За гражданите Насрочени дела Свършени дела! Декларации  

English

Home
За съда
Съдебен район
Новини и съобщения
Карта на съда
Обявления на ДСИ
Съдебни зали
Съдии
Служби
Свършени дела
Полезни връзки
Често задавани въпроси
Годишни доклади
Резултати от проверки
За контакт
За гр. В. Преслав
Regional Court-Eglish

 

 

 

  

                                                                  

 

   Нашата цел е да Ви предоставим лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда. Надяваме се, че тази интернет страница ще бъде полезен източник на информация за Вас.

        Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно. Всеки има право на справедлив и публичен процес в разумен срок и от независим и безпристрастен съд.

        Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни, административни и районни съдилища.

        Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго.

        Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт, както и при заемане на длъжности в органите на съдебната власт, не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

 

 

08.06.2015 г.

О Б Я В А

( обявата е публикувана във в. "Шуменска заря" на 08.06.2015 г. )

 

     

 Районен съд гр.Велики Преслав ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжността „Съдебен секретар“.

          1.Минимални изисквания за заемане на длъжността„Съдебен секретар“: пълнолетен български гражданин;  завършено средно образование; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; не е поставено под запрещение; не е лишено от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител / прокурист/, ликвидатор или синдик; не е народен представител; не заема ръководна  или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:  правоспособност за работа с персонален компютър, практически умения за работа с текстообработващи програми и стандартна офис техника; познания по стилистика,правопис, граматика и пунктуация;

3.Необходими документи за участие в конкурса: писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса, подадено лично или чрез пълномощник; автобиография; декларация, удостоверяваща минималните изисквания за заемане на длъжността; декларация, за липсата на обстоятелствата по чл.107а от КТ;
свидетелство за съдимост; карта за предварителен медицински преглед; служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от НСС; копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен; копия на документи, удостоверяващи  трудов стаж и професионален опит; копие на документ за правоспособност за работа с персонален компютър;
други документи, които кандидатите   могат  да  подават, доказващи тяхната квалификация и  умения, свързани  с  изискванията за заемане  на  обявената длъжност; пълномощно за подаване на документи /когато не се подават лично от кандидата/. Копията на посочените документи, следва да бъдат саморъчно заверени.

3.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът да се проведе от комисия, чиито членове се назначават от административния ръководител на съда. На комисията да се предоставят всички приети документи за участие. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички нейни  членове.

Първи етап - след изтичане на крайния срок за приемане на документите за участие в конкурса,  комисията провежда заседание за допускане на кандидатите. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление, с приложенията към него и преценяват дали те са подадени в срок, дали са представени необходимите документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания от настоящата заповед. Решението на комисията се оформя в протокол, като съобразно него се изготвят списък на допуснатите кандидати. В протокола се посочват датата на провеждане на конкурса, началният час и мястото на провеждане, /включително датите, часовете и местата на отделните етапи/, списък на недопуснатите кандидати, в който да се посочат основанията за недопускането им. Недопуснатите  до конкурс кандидати  могат да подадат жалба до административния ръководител на Районен съд Велики Преслав в 7-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася окончателно  в 3-дневен срок . Жалбата не спира конкурсната процедура.

Втори етап-проверка на практическите умения на допуснатите кандидати, заложени в специфичните изискванията за заемане на обявената длъжност и събеседване.

Протоколът с крайното класиране да се обяви на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав в 3-дневен срок от приключване на конкурса, след което ще се проведе събеседване с административното ръководство на съда.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 482.00 лв.               

Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0538/48300 или 48307.

Информация и съобщения във връзка с конкурса, да се  обявяват на информационното табло в Съдебната палата и в интернет страницата на съда.

Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник.

Място за подаване на документите за кандидатстване: Съдебна палата гр.Велики Преслав, ул.”Борис Спиров”,№ 80, 2-ри етаж , ст. №22-Регистратура,  от 09.00ч. до 17.00 часа.

 При подаването на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за обявената длъжност.

 

Разпореждането за за обявяване на конкурс е в секция "Новини и съобщения"  !

