи лица, гаранции, вноски по изпълнителни дела : BG37UBBS80023300125832
BIC код на ОББ UBBSBGSF

 

 

Указания за потребителите за начина за достъп до публикуваните съдебни актове :

Достъпът до актовете се осъществява със стандартен браузър - IE, FFox, Opera. Избирате  "Свършени дела" /фиг.1/ и после избирате периода с левия бутон на мишката/фиг. 2/. Правила за публикуване на съдебните актове. Не е необходим допълнителен софтуер или регистрация/парола от страна на потребителя.

Постановените съдебни актове се публикуват и в централизирана база данни с възможностти за разширено търсене /по номер на  дело, година,.../  на следния адрес : http://legalacts.justice.bg/ /фиг.3/

 

 

                         Фиг. 1. Избор на страницата със свършени дела

 

 

                         Фиг. 2. Избор на период за свършени дела

 

Фиг. 3. Избор на разширено търсене в централизираната база данни

 
 
   

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80