 

03.06.2015 г.

О Б Я В А

( обявата е публикувана във в. "Шуменска заря" на 03.06.2015 г. )

 

Районен съд Велики Преслав обявява конкурс за заемане на длъжността ”Административен секретар” в Районен съд - Велики Преслав.

Кандидатите трябва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания посочени в чл.9, ал.2 от ПАС, а именно: за административен секретар се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование, с образователна степен "бакалавър", с не по-малко от 5 години общ трудов стаж, не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава необходимите нравствени и професионални качества.

Специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител на съда на основание чл.135, ал.1, т.3 от ЗСВ са: опит в орган на съдебната власт; познания в областта на трудовото и социалното законодателство; познаване нормативната уредба на страната, нормативната уредба на съдебната власт, както и вътрешно-ведомствената уредба регулираща функционирането на съдебната система; практически умения за работа със стандартна офис техника, текстообработващи, деловодни и правно информационни компютърни програми; умения за работа в екип; организационни умения; комуникативност; оперативност; инициативност; отговорност.

Необходими документи за участие в конкурса: писмено заявление; мотивационно писмо; автобиография; декларация по чл. 136, ал.2, т.1 от ПАС; диплома  за  завършено  висше образование;  копия  от документи, удостоверяващи компютърна грамотност; копие  от  лична  карта;  свидетелство за съдимост;  медицинско свидетелство за работа; копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на  трудовия стаж; други документи, които кандидатите   могат  да  подават, доказващи тяхната квалификация  и  умения, свързани  с  изискванията за заемане  на  обявената длъжност; пълномощно за подаване на документи /когато не се подават лично от кандидата/.

Копията на посочените документи, следва да бъдат саморъчно заверени.

За участие в конкурса кандидатите могат да подават документи лично или чрез пълномощник в Съдебна палата гр.Велики Преслав, ул.”Борис Спиров” № 80, 3-ти етаж, ст. № 33-Административен секретар,  всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч., срещу входящ номер. При подаването на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за обявената длъжност.

Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник.

Конкурсът ще се проведе от комисия, чиито членове се назначават от административния ръководител на съда. След изтичане на крайния срок за приемане на документите за участие в конкурса,  комисията провежда заседание за допускане на кандидатите. Недопуснатите  до конкурс кандидати  могат да подадат жалба до административния ръководител на Районен съд Велики Преслав в 7-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася окончателно  в 3-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Протоколът и списъците  ще се обявят на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:  I етап - по документи; II етап - чрез събеседване.  За работата си конкурсната  комисия съставя протокол.

Протоколът с крайното класиране да се обяви на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав в 3-дневен срок от приключване на конкурса, след което ще се проведе събеседване с административното ръководство на съда.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 758.00 лв.                

Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0538/48300 или 48307.

Информация и съобщения във връзка с конкурса, да се  обявяват на информационното табло в Съдебната палата и в интернет страницата на съда.

 

Разпореждането за за обявяване на конкурс е в секция "Новини и съобщения"  !

 

 

28.05.2015 г.

ОБЯВА

( обявата е публикувана във в. "Шуменска заря" на 28.05.2015 г. )

 

 

Районен съд гр.Велики Преслав ОБЯВЯВА прием на документи за заемане на длъжността „Съдебен деловодител  в съдебно–изпълнителна служба“ - 1 /една/ свободна щатна бройка в Районен съд – Велики Преслав.

Минимални изисквания за заемане на длъжността: на длъжността  се назначава лице, което е пълнолетен български гражданин;  има завършено средно образование и правоспособност за работа с персонален компютър; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик; не е народен представител; не заема ръководна  или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване; опит и умения при работа с граждани; умения за работа в екип.

Предимства, които ще се вземат предвид при подбора: подходящо образование в областта на финансите и банковото дело; познания за работа със счетоводни и банкови документи; опит при създаване на текстови таблични документи.

Необходими документи за кандидатстване, които се подават в СРОК до 17:00 часа на 29.06.2015г.: писмено заявление /свободен текст/, подадено лично или чрез пълномощник; мотивационно писмо; автобиография; свидетелство за съдимост; карта за предварителен медицински преглед; служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от НСС;  копия на документи, удостоверяващи придобита образователна или образователно-квалификационна степен; копия на документи, удостоверяващи  трудов стаж и професионален опит; копие на документ за правоспособност за работа с персонален компютър; декларация по чл.107а, ал.1 от КТ; декларация удостоверяваща изискванията за заемане на длъжността.

Кандидатите могат да подават препоръки и други свидетелства, сертификати или документи, които доказват тяхната квалификация и умения, свързани с изискванията за заемане на обявената длъжност.

Провеждането на подбора ще се извърши на три етапа:

I етап - разглеждане на постъпилите заявления от комисия и допускане до II етап на определените кандидати - не по-късно от 7  работни дни след крайния срок за приемане на документи. На допуснатите и недопуснати до втория етап кандидати ще се изготви списък, който ще се постави не по-късно от 10  работни дни след крайния срок за приемане на документи на Информационното табло в Съдебната палата и ще се публикува на Интернет страницата на Районен съд Велики Преслав.

II етап – оценка по точкова система, във връзка с обявените изисквания и предимства за заемане на длъжността.

III етап -  събеседване с административното ръководство на съда, с кандидатите получили най-високи оценки.

За резултатите от класирането кандидатите ще бъдат уведомени лично и същото ще бъде обявено на информационното табло и на Интернет страницата на Районен съд - Велики Преслав.

Място за подаване на документите за кандидатстване: Съдебна палата гр.Велики Преслав, ул.”Борис Спиров” № 80, 2-ри етаж, ст. №22, Регистратура.

При подаването на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за обявената длъжност.

С кандидатът избран за заемане на длъжността ще бъде сключен трудов договор по чл.70, ал.1 от КТ. Минимален размер на основната заплата за длъжността - 482.00 лв. Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0538/48300.

Информация и съобщения във връзка с подбора, ще се  обявяват на информационното табло в Съдебната палата и в интернет страницата на съда.

           

 Разпореждането за за обявяване на прием на документи е публикувано в секция "Новини и съобщения"  !

 

 

 

Телефони :

Административен секретар:   (0538) 48 300; (0538) 48 308

 

 

 

Деловодство СИС:

Бюро за съдимост:

  (0538) 48 317

(0538) 48 324

Гражданско деловодство:   (0538) 48 311
Наказателно деловодство:

Касиер:

ФАКС:

Е поща

  (0538) 48 323

(0538) 48 308

(0538) 4 45 61

vprs@abv.bg

Служба по вписванията   (0538)  42 500

 

Информация за банковите сметки на съда

Банкова информация Банкови сметки
За държавни такси, глоби, свидетелства за съдимост : BG30UBBS80023106033905
За вещи лица, гаранции, вноски по изпълнителни дела : BG37UBBS80023300125832
BIC код на ОББ UBBSBGSF

 

 

Карта на гр. Велики Преслав в Google

 

 
Вижте по-голяма карта

 

 

Указания за потребителите за начина за достъп до публикуваните съдебни актове :

Достъпът до актовете се осъществява със стандартен браузър - IE, FFox, Opera. Избирате  "Свършени дела" /фиг.1/ и после избирате периода с левия бутон на мишката/фиг. 2/. Правила за публикуване на съдебните актове. Не е необходим допълнителен софтуер или регистрация/парола от страна на потребителя.

Постановените съдебни актове се публикуват и в централизирана база данни с възможностти за разширено търсене /по номер на  дело, година,.../  на следния адрес : http://legalacts.justice.bg/ /фиг.3/

 

 

                         Фиг. 1. Избор на страницата със свършени дела

 

 

                         Фиг. 2. Избор на период за свършени дела

 

Фиг. 3. Избор на разширено търсене в централизираната база данни

 
 
   

Copyright © 2010 REGIONAL COURT Veliki Preslav;   webmaster*©2010 РАЙОНЕН СЪД гр. "Велики Преслав" 9850, ул. "Борис Спиров" № 